Tidigare stämmor

Fortsatt årsstämma 26 juni 2024

Free2move Holding AB (publ) höll under tisdagen den 26 juni 2024 fortsatt årsstämma för verksamhetsåret 2023

Kommuniké från fortsatt årsstämma

Årsstämma 11 juni 2024

Free2Move Holding AB (publ) höll under tisdagen den 11 juni 2024 årsstämma för verksamhetsåret 2023. Stämman beslutade att fortsatt årsstämma ska hållas den 26 juni 2024 klockan 14.00 på adressen Free2Move Holding AB, c/o Convendum, Nybrogatan 17 i Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Valberedningens förslag

Styrelsens beslutsförslag till årsstämman

Extra bolagsstämma 27 september 2023

Free2Move Holding AB, org. nr 556705-0157, höll extra bolagsstämma onsdagen den 27 september 2023 klockan 10.00 i bolagets lokaler, c/o Convendum på Nybrogatan 17 i Stockholm.

Protokoll
Kommuniké från extra bolagsstämma
Kallelse till extra bolagsstämma
Fullmaktsformulär
Styrelsens redogörelse 13 kap 6§ Revisors yttrande
Styrelsen redogörelse 12 kap 7§
Styrelsen redogörelse 13 kap 6§
Styrelsens redogörelse 12 kap 7§ Revisors yttrande
Free2Move - Styrelsens emissionsbeslut (slutligt förslag)

Årsstämma 21 juni 2023

Kommuniké från årsstämma

Protokoll

Kallelse till årsstämma

Valberedningens förslag

Årsredovisning 2022

Årsstämma 24 maj 2023 är uppskjuten

Extrastämma den 2 februari 2023

Kommuniké från extra bolagsstämma

Protokoll från extra bolagsstämma

Kommuniké om beslut om nyemission

Kommuniké om beslut om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär

Revisorns yttrande enligt 20 kap. 14 § aktiebolagslagen

Valberednings förslag

Revisorns yttrande över väsentliga händelser för perioden 2022-04-13 - 2023-01-18

Förslag till beslut om fondemission

Förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt

Förslag till beslut om minskning av bolagets aktiekapital för förlusttäckning

Styrelsens förslag till beslut om minskning av bolagets aktiekapital för avsättning till fritt eget kapital

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § ABL

Styrelsens redogörelse enligt 20 kap 13 § fjärde stycket aktiebolagslagen

Styrelsens förslag till beslut om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Styrelsens förslag till beslut om antagande av ny bolagsordning

Årsredovisning 2021

Extrastämma den 20 december 2022

Styrelsen för Free2Move Holding AB (publ) ("Free2Move" eller "Bolaget") meddelar att det vid den extra bolagsstämman den 20 december 2022 ("Extra Bolagsstämman") inte gjordes en korrekt avstämning mot bolagsstämmoaktiebok. Detta innebär att den Extra Bolagsstämman formellt sett inte genomförts och således inte beslut fattats om den föreslagna företrädesemissionen.

Free2Move Holding AB (publ) meddelar att extra bolagsstämma den 20 december 2022 inte genomförts korrekt

Kommuniké från extra bolagsstämma
Protokoll från extra bolagsstämma
Kallelse till extra bolagsstämma
Fullmaktsformulär
Styrelsens förslag till beslut om fondemission
Styrelsens förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare
Styrelsens förslag till beslut om minskning av bolagets aktiekapital för förlusttäckning
Styrelsens förslag till beslut om minskning av bolagets aktiekapital för avsättning till fritt eget kapital
Styrelsens förslag till beslut om antagande av ny bolagsordning
Revisorns yttrande över särskilda inlösensvillkor (20 kap 13 § ABL)
Revisorns yttrande över väsentliga händelser (13 kap 6 § ABL)
Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § ABL
Styrelsens redogörelse enligt 20 kap 13 § ABL
Valberedningens förslag

Årsstämma den 28 april 2022

Free2Move höll årsstämma torsdagen den 28 april 2022 klockan kl. 14.00 på på Free2Move Holding AB, c/o Convendum Nybrogatan 17 i Stockholm ("Årsstämman").

Kommuniké från årsstämma
Protokoll från årsstämma
Kallelse till årsstämma
Årsredovisning 2021
Fullmaktsformulär
Valberedningens förslag

Årsstämma den 6 maj 2021

Free2move höll årsstämma torsdag den 6 maj 2021 klockan kl. 13.00. 

Kommuniké från årsstämma

Årsstämmoprotokoll

Bilaga 1: Anmälningsförteckning

Bilaga 2: Poströster slutredovisning

Bilaga 3: Emissionsbeslut

Bilaga 4: Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § ABL

Bilaga 5: Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551)

Bilaga 6: Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 7 § ABL

Bilaga 7: Revisorsyttrande enligt 13 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551)

Bilaga 8: Bolagsordning

Kallelse till årsstämma

Formulär för poströstning

Formulär för poströstning ifyllnadsbar

Fullmaktsformulär

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 §

Beslut om nyemission av units

Förslag till justeringsmän

Revisorns yttrande 13 kap. 6§

Revisorns yttrande 13 kap 8§

Styrelsens förslag till beslut om antagande av ny bolagsordning

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 7§

Valberedningens förslag

Årsredovisning 2020

Extrastämma den 25 mars 2021

Free2move höll extra bolagsstämma torsdag den 25 mars 2021 klockan kl. 14.00 hos Free2move Holding AB, c/o Convendum, Nybrogatan 17, 114 39 Stockholm.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Protokoll från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär

Valberednings förslag

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande

Styrelsens förslag till beslut om antagande av ny bolagsordning

Formulär för poströstning

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 7 § ABL

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § ABL

Revisorns yttrande över väsentliga händelser (13 kap 6 ABL)

Revisorns yttrande kvittningsbara fordringar (13 kap 8 ABL)

Extrastämma den 22 december 2020

Extra bolagsstämma hölls tisdagen den 22 december 2020 kl.14.00 hos Free2move Holding AB, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Protokoll från extra bolagsstämma

Styrelsens förslag till beslut om antagande av ny bolagsordning

Revisorns yttrande kvittningsbara fordringar (13 kap 8 ABL)

Revisorns yttrande över väsentliga händelser (13 kap 6 ABL)

Poströstningsformulär

Fullmaktsformulär

Kallelse till extra bolagsstämma

Styrelsens redogörelse över väsentliga händelser (13 kap 6 ABL)

Styrelsens redogörelse över kvittningsbara fordringar (13 kap 7 ABL)

Valberedningens förslag till ordförande

Extrastämma den 24 november 2020

Extra bolagsstämma hålls tisdagen den 24 november 2020 kl.14.00 hos Free2move Holding AB, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm.

Protokoll ifrån extra bolagstämma

Kommuniké från extrastämma tillika andra kontrollstämma 

Kallelse till andra kontrollstämma 24 november

Framläggande av kontrollbalansräkning och revisorns yttrande över denna (punkt 7)

Styrelsens redogörelse över kvittningsbara fordringar (13 kap 7 ABL )

Revisorns yttrande kvittningsbara fordringar (13 kap 8 ABL )

Styrelsens redogörelse över väsentliga händelser (13 kap 6 ABL )

Revisorns yttrande över väsentliga händelser (13 kap 6 ABL )

Fullmaktsformulär

Poströstningsformulär

Extrastämma den 12 juni 2020

Extra bolagsstämman hölls fredagen den 12 juni 2020 kl. 14.00 hos Free2move Holding AB, Sankt Eriksgatan 117, 113 43 Stockholm.

Protokoll ifrån extra bolagstämma

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till första kontrollstämma 12 juni

Framläggande av kontrollbalansräkning och revisorns yttrande över denna

Styrelsens förslag till beslut

Revisorns yttrande

Fullmaktsformulär

Poströstningsformulär

Årsstämma 2020

Årsstämma hölls torsdagen den 7 maj 2020 kl. 14.00 hos Free2move Holding AB, Sankt Eriksgatan 117, 113 43 Stockholm.

Protokoll ifrån årsstämma

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Valberedningens förslag till beslut

Fullmaktsformulär

Årsredovisning 2019

Möjlighet till förhandsröstning

Formulär för poströstning

Årsstämma 2019

Årsstämman hölls torsdagen den 23 maj 2019 klockan kl. 14.00 hos Free2move Holding AB, Sankt Eriksgatan 117, 113 43 Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Protokoll från årsstämman

Kallelse till årsstämma

Valberednings förslag till beslut

Fullmakt

Årsredovisning 2018

Årsstämma 2018

Årsstämman hölls torsdagen den 24 maj 2018 klockan kl. 13.00 hos Free2move Holding AB, Sankt Eriksgatan 117, 113 43 Stockholm.

Protokoll från årsstämma

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma 

Extra bolagsstämma 2017

Extra bolagsstämma ägde rum fredagen den 22 december 2017, kl 13.00 på G&W Kapitalförvaltning, Kungsgatan 3 i Stockholm.

Protokoll från extra bolagsstämma

Kommuniké från extra bolagsstämma

Bilaga B Optionvillkor TO3

Bilaga A Bolagsordning

Fullmaktsformulär

Kallelse till extra bolagsstämma

Årsstämma 2017

Free2move Holding AB höll under tisdagen den 23 maj 2017 årsstämma för verksamhetsåret 2016 i Stockholm.

Protokoll från årsstämma

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämman

Fullmakt

Årsredovisning 2016

Styrelsens redogörelse och Revisorns yttrande enl kap 13, 8 par

Valberedningens förslag inför årsstämman

Årsstämma den 25 maj 2016

Free2Move Holding AB höll under onsdagen den 25 maj 2016 sin årsstämma för verksamhetsåret 2015 i Stockholm.

Protokoll från årsstämma

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.