Bolagsordning

§ 1 Företagsnamn 

Bolagets företagsnamn är Free2move Holding AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolagets verksamhet skall vara att äga och driva dotter- och intressebolag verksamma inom, såväl som utom, Sverige. Dessa dotter- och intressebolag skall bedriva verksamhet inom teknikområden där såväl produkter som tjänster utvecklas och säljs till kunder verksamma inom såväl industri- som konsumentmarknader. Tillika skall bolaget kunna idka handel och förvaltning av värdepapper.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 36 300 000 och högst 145 200 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 38 800 000 och högst 155 200 000.

§ 6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst sju suppleanter.

§ 7 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall en eller två revisorer med eller utan suppleanter utses eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8 Kallelse

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse skall ske genom kungörelse i Post och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på Bolagets hemsida på Internet. Samtidigt som kallelse sker skall bolaget genom kungörelse i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett. Bolagsstämma ska hållas på den ort där styrelsen har sitt säte.

§ 9 Anmälan till stämma

Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämma skall anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 10 Öppnande av stämma 

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser skall öppna bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

§ 11 Årsstämma

Årsstämma hålles årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma.

 1. Val av ordförande på stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordningen.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövnings av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut
  a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt, i moderbolag, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
  b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör.
 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
 9. Val av styrelse och i förekommande fall revisor eller revisionsbolag och revisorssuppleant.
 10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda aktier, utan begränsning i röstetalet.

§ 12 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 13 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6 - 8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap.  39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Den garanterade metoden som förbättrar ditt driftnetto på bara 3 månader
Ladda ner vår guide
Klicka på "Läs mer" under för att få mera information