Företrädesemission januari 2018

Free2move genomför företrädesemission

Företrädesemissionen av units avser tillföra bolaget cirka 14,9 MSEK före emissionskostnader.

Detta medför att bolagets aktiekapital kan ökas med högst 14 957 743,07 kronor genom utgivande av högst 2 991 548 614 aktier. Beslutet medför vidare att högst 2 991 548 614 teckningsoptioner ges ut med rätt att under perioden 1 mars 2019 - 31 mars 2019 teckna 1 495 774 307 aktier till en kurs om 0,007 kr per aktie.

Läs mer

Emissionen i korthet

Free2move genomför en emission med företrädesrätt för aktieägarna. Teckningstid 8 januari – 24 januari 2018.

  • Teckningstid 8 januari – 24 januari 2018.
  • Handel med teckningsrätter 8 januari – 22 januari 2018.
  • Två (2) befintliga aktier på avstämningsdagen den 3 januari 2018 berättigar till teckning av en (1) unit för 0,01 SEK.
  • En (1) Unit består av två aktier och två vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 3.
  • Nyemissionen uppgår till 14,9 miljoner kronor.
  • Högst 2 991 548 614 aktier emitteras genom nyemissionen.

 

Anmälningssedel

Memorandum

Teaser

Optionsvillkor

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.