Nyheter

Utfall i Free2moves nyemission

Vid styrelsemöte i Free2move Holding AB (publ) den 12 maj 2014 beslutades att genomföra en garanterad nyemission av units om cirka 12,4 MSEK med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Utfallet är nu klart.

Nyemissionen avsåg högst 248 202 875 units, var och en bestående av en aktie och en teckningsoption till en kurs av 0,05 SEK per unit. Fyra gamla aktier berättigade till teckning av fem units. Teckning av units med och utan företrädesrätt löpte under perioden 14 maj till 2 juni 2014. 

Nyemissionen har avslutats. Totalt tecknades 200 999 995 units. Nyemissionen tecknades därmed till cirka 81 procent, varav aktuellt garantikonsortium bidrog med ca 36 procent.

Nyemissionen tillför Free2move AB totalt cirka 10 MSEK före emissionskostnader. 

Registrering av emissionen beräknas ske cirka en vecka efter det att fullständig teckningslikvid har erhållits. Efter registrering av nyemissionen, samt utbetalningar av garantiersättningar, delvis i form av kvittning mot nyutgivna units, kommer Free2move Holding AB:s aktiekapital att uppgå till 20 195 114,75 SEK fördelat på 403 902 295 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 0,05 SEK. Smärre justeringar i ovan angivna antal aktier och belopp kan komma att ske. Teckningsoptionen kommer att listas parallellt med aktien snarast möjligt efter att emissionen registrerats hos Bolagsverket.

VD Anders Johan Johanssons kommenterar: 

- Det är med tillfredsställelse som vi konstaterar att Free2move klarat av ännu ett steg mot att etablera sig som en trovärdig leverantör i Asien tack vare denna finansiering. En ny generation produkter kommer tack vare denna emission vara redo att lanseras redan denna höst och vi ser med tillförsikt fram emot att bolaget nu kan ta nya steg på en mycket stor global marknad.

 

G&W Fondkommission har agerat som finansiell rådgivare vid transaktionens genomförande. Advokatfirman Delphi har bistått G&W vid transaktionens genomförande och Aktieinvest FK AB har tjänstgjort som emissionsinstitut.

Bolagets hemsida: http://www.free2move.se

12 juni 2014

Om Free2move

Free2move designar, tillverkar och säljer Bluetooth-moduler och RFID trådlösa sensorer för en professionell marknad. Bolaget är baserat i Halmstad och Kuala Lumpur, Malaysia och aktien är listad på Nordic NGM MTF.  

Filer för nedladdning
<<
1
...
19
20
21
22
...
28
>>
2014-08-28

Vid Extra Bolagsstämma i Free2move Holding AB, 2014-08-28, antogs styrelsens samtliga förslag

2014-08-21

Free2move redovisar vinst

  • Nettointäkterna under Q1 - Q2 ca 4,1 MSEK
  • Periodens rörelseresultat ca -1,4 MSEK
  • Periodens resultat ca 1,0 MSEK
  • Orderstocken vid periodens slut ca 0,9 MSEK
  • Antalet aktier vid rapporttillfället 401 900 045 aktier
  • Vinst efter skatt per aktie 0,5 öre/aktie
  • Täckningsbidraget i F2M ökat från 32% till 43% i motsvarande period
2014-07-22

Aktieägarna i Free2Move Holding AB (publ.) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 28 augusti, kl 10:00 i bolagets lokaler på Lilla Nygatan 20, Stockholm.

2014-06-17

Vid årsstämma i Free2move Holding AB, 2014-06-16, antogs styrelsens samtliga förslag

Årsstämman hölls i företagets lokaler i Halmstad. Vid stämman beslutades om följande:

2014-06-12

Vid styrelsemöte i Free2move Holding AB (publ) den 12 maj 2014 beslutades att genomföra en garanterad nyemission av units om cirka 12,4 MSEK med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Utfallet är nu klart.

2014-06-02

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall vara registrerad som aktieägare på avstämningsdagen tisdagen den 10 juni 2014, samt anmäla sig till stämman senast torsdagen den 12 juni 2014.

2014-05-16

Aktieägarna i Free2Move Holding AB (publ.) kallas härmed till årsstämma måndagen den 16 juni 2014, kl 10.00 på Free2Move Holdings kontor med adress Sperlingsgatan 7, Halmstad.

2014-05-12

Som tidigare meddelats har Free2move Holding AB:s styrelse, i kraft av tidigare av extra bolagsstämma erhållet bemyndigande, beslutat att genomföra en garanterad nyemission om cirka 12,4 MSEK med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Teckningstiden är mellan den 14 maj till och med den 2 juni 2014.

2014-05-07

Free2move har sedan en tid haft ett samarbetsavtal med SensMaster Sdn Bhd, Kuala Lumpur, Malaysia, rörande försäljning i Asien. Detta har fungerat väl och lett fram till att styrelsen i Free2move Holding AB fattat beslut om köp av verksamheten. I tillägg har Styrelsen fattat beslut om start av en parallell verksamhet, Twixt Technologies Sdn Bhd, Kuala Lumpur, Malaysia. Syftet är att behålla RFID verksamheten i SensMaster samtidigt som det nya bolaget Twixt tar över all Bluetooth® relaterad verksamhet för Asien regionen. Operativt flyttas produktionsteknik närmre produktionsplatsen till större effektivitet och lägre kostnad.

<<
1
...
19
20
21
22
...
28
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Den garanterade metoden som förbättrar ditt driftnetto på bara 3 månader
Ladda ner vår guide
Eliminera onödiga kostnader och förbättra din fastighets driftnetto på 3 månader med den här guiden