Nyheter

Ny ledning i Free2move

Som ett led i den ökade fokuseringen på HIOD Sports AB så har Per-Arne Wiberg begärt att få bli entledigad från sina två VD positioner för Free2move Holding AB samt Free2move AB.

Bägge dessa positioner kommer att övertas av Anders Johan Johansson och förändringen sker från och med idag.

Per-Arne Wiberg kommer att lägga allt sitt fokus i rollen som VD för HIOD Sports AB. Ett bolag som för en rad strategiska diskussioner med industriella aktörer aktiva inom området sport kommunikation.

"Vår bedömning är att dessa diskussioner kommer att kräva mer och mer av min tid vilket gör det naturligt att lämna mina övriga positioner och fokusera 100% på HIOD Sports AB", säger Per-Arne.

Anders Johan Johansson kommer parallellt med denna fokusering säkerställa att nästa generations Bluetooth-moduler certifieras och lanseras framgångsrikt på den internationella marknaden.

Anders Johan Johansson kommer närmast som Verkställande Direktör på TagMaster AB där han ledde ett framgångsrikt förändringsarbete.

"Mitt fokusområde kommer att vara på att ta Free2move från den nuvarande teknikutvecklande fasen som präglat företaget under de senaste åren till att säkra en kommersiell framgång med nya kunder och nya produkter", säger Anders.  

Filer för nedladdning
<<
1
...
27
28
29
30
...
33
>>
2013-04-25

* Nettointäkterna under Q1 ca 3,1 MSEK
* Periodens resultat ca 0 MSEK
* Orderstocken vid periodens slut ca 4,5 MSEK

2013-04-08

Aktieägarna i Free2Move Holding AB (publ.) kallas härmed till bolagsstämma måndagen den 13 maj 2013, kl 10.00 på Free2Move Holdings kontor med adress Sperlingsgatan 7, Halmstad.

2013-03-13

Företrädesemissionen tecknades till 87 % av existerande och nya aktieägare. Resterande belopp tecknades av garanter och till företaget närstående personer.

Därmed inkom 4 066 966 kronor till företaget och 81 339 330 nya aktier kommer att stämplas.

2013-03-06

Bokslutskommunikén har justerats med avseende på angivna belopp från MKR till TKR.

2013-02-28

Resultatet för 2012 kännetecknades av stora operativa förluster beroende på leveranssvårigheter under året, för stor operativ omkostnadsmassa samt för höga finansieringskostnader.

I tillägg så har stora nedskrivningar gjorts av tillgångsposter, primärt balanserade utvecklingskostnader.

2013-02-18

Företrädesemissionen i Free2move fulltecknades till 75%. Företaget har dock förbindelser som gör att emissionen kommer att fulltecknas.

2013-01-23

Vid bolagsstämman i Free2move Holding AB (publ), den 22 januari 2013 fattades beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om högst 81 339 330 aktier. Även allmänheten ges rätt att teckna aktier i emissionen. Fulltecknad emission tillför Bolaget högst 4 066 966,50 kronor före emissionskostnader.

Sista dag för handel i bolagets aktie med rätt till deltagande i emissionen är den 24 januari 2013. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till deltagande i emissionen är den 25 januari 2013.

2013-01-22

Vid företagets extra bolagsstämma den 22 januari 2013 beslutades om nyemission om max 4,1 MSEK. Material om investeringsmemorandumet kommer att finnas på företagets hemsida senast 31 januari 2013.

<<
1
...
27
28
29
30
...
33
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Den garanterade metoden som förbättrar ditt driftnetto på bara 3 månader
Ladda ner vår guide
Klicka på "Läs mer" under för att få mera information