Nyheter

Kvartalsrapport Q1 2013

* Nettointäkterna under Q1 ca 3,1 MSEK
* Periodens resultat ca 0 MSEK
* Orderstocken vid periodens slut ca 4,5 MSEK

VD har ordet

Free2move Holding AB har en ny ledning, starkt inriktad framåt och styrkt av erfarenheter gjorda 2012. Vi har lyckats starta om produktionen efter kända haverier och ser med stolthet en produktion som under Q2 kommer att ha arbetat sig igenom den "back-log" som skapats under föregående år. Free2move har efter denna vintern och våren producerat fler moduler per månad än någonsin tidigare.

Det är ett gott betyg för personalen som engagerat och hårt jobbat för och med den förändring som sker i alla led inom företaget.

Ny ledning innebär helt naturligt ett intensivt arbete med att möta kunden. Flertalet resor och möten har genomförts i syfte att beskriva för kunden den förändring företaget genomför. Det är viktigt att våra kunder och distributörer har möjlighet att förstå de haverier som inträffat och samtidigt känna att de kan vara säkra på att de erfarenheter som gjorts garanterar att motsvarande inte skall inträffa igen.

Samtidigt arbetar vi med att samverka med våra underleverantörer för att skapa smidigare kommunikation som leder till bättre leveranssäkerhet och lönsamhet

Vi ska känna vår kund, vår produktion och vår produkt i den utsträckning att våra kunder ser oss som den bästa leverantören inom marknadssegmentet.

Free2move AB startade under Q1 resan mot en högkvalitativ produktlinje med nöjda kunder och lönsamhet genom:

+ Kvalitetsprojekt syftande till ISO-certifiering

+ Ny produkt serie P-serien där P står för "performance"

+ Ny marknadskommunikation

+ m.m.

Produkten HIOD One har under kvartalet fått stå tillbaka, men kunskapen om och funktionen kring produkten finns kvar. Vi kommer tillbaka under året med information om hur denna funktion kommer att lösas. Tillsvidare är Hiod överfört som produkt till ett annat av Free2move Holding AB helägt aktiebolag.

Under Q2 kommer vi att arbeta vidare på den inslagna linjen. P-serien lanseras före sommaren och moduler avsedda för utvecklingsarbete kommer att finnas tillgängliga under sommaren. Det är en mycket kompetent produkt med mycket stor räckvidd och ett helt nytt programpaket och vi ser en mycket stor marknad öppna sig med denna kommunikationsprodukt. Arbetet pågår med att certifiera och färdigställa. Produktionen kan vara igång redan under hösten eller vintern beroende på behov. Planerna för en "road-show" är redan under framtagning.

Utöver P-serien arbetar vi vidare med modernisering av befintliga produkter och i vissa fall även vidareutveckling av dessa. Vi tar under Q2 även ett steg i kommunikationen med våra kunder genom att lansera vår nya web. Här är avsikten att underlätta, lägga till funktioner samt ta bort en del av det som tidigare kritiserats.

Avslutningsvis vill jag tacka kunder, partners, personal och leverantörer för all hjälp och goda råd vi fått i den tid av förändring vi genomgår.

Vi ser fram emot att avlägga nästa rapport den 15 augusti.

Med vänliga hälsningar

Anders Johan Johansson

VD

(För fullständig rapport, se bifogad fil)

Filer för nedladdning
<<
1
...
21
22
23
24
...
27
>>
2013-04-29

Aktieägarna i Free2Move Holding AB (publ.) kallas härmed till bolagsstämma måndagen den 13 maj 2013, kl 10.00 på Free2Move Holdings kontor med adress Sperlingsgatan 7, Halmstad.

2013-04-25

* Nettointäkterna under Q1 ca 3,1 MSEK
* Periodens resultat ca 0 MSEK
* Orderstocken vid periodens slut ca 4,5 MSEK

2013-04-08

Aktieägarna i Free2Move Holding AB (publ.) kallas härmed till bolagsstämma måndagen den 13 maj 2013, kl 10.00 på Free2Move Holdings kontor med adress Sperlingsgatan 7, Halmstad.

2013-03-13

Företrädesemissionen tecknades till 87 % av existerande och nya aktieägare. Resterande belopp tecknades av garanter och till företaget närstående personer.

Därmed inkom 4 066 966 kronor till företaget och 81 339 330 nya aktier kommer att stämplas.

2013-03-06

Bokslutskommunikén har justerats med avseende på angivna belopp från MKR till TKR.

2013-02-28

Resultatet för 2012 kännetecknades av stora operativa förluster beroende på leveranssvårigheter under året, för stor operativ omkostnadsmassa samt för höga finansieringskostnader.

I tillägg så har stora nedskrivningar gjorts av tillgångsposter, primärt balanserade utvecklingskostnader.

2013-02-18

Företrädesemissionen i Free2move fulltecknades till 75%. Företaget har dock förbindelser som gör att emissionen kommer att fulltecknas.

2013-01-23

Vid bolagsstämman i Free2move Holding AB (publ), den 22 januari 2013 fattades beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om högst 81 339 330 aktier. Även allmänheten ges rätt att teckna aktier i emissionen. Fulltecknad emission tillför Bolaget högst 4 066 966,50 kronor före emissionskostnader.

Sista dag för handel i bolagets aktie med rätt till deltagande i emissionen är den 24 januari 2013. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till deltagande i emissionen är den 25 januari 2013.

2013-01-22

Vid företagets extra bolagsstämma den 22 januari 2013 beslutades om nyemission om max 4,1 MSEK. Material om investeringsmemorandumet kommer att finnas på företagets hemsida senast 31 januari 2013.

<<
1
...
21
22
23
24
...
27
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Den garanterade metoden som förbättrar ditt driftnetto på bara 3 månader
Ladda ner vår guide
Eliminera onödiga kostnader och förbättra din fastighets driftnetto på 3 månader med den här guiden