Nyheter

Kvartalsrapport Q1 2013

* Nettointäkterna under Q1 ca 3,1 MSEK
* Periodens resultat ca 0 MSEK
* Orderstocken vid periodens slut ca 4,5 MSEK

VD har ordet

Free2move Holding AB har en ny ledning, starkt inriktad framåt och styrkt av erfarenheter gjorda 2012. Vi har lyckats starta om produktionen efter kända haverier och ser med stolthet en produktion som under Q2 kommer att ha arbetat sig igenom den "back-log" som skapats under föregående år. Free2move har efter denna vintern och våren producerat fler moduler per månad än någonsin tidigare.

Det är ett gott betyg för personalen som engagerat och hårt jobbat för och med den förändring som sker i alla led inom företaget.

Ny ledning innebär helt naturligt ett intensivt arbete med att möta kunden. Flertalet resor och möten har genomförts i syfte att beskriva för kunden den förändring företaget genomför. Det är viktigt att våra kunder och distributörer har möjlighet att förstå de haverier som inträffat och samtidigt känna att de kan vara säkra på att de erfarenheter som gjorts garanterar att motsvarande inte skall inträffa igen.

Samtidigt arbetar vi med att samverka med våra underleverantörer för att skapa smidigare kommunikation som leder till bättre leveranssäkerhet och lönsamhet

Vi ska känna vår kund, vår produktion och vår produkt i den utsträckning att våra kunder ser oss som den bästa leverantören inom marknadssegmentet.

Free2move AB startade under Q1 resan mot en högkvalitativ produktlinje med nöjda kunder och lönsamhet genom:

+ Kvalitetsprojekt syftande till ISO-certifiering

+ Ny produkt serie P-serien där P står för "performance"

+ Ny marknadskommunikation

+ m.m.

Produkten HIOD One har under kvartalet fått stå tillbaka, men kunskapen om och funktionen kring produkten finns kvar. Vi kommer tillbaka under året med information om hur denna funktion kommer att lösas. Tillsvidare är Hiod överfört som produkt till ett annat av Free2move Holding AB helägt aktiebolag.

Under Q2 kommer vi att arbeta vidare på den inslagna linjen. P-serien lanseras före sommaren och moduler avsedda för utvecklingsarbete kommer att finnas tillgängliga under sommaren. Det är en mycket kompetent produkt med mycket stor räckvidd och ett helt nytt programpaket och vi ser en mycket stor marknad öppna sig med denna kommunikationsprodukt. Arbetet pågår med att certifiera och färdigställa. Produktionen kan vara igång redan under hösten eller vintern beroende på behov. Planerna för en "road-show" är redan under framtagning.

Utöver P-serien arbetar vi vidare med modernisering av befintliga produkter och i vissa fall även vidareutveckling av dessa. Vi tar under Q2 även ett steg i kommunikationen med våra kunder genom att lansera vår nya web. Här är avsikten att underlätta, lägga till funktioner samt ta bort en del av det som tidigare kritiserats.

Avslutningsvis vill jag tacka kunder, partners, personal och leverantörer för all hjälp och goda råd vi fått i den tid av förändring vi genomgår.

Vi ser fram emot att avlägga nästa rapport den 15 augusti.

Med vänliga hälsningar

Anders Johan Johansson

VD

(För fullständig rapport, se bifogad fil)

Filer för nedladdning
<<
1
...
21
22
23
24
...
28
>>
2014-03-27

Aktieägarna i Free2Move Holding AB (publ.) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014, kl 10.00 på Lilla Nygatan 20, Stockholm.

2014-02-20

Ett år präglat av implementering av 2012 års beslutade förändringsplan. Vinst uppnådd under det fjärde kvartalet lägger grunden för satsningar inom teknik och försäljning under 2014.

2013-10-25

The office, which already has started its activities, is located in Kuala Lumpur, Malaysia.

2013-10-24
  • Nettointäkterna under Q1-Q3 ca 9,0 MSEK
  • Orderstocken vid periodens slut ca 2,9 MSEK 
  • Antalet aktier vid rapporttillfället 108 452 440 aktier 
  • Vinst/förlust efter skatt per aktie -0,04 SEK/genomsnittligt antal aktier

Nästa rapporttillfälle: 2014-02-20 Helårsrapport för 2014

2013-09-20

Den av bolagsstämman den 24 juli 2013 beslutade riktade emissionen stängdes den 15 september 2013. Emissionen tecknades till 100 %.

2013-09-20

Den av bolagsstämman den 24 juli 2013 beslutade riktade emissionen stängdes den 15 september 2013. Emissionen tecknades till 100 %.

2013-08-22

* Nettointäkterna under perioden ca 7,1 MSEK

* Periodens resultat ca - 2,4 MSEK

* Orderstocken vid periodens slut ca 2,6 MSEK

2013-07-24

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Free2move Holding AB (publ.), org.nr 556705-0157, den 24 juli 2013, kl 10.00 i Halmstad.

2013-05-22

Tidigare ledningen för Free2move, dåvarande VD:n Per-Arne Viberg och CFO:n Peter Martinsson, har till Halmstad Tingsrätt lämnat in en konkursanmodan mot Free2move AB genom sitt nuvarande bolag Swedish Adrenaline AB. 

<<
1
...
21
22
23
24
...
28
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Den garanterade metoden som förbättrar ditt driftnetto på bara 3 månader
Ladda ner vår guide
Eliminera onödiga kostnader och förbättra din fastighets driftnetto på 3 månader med den här guiden