Nyheter

Kvartalsrapport Q1 2013

* Nettointäkterna under Q1 ca 3,1 MSEK
* Periodens resultat ca 0 MSEK
* Orderstocken vid periodens slut ca 4,5 MSEK

VD har ordet

Free2move Holding AB har en ny ledning, starkt inriktad framåt och styrkt av erfarenheter gjorda 2012. Vi har lyckats starta om produktionen efter kända haverier och ser med stolthet en produktion som under Q2 kommer att ha arbetat sig igenom den "back-log" som skapats under föregående år. Free2move har efter denna vintern och våren producerat fler moduler per månad än någonsin tidigare.

Det är ett gott betyg för personalen som engagerat och hårt jobbat för och med den förändring som sker i alla led inom företaget.

Ny ledning innebär helt naturligt ett intensivt arbete med att möta kunden. Flertalet resor och möten har genomförts i syfte att beskriva för kunden den förändring företaget genomför. Det är viktigt att våra kunder och distributörer har möjlighet att förstå de haverier som inträffat och samtidigt känna att de kan vara säkra på att de erfarenheter som gjorts garanterar att motsvarande inte skall inträffa igen.

Samtidigt arbetar vi med att samverka med våra underleverantörer för att skapa smidigare kommunikation som leder till bättre leveranssäkerhet och lönsamhet

Vi ska känna vår kund, vår produktion och vår produkt i den utsträckning att våra kunder ser oss som den bästa leverantören inom marknadssegmentet.

Free2move AB startade under Q1 resan mot en högkvalitativ produktlinje med nöjda kunder och lönsamhet genom:

+ Kvalitetsprojekt syftande till ISO-certifiering

+ Ny produkt serie P-serien där P står för "performance"

+ Ny marknadskommunikation

+ m.m.

Produkten HIOD One har under kvartalet fått stå tillbaka, men kunskapen om och funktionen kring produkten finns kvar. Vi kommer tillbaka under året med information om hur denna funktion kommer att lösas. Tillsvidare är Hiod överfört som produkt till ett annat av Free2move Holding AB helägt aktiebolag.

Under Q2 kommer vi att arbeta vidare på den inslagna linjen. P-serien lanseras före sommaren och moduler avsedda för utvecklingsarbete kommer att finnas tillgängliga under sommaren. Det är en mycket kompetent produkt med mycket stor räckvidd och ett helt nytt programpaket och vi ser en mycket stor marknad öppna sig med denna kommunikationsprodukt. Arbetet pågår med att certifiera och färdigställa. Produktionen kan vara igång redan under hösten eller vintern beroende på behov. Planerna för en "road-show" är redan under framtagning.

Utöver P-serien arbetar vi vidare med modernisering av befintliga produkter och i vissa fall även vidareutveckling av dessa. Vi tar under Q2 även ett steg i kommunikationen med våra kunder genom att lansera vår nya web. Här är avsikten att underlätta, lägga till funktioner samt ta bort en del av det som tidigare kritiserats.

Avslutningsvis vill jag tacka kunder, partners, personal och leverantörer för all hjälp och goda råd vi fått i den tid av förändring vi genomgår.

Vi ser fram emot att avlägga nästa rapport den 15 augusti.

Med vänliga hälsningar

Anders Johan Johansson

VD

(För fullständig rapport, se bifogad fil)

Filer för nedladdning
1
2
...
28
>>
2022-05-20
Regulatorisk

Första Kvartalet: 1 januari - 31 mars                                                                                                     

 • Nettoomsättning Msek 6,6 ( 0,3)                                     
 • Rörelseresultat Msek -3,9 (-2,4)                                     
 • Resultat Msek -3,9 (-2,5)
 • Kassaflöde löpande verksamhet Msek -3,0 (-2,4)
2022-05-16
Regulatorisk

- Ska växa affären inom ventilation -

Nordic SME-listade Free2Move Holding - som utvecklar, installerar och driftar den egenutvecklade mjukvaruplattform 2Connect för miljö och resurseffektiva fastigheter - tecknar en avsiktsförklaring - ett så kallat Letter of Intent -att förvärva 100 procent av aktierna i Sydvent AB för 1,5 MSEK. Genom förvärvet stärker Free2Move bolagets kompetens, kundbas och erbjudande ytterligare inom området ventilation.

2022-04-28
Regulatorisk

Free2Move Holding AB (publ) höll under torsdagen den 28 april 2022 årsstämma för verksamhetsåret 2021 varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

2022-03-31
Regulatorisk

Aktieägarna i Free2move Holding AB (publ), org. nr. 556705-0157, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 april 2022 klockan kl. 14.00 på på Free2Move Holding AB, c/o Convendum Nybrogatan 17 i Stockholm ("Årsstämman"). Information om de av Årsstämman fattade besluten offentliggörs kort efter Årsstämman.

2022-02-18
Regulatorisk

Fjärde Kvartalet: 1 oktober- 31 december

 • Nettoomsättning MSEK 5,4 ( 0,5)
 • Rörelseresultat MSEK -3,5 (- 2,4)
 • Resultat MSEK -3,5 (- 2,4)
 • Kassaflöde löpande verksamhet MSEK 2,4 (- 1,9)

Helår: 1 januari - 31 december

 • Nettoomsättning MSEK 7,2 ( 3,4)
 • Rörelseresultat MSEK -11,6 ( -7,8)
 • Resultat MSEK -13,0 (-13,5)
 • Kassaflöde löpande verksamhet MSEK - 7,0 ( -6,1)
2021-11-19
Regulatorisk

Tredje Kvartalet: 1 juli- 30 september

 • Nettoomsättning MSEK 1,3 ( 0,4)
 • Rörelseresultat MSEK -3,0 (-2,2)
 • Resultat MSEK -4,3 (-2,2)
 • Kassaflöde löpande verksamhet MSEK -2,8 (-1,6)

Tre kvartal: 1 januari - 30 september

 • Nettoomsättning MSEK 1,9 (2,9)
 • Rörelseresultat MSEK -8,1 (-5,5)
 • Resultat MSEK -9,5 (-6,2)
 • Kassaflöde löpande verksamhet MSEK -9,4 (-4,2)

Orderstock projekt vid periodens slut 5 120 TSEK
Orderstock abonnemang vid periodens slut 1 442 TSEK
Orderstock totalt vid periodens slut 6 562 TSEK

Antalet aktier vid rapportdatum aktier: 46 209 081

 • Vinst/förlust juli - september efter skatt per aktie -0,0923 kr (-0,3945 kr)
 • Vinst/förlust januari - september efter skatt per aktie -0,2016 kr (-0,9711 kr)

Orderstock: Värdet vid periodens slut av återstående intäkter i avtalade projekt och erhållna beställningar på månadsvisa serviceabonnemang.

Bolaget har av försiktighetsskäl beslutat att nedskriva den balanserade tillgångsposten "Uppskjutna skattefordringar" på 6,0 mkr till 4,5 mkr. Uppskjutna skattefordringar redovisas för skattemässiga underskottsavdrag i den utsträckning som det är sannolikt att de kan tillgodogöras genom framtida beskattningsbara vinster.

Denna rapport har inte granskats av företagets revisorer. Kommande rapporttillfälle är bokslutskommunikén 18 februari 2022

1
2
...
28
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Den garanterade metoden som förbättrar ditt driftnetto på bara 3 månader
Ladda ner vår guide
Eliminera onödiga kostnader och förbättra din fastighets driftnetto på 3 månader med den här guiden