Nyheter

Kvartalsrapport

Fokusering på modulverksamheten

* Omsättning i Q3 uppgick till 3 MSEK        (jan-sept 11,3 MSEK)

* Rörelseresultatet uppgick till -1,3 MSEK   (jan-sept -1,5 MSEK)

VD har ordet
Resultatet för perioden tyngs av produktionsstörningar under sommaren. Bolaget har under perioden haft en besvärlig likviditetssituation. Trots detta är orderstocken god med nya orders under perioden.

Styrelsen har beslutat genomföra en organisationsförändring med syftet att renodla verksamheten i två områden: Bluetoothmoduler och Sportkommunikation. Som en del i denna förändring kommer jag (Pelle Wiberg) inte längre att vara VD eller styrelseledamot för Free2move Holding eller Free2move AB. Jag fokuserar framgent på att driva HIOD Sports AB.

Jag vill passa på att tacka både aktieägare och kunder för denna tid och lämnar över ordet till AJ Johansson som tillträdande VD för Free2move Holding AB.

Pelle Wiberg

Formellt sett så träder den nya organisationen i kraft den 1/1 2013 men arbetet med ökad fokusering på de två områdena sker redan nu med full kraft.

Free2Move har sedan jag tillträdde redan rett ut ett stort antal huvudvärkar, de flesta genererade av ett fallissemang hos en av våra underleverantörer. Bolaget har under min ledning tagit ett antal strategiska beslut gällande den framtida teknikutvecklingen, sparkat igång produktionen igen, träffat kunder samt identifierat områden där effektiviseringar kommer att genomföras.

Jag ser fram emot denna utmaning men är övertygad om att företagets kunskap inom Bluetooth kombinerat med en ökad fokusering på de faktiska kundbehoven och lägre kostnadsmassa som följer av bolagiseringen kommer att skapa ett vinstgivande företag under nästa år.

Med vänliga hälsningar

Anders Johan Johansson

VD

Filer för nedladdning
<<
1
...
27
28
29
30
...
33
>>
2013-04-25

* Nettointäkterna under Q1 ca 3,1 MSEK
* Periodens resultat ca 0 MSEK
* Orderstocken vid periodens slut ca 4,5 MSEK

2013-04-08

Aktieägarna i Free2Move Holding AB (publ.) kallas härmed till bolagsstämma måndagen den 13 maj 2013, kl 10.00 på Free2Move Holdings kontor med adress Sperlingsgatan 7, Halmstad.

2013-03-13

Företrädesemissionen tecknades till 87 % av existerande och nya aktieägare. Resterande belopp tecknades av garanter och till företaget närstående personer.

Därmed inkom 4 066 966 kronor till företaget och 81 339 330 nya aktier kommer att stämplas.

2013-03-06

Bokslutskommunikén har justerats med avseende på angivna belopp från MKR till TKR.

2013-02-28

Resultatet för 2012 kännetecknades av stora operativa förluster beroende på leveranssvårigheter under året, för stor operativ omkostnadsmassa samt för höga finansieringskostnader.

I tillägg så har stora nedskrivningar gjorts av tillgångsposter, primärt balanserade utvecklingskostnader.

2013-02-18

Företrädesemissionen i Free2move fulltecknades till 75%. Företaget har dock förbindelser som gör att emissionen kommer att fulltecknas.

2013-01-23

Vid bolagsstämman i Free2move Holding AB (publ), den 22 januari 2013 fattades beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om högst 81 339 330 aktier. Även allmänheten ges rätt att teckna aktier i emissionen. Fulltecknad emission tillför Bolaget högst 4 066 966,50 kronor före emissionskostnader.

Sista dag för handel i bolagets aktie med rätt till deltagande i emissionen är den 24 januari 2013. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till deltagande i emissionen är den 25 januari 2013.

2013-01-22

Vid företagets extra bolagsstämma den 22 januari 2013 beslutades om nyemission om max 4,1 MSEK. Material om investeringsmemorandumet kommer att finnas på företagets hemsida senast 31 januari 2013.

<<
1
...
27
28
29
30
...
33
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Den garanterade metoden som förbättrar ditt driftnetto på bara 3 månader
Ladda ner vår guide
Klicka på "Läs mer" under för att få mera information