Nyheter

Kommuniké om beslut om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt fattat på extra bolagsstämma i Free2Move Holding AB (publ) den 2 februari 2023

Free2Move Holding AB (publ), org. nr. 556705-0157 ("Bolaget"), höll under torsdagen den 2 februari 2023 en extra bolagsstämma ("Extrastämman") där beslut fattades om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Extrastämman har beslutat om en emission av högst 23 809 524 aktier. Med ett kvotvärde om 0,2 SEK innebär detta att bolagets aktiekapital genom emissionen kommer att öka med högst 4 761 904,8 SEK.

Teckningskursen för en (1) aktie skall vara 0,21 SEK. Överkurs överförs till den fria överkursfonden.

Rätt till teckning sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionen riktas till ett antal på förhand vidtalade investerare. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att säkerställa finansiering för investering i nya verksamheter samt att säkerställa rörelsekapital bl.a. för inköp av lager och insatsvaror för koncernbolagens leveranser till kunder. Därigenom är det styrelsens uppfattning att avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är till gagn även för de befintliga ägarna.

Teckningstiden ska pågå från och med den 14 februari 2023 till och med den 1 mars 2023. Styrelsen skall äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

Likvid för de nyemitterade aktierna skall erläggas fem (5) bankdagar efter att avräkningsnota har skickats ut. Styrelsen skall äga rätt att förlänga tiden för betalning.

Stockholm den 2 februari 2023
Free2Move Holding AB (publ)
Styrelsen 

För vidare information vänligen kontakta:

Leif Syrstad, VD Free2Move Holding AB
E-mail: leif.syrstad@Free2Move.se
Tel.nr: 0708 660 703

Offentliggörande
Denna information är sådan information som Free2Move Holding AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nämnd kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 februari 2023, klockan 17.00

Om Free2Move

Free2Move Holding AB - en börsnoterad koncern som investerar i och utvecklar entreprenörsdrivna bolag inom förnybar energi och ny teknik - med syfte att stoppa resursslöseri och onödiga CO2-utsläpp som orsakas av fastigheter och dess teknik. Därmed kan fastighetsägares driftnetto förbättras avsevärt. Det innebär att vi med förnybar energi och med befintlig teknik som bas skapar digitala lösningar som styr fastighetens drift, vilket ger kunderna garanterade besparingar och förbättrad hållbarhet.

Free2Move Holding AB, baserat i Stockholm, är ett koncernbolag. I koncernen ingår Free2Move AB, Solortus AB, Sydvent AB samt det Malaysiabaserade utvecklingsbolaget Sensmaster Sdn. Bhd.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.