Nyheter

Kommuniké från extrastämma tillika andra kontrollstämma i Free2move Holding AB (publ) den 24 november 2020

Free2move Holding AB (publ) ("Bolaget") höll under tisdagen den 24 november 2020 en extra bolagsstämma tillika andra kontrollstämma ("Extrastämman") i Stockholm varvid följande huvudsakliga beslut fattades

Framläggande av kontrollbalansräkning och revisorns yttrande över denna

Styrelsen har, som tidigare meddelat, upprättat en kontrollbalansräkning (KBR 1) som utvisade att Bolagets egna kapital understeg hälften av det registrerade aktiekapitalet. Vid extra bolagsstämma den 12 juni 2020 (första kontrollstämma) beslutade stämman om Bolagets fortsatta drift, enligt styrelsens primära förslag. Det innebar att Bolaget inom åtta månader från den första kontrollstämman på nytt ska pröva frågan om Bolaget ska gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Med anledning därav hade styrelsen kallat till denna Extrastämma. Styrelsen framlade kontrollbalansräkning (KBR 2) enligt 25 kap. 14 och 16 §§ aktiebolagslagen (2005:551) med Bolagets revisors yttrande över densamma.

Beslut om att driva verksamheten vidare

Den extra bolagsstämman den 12 juni 2020 beslutade om nedsättning av Bolagets aktiekapital med 26 054 986 kronor, från 32 054 986 kronor till 6 000 000 kronor, utan indragning av aktier, för täckning av förlust.

Då den nya kontrollbalansräkningen (KBR 2) utvisade att Bolagets egna kapital uppgick till minst det registrerade aktiekapitalet beslutade Extrastämman enligt styrelsens primära förslag om att bedriva verksamheten vidare.

Eftersom Extrastämman beslutade om att verksamheten ska drivas vidare behövde styrelsens sekundära förslag om likvidation inte beröras närmare.

Beslut om kvittningsemission av aktier

Bolaget har, som tidigare meddelats, upptagit lån från Soffloch Advice AB vilket kontrolleras av Didrik Hamilton som är styrelseordförande i Bolaget.

Extrastämman beslutade om riktad kvittningsemission om 4 197 271 aktier till Soffloch Advice AB med en teckningskurs om 1,4295 kronor. Aktierna betalades genom kvittning av 6 000 000 kronor av de fordringar som Soffloch Advice AB har på Bolaget.

Beviljad dispens från budplikt

Aktiemarknadsnämnden medgav den 22 november 2020 Didrik Hamilton och Soffloch Advice AB dispens från den budplikt som skulle uppkomma när Soffloch Advice AB tecknade samtliga aktier i kvittningsemissionen som beslutades av Extrastämman.

Didrik Hamilton, som är styrelseordförande i Bolaget, äger samtliga aktier i Soffloch Advice AB. Didrik Hamilton och Soffloch Advice AB (tillsammans "Aktieägaren") ägde inför Extrastämman 1 040 572 aktier i Bolaget, vilket motsvarade 16,2% av samtliga aktier i Bolaget.

Efter kvittningsemissionen ökade Soffloch Advice ABs innehav med 4 197 271 aktier, varvid Aktieägarens totala innehav nu uppgår till 5 237 843 aktier, vilket motsvarar 49,4 % av samtliga aktier i Bolaget. En ökning av Aktieägarens röstandel till 49,4 % skulle ha utlöst budplikt för Didrik Hamilton eller Soffloch Advice AB om inte Aktiemarknadsnämnden i sitt uttalande av den 22 november 2020 medgivit dispens från budplikt.

_____________

Stockholm den 24 november 2020
Free2move Holding AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information om ovanstående, vänligen kontakta
Leif Syrstad, VD Free2move Holding AB
tel: +46 708 660 703,
e-post: leif.syrstad@free2move.se

Om Free2move
Free2move är en kunskapsparter och IT-konsult inom Proptech (Property Technologies). Bolagets kärnkompetens och erbjudande ligger i att stärka fastighetsägarens driftnetto via uppkoppling och smart styrning finansierat genom en väl beprövad optimeringsmodell. Free2move förenar människa och teknik som tillsammans genom noggrann drift sparar pengar och minskar miljöpåverkan åt kunderna.

2021-02-24
Regulatorisk

Aktieägarna i Free2move Holding AB (publ), org. nr. 556705-0157, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma ("Extrastämman") torsdag den 25 mars 2021 klockan kl. 14.00 hos Free2move Holding AB, c/o Convendum Nybrogatan 17 16, 114 39 Stockholm. Anledningen till Extrastämman är att Bolaget ska besluta om antagande av ny bolagsordning samt bemyndigande.

2021-02-23
Regulatorisk

Ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz, Singapore, USA eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution av detta pressmeddelande skulle vara föremål för legala restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om några värdepapper från Free2Move Holding AB (publ). Se avsnittet "Viktig information" nedan.

Free2Move Holding AB (publ), ("Free2Move" eller "Bolaget") har slutfört den företrädesemission av units, vars teckningsperiod avslutades den 17 februari 2021 ("Företrädesemissionen"). I samband härmed genomförs, i enlighet med de garantiavtal som upprättats och vad som tidigare kommunicerats, en riktad nyemission av units till garanter, som valt att få ersättning i form av units i Företrädesemissionen, bestående av nyemitterade aktier och teckningsoptioner av serie TO6 ("Ersättningsemissionen"). Teckningskursen i Ersättningsemissionen är fastställd till 0,95 SEK per unit och betalning sker genom kvittning av garanternas fordringar, totalt cirka 0,7 MSEK. Med anledning av överteckningen i Företrädesemissionen har styrelsen även beslutat utnyttja möjligheten till en kompletterande riktad emission om totalt 2 650 000 units, motsvarande cirka 2,5 MSEK, i ett första steg ("Utökade Emissionen"). Om en extra bolagsstämma den 25 mars 2021 (kallelse publiceras 2021-02-25) fattar erforderliga beslut avseende att höja bolagsordningens gränser vad gäller antalet aktier och aktiekapital, avser styrelsen att även besluta om resterande del av den Utökade Emissionen om totalt 2 613 158 units, motsvarande cirka 2,5 MSEK.

2021-02-22
Regulatorisk

Utfallet i den fullt garanterade nyemission av units om cirka 25,2 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen") i Free2Move Holding AB:s (publ), ("Free2Move" eller "Bolaget"), vars teckningsperiod avslutades den 17 februari 2021, visar att 21 879 832 units tecknats i Företrädesemissionen med stöd av uniträtter, vilket motsvarar cirka 82,4 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har Bolaget mottagit anmälningar om att teckna 9 946 096 units utan stöd av uniträtter, vilket motsvarar cirka 37,4 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen tecknades därmed till cirka 120 procent. Således kommer inga garantiåtaganden behöva tas i anspråk.

2021-02-16
Regulatorisk

Fjärde Kvartalet: 1 oktober - 31 december

  • Nettoomsättning MSEK 0,5 ( 0,5)
  • Rörelseresultat MSEK -2,4 (-2,4)
  • Resultat efter finansiella poster MSEK -2,6 (-2,6)
  • Kassaflöde löpande verksamhet MSEK -1,9 (-0,8)

Helår: 1 Januari - 31 December

  • Nettoomsättning MSEK 3,4 ( 1,2)
  • Rörelseresultat MSEK -7,8 (-7,6)
  • Resultat efter finansiella poster MSEK -8,9 (-8,0)
  • Kassaflöde löpande verksamhet MSEK -6,2 (-4,5)
2021-02-15
Regulatorisk

Free2Move AB och Sally R har gemensamt undertecknat ett Partneravtal och automatiserar därmed delar av vår servicelösning till kund.

2021-02-02
Regulatorisk

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, varken direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där offentliggörande av information skulle vara olaglig eller kräva ytterligare registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Styrelsen i Free2Move Holding AB (publ) ("Free2Move" eller "Bolaget") har upprättat ett memorandum avseende nyemissionen av Units med företrädesrätt för Bolagets aktieägare ("Företrädesemissionen").

2021-01-22
Regulatorisk

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, varken direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där offentliggörande av information skulle vara olaglig eller kräva ytterligare registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Styrelsen för Free2Move Holding AB (publ) ("Free2Move" eller "Bolaget") har, baserat på bemyndigande från extra bolagsstämma ("Extra Bolagsstämma") den 22 december 2020, beslutat om en fullt garanterad nyemission av aktier och teckningsoptioner i form av Units, att tecknas med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 25,2 MSEK före emissionskostnader ("Nyemissionen"). Nettoemissionslikviden kommer främst att användas till strategiska förvärv för att öka kundnyttan samt stärka balansräkning och kassaflöde för befintlig verksamhet. Nyemissionen täcks via teckningsåtaganden uppgående till cirka 12,1 MSEK, där betalning av dessa teckningsförbindelser erläggs genom kvittning av fordringar på Bolaget, och ett garantikonsortium uppgående till cirka 13,1 MSEK, totalt cirka 25,2 MSEK, motsvarande 100 procent av emissionsbeloppet. Bolaget har varken begärt eller erhållit bankmässig säkerhet för dessa belopp.

1
2
...
25
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Den garanterade metoden som förbättrar ditt driftnetto på bara 3 månader
Ladda ner vår guide
Eliminera onödiga kostnader och förbättra din fastighets driftnetto på 3 månader med den här guiden