Nyheter

Kommuniké från extra bolagsstämma i Free2Move Holding AB (publ) den 20 december 2022

Free2Move Holding AB (publ), org. nr. 556705-0157 ("Bolaget"), höll under tisdagen den 20 december 2022 en extra bolagsstämma ("Extrastämman") varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Beslut om antagande av ny bolagsordning

Till följd av att styrelsen lämnat förslag om minskning av bolagets aktiekapital enligt 20 kap. 1 § p. 1-2 ABL har Extrastämman beslutat att bolagsordningens § 4 ändras. Ändringar som beslutats enligt styrelsens förslag till Extrastämman är följande:

Gammal lydelse:
§4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 36 300 000 och högst 145 200 000 kronor.

Ny lydelse:
§4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 15 000 000 och högst 60 000 000 kronor.

Beslut om minskning av aktiekapital för förlusttäckning

Extrastämman har beslutat att minska bolagets aktiekapital med 28 636 483 SEK för täckning av förlust. Förlust uppkommen under år 2022 om 12 400 000 SEK och förlust uppkommen under år 2021 om 16 236 483 SEK (total förlust om 28 636 483 SEK) täcks genom minskningen av aktiekapitalet.

Minskningen genomförs för att minska aktiernas kvotvärde för att möjliggöra den nyemission styrelsen har föreslagit enligt punkt 11 i dagordningen. Efter minskningen uppgår bolagets aktiekapital till 18 912 265,509842 SEK fördelat på 50 805 814 aktier (före nyemissionen). Minskningen av aktiekapitalet sker utan indragning av aktier.

Beslut om minskning av aktiekapitalet till fritt eget kapital

Extrastämman har beslutat att minska bolagets aktiekapital med 8 751 102,709842 SEK för avsättning till fritt eget kapital.

Minskningen genomförs för att minska aktiernas kvotvärde för att möjliggöra den nyemission som styrelsen har föreslagit enligt punkt 11 i dagordningen. Efter minskningen uppgår bolagets aktiekapital till 10 161 162,8 SEK fördelat på 50 805 814 aktier (före nyemissionen). Minskningen av aktiekapitalet sker utan indragning av aktier.

Beslut om nyemission med företrädesrätt

Extrastämman har beslutat om en emission av högst 50 805 814 aktier. Med ett kvotvärde om 0,2 SEK innebär detta att Bolagets aktiekapital genom emissionen kommer att öka med högst 10 161 162,8 SEK. Teckningskursen för en (1) aktie är 0,3 SEK.

Bolagets aktieägare som är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget den 4 januari 2023 har företrädesrätt att teckna de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de äger. Aktieägare kommer att för varje aktie de äger i bolaget på avstämningsdagen erhålla en teckningsrätt. En teckningsrätt berättigar till teckning av en ny aktie i bolaget.

Teckningstiden pågår från och med den 9 januari 2023 och till och med den 24 januari 2023. Teckning med stöd av teckningsrätter sker genom samtidig kontant betalning.

Teckning utan stöd av teckningsrätter sker genom teckning på särskild anmälningssedel. Betalning för aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant senast tredje bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren.

Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

Beslut om fondemission

Extrastämman har beslutat om en fondemission, genom vilken bolagets aktiekapital ökas med 8 750 000 SEK. Överföring skall ske från fritt eget kapital till aktiekapitalet med 8 750 000 SEK. Inga nya aktier ges ut i samband med ökningen av aktiekapitalet.

Beslutet är villkorat av att aktiekapitalet efter nyemissionen inte når upp till det belopp som aktiekapitalet uppgick till efter beslutet om minskning av bolagets aktiekapital för förlusttäckning.

_____________

Stockholm den 20 december 2022
Free2Move Holding AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information om ovanstående, vänligen kontakta

Leif Syrstad,
Vd Free2Move Holding AB,
tel: +46 708 660 703,
e-post: leif.syrstad@Free2Move.se

Om Free2Move

Free2Move Holding AB - en börsnoterad koncern som investerar i och utvecklar entreprenörsdrivna bolag inom förnybar energi och ny teknik - med syfte att stoppa resursslöseri och onödiga CO2-utsläpp som orsakas av fastigheter och dess teknik. Därmed kan fastighetsägares driftnetto förbättras avsevärt. Det innebär att vi med förnybar energi och med befintlig teknik som bas skapar digitala lösningar som styr fastighetens drift, vilket ger kunderna garanterade besparingar och förbättrad hållbarhet.
Free2Move Holding AB, baserat i Stockholm, är ett koncernbolag. I koncernen ingår Free2Move AB, Solortus AB, Sydvent AB samt det Malaysiabaserade utvecklingsbolaget Sensmaster Sdn. Bhd.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.