Nyheter

Kommuniké från årsstämma i Free2move Holding den 24 maj 2018

Free2move Holding AB höll under torsdagen den 24 maj 2018 årsstämma för verksamhetsåret 2017 i Stockholm varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Fastställande av balans- och resultaträkning

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för bolaget och koncernen för verksamhetsåret 2017.

Beslut om dispositioner

Vid årsstämman fastställdes att bolagets resultat balanseras i ny räkning.

Styrelse

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem (5) ordinarie styrelseledamöter. Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Marie-Louise Gefwert, Didrik Hamilton, Göran Brandt, Leif Syrstad och Peter Öberg. Marie-Louise Gefwert valdes till styrelsens ordförande.

Styrelsearvode

Årsstämman fastställde att styrelsearvode ska utgå med 120 000 kr till styrelsens ordförande och 75 000 kr till var och en av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna. Styrelseledamot som är engagerad i bolaget uppbär inget arvode. Därutöver har extern styrelseledamot rätt till ersättning för arbete som bedöms ligga utöver normalt styrelsearbete.

Revisor

Årsstämman valde Baker Tilly Halmstad KB till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämma 2019. Det noterades att Jan Carlsson utsetts som huvudansvarig revisor.

Sammanläggning av aktier och ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade att sammanläggning av aktier ska ske 1:1000, dvs. en ny aktie för varje 1000 gamla aktier, samt att bolagsordningens § 5 ändras avseende antalet tillåtna aktier, så att antalet aktier ska vara lägst 2 800 000 och högst 11 200 000. Vidare beslutade årststämman att styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdagen för sammanläggningen och att styrelsen, den verkställande direktören eller den som styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket och hos Euroclear.

Stockholm den 24 maj 2018

Free2move Holding AB (publ)
Styrelsen

För vidare information vänligen kontakta:

Leif Syrstad, VD Free2move Holding AB
E-mail: leif.syrstad@free2move.se

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.