Nyheter

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA OCH KUNGÖRELSE AV BESLUT OM EMISSION

Aktieägarna i Free2Move Holding AB (publ.) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 28 augusti, kl 10:00 i bolagets lokaler på Lilla Nygatan 20, Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman ska vara upptagen som aktieägare i den av VPC förda aktieboken fredagen den 22 augusti 2014 och ha anmält sig senast tisdagen den 26 augusti 2014, kl 12:00 antingen skriftligen till Free2Move Holding AB (publ), Sperlingsgatan 7, 302 48 Halmstad, per telefon till 035-15 22 60, per fax till 035-15 22 69 eller per e-post till info@free2move.se.

Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, personnummer/organisationsnummer, antalet aktier som aktieägaren företräder samt adress och telefonnummer. Ombud ska visa upp behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och skriftlig fullmakt.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i förväg begära att tillfälligt föras in i aktieboken per fredagen den 22 augusti 2014 för att äga rätt att deltaga i stämman.

Förslag till dagordning

1. Val av ordföranden vid stämman;

2. Val av protokollförare;

3. Upprättande och godkännande av röstlängd;

4. Godkännande av dagordning;

5. Val av justeringsmän;

6. Prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad;

7 a Beslut om nyemission av aktier till styrelsen genom kvittningsemission

   b Beslut om nyemission av aktier till Martin Harnevie genom kvittningsemission.

   c Beslut om nyemission av aktier till Per Montelin genom kvittningsemission.

8. Ändring av bolagsordning.

9. Övriga frågor.

10. Stämmans avslutande.

Beslut om nyemission av aktier till styrelsen genom kvittningsemission (pkt 7a)

Vid extra bolagsstämma den 24 juli 2013 beslutades att ersätta styrelsen med aktier i bolaget som styrelsearvode, att utbetalas snarast möjligt efter årsstämman. Arvodet avser styrelsearbete till och med årsstämman den 16 juni 2014. Detta förslag är upprättat med avsikt att verkställa det beslutet.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att öka bolagets aktiekapital med 400 000 kr genom nyemission av 8 000 000 aktier. Styrelseledamöterna Marie-Louise Gefwert, Mats Lindoff, Mats Köhlmark och Magnus Karnsund erbjuds att, med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt, teckna 2 000 000 aktier vardera. Aktierna tecknas för 0,05 kr/aktie, vilket motsvarar aktiens kvotvärde. Skälet för avvikelse från företrädesrätten är att inte belasta bolaget likviditetsmässigt mer än nödvändigt för betalning av ersättning till styrelsen samt att ge styrelsen ett incitament i bolaget.

Teckningstiden är den 1-15 september 2014. Betalning av aktierna sker genom kvittning av den fordran på styrelseersättning med 100 000 kr som vardera styrelse-ledamot har på bolaget. Teckning sker genom underskrift av teckningslista. Aktierna ger rätt till utdelning direkt efter teckning.

Bolagsstämmans beslut är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.  

Beslut om nyemission av aktier till Martin Harnevie genom kvittningsemission (pkt 7b)

Bolaget har tecknat ett köpeavtal med Martin Harnevie om att köpa hans bolag, Sensmaster Sdn Bhd (Kuala Lumpur, Malaysia) för en köpeskilling om 500 000kr. Detta förslag är upprättat med avsikt att verkställa det avtalet.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att öka bolagets aktiekapital med 500 000 kr genom nyemission av 10 000 000 aktier. Martin Harnevie erbjuds att, med avvikelse av befintliga aktieägares företrädesrätt, teckna 10 000 000 aktier. Aktierna tecknas för 0,05 kr/aktie, vilket motsvarar aktiens kvotvärde. Skälet för avvikelse från företrädesrätten är att inte belasta bolaget likviditetsmässigt mer än nödvändigt för betalning av aktierna i Sensmaster Sdn Bhd.

Teckningstiden är den 1-15 september 2014. Betalning av aktierna sker genom kvittning av den fordran på 500 000 kr som Martin Harnevie har på köpeskillingen för Sensmaster Sdn Bhd. Teckning sker genom underskrift av teckningslista. Aktierna ger rätt till utdelning direkt efter teckning.

Beslut om nyemission av aktier till Per Montelin genom kvittningsemission (Pkt 7c)

Per Montelin var under 2013 anlitad som konsult i dotterbolaget Free2Move AB. I konsultavtalet som tecknades med Per ingick att han skulle erhålla viss del av ersättningen i aktier i Free2Move Holding AB. Detta förslag är upprättat med avsikt att verkställa det avtalet.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att öka bolagets aktiekapital med 45 000 kr genom nyemission av 900 000 aktier. Per Montelin erbjuds att, med av-vikelse av befintliga aktieägares företrädesrätt, teckna 900 000 aktier. Aktierna tecknas för 0,05 kr/aktie, vilket motsvarar aktiens kvotvärde. Skälet för avvikelse från företrädesrätten är att inte belasta bolaget likviditetsmässigt mer än nödvändigt för betalningen av ersättningen till Per Montelin.

Teckningstiden är den 1-15 september 2014. Betalning av aktierna sker genom kvittning av den fordran på 45 000 kr som Per Montelin har på konsultersättning. Teckning sker genom underskrift av teckningslista. Aktierna ger rätt till utdelning direkt efter teckning.

 

Ändring av bolagsordning (pkt 8)

Styrelsen föreslår "§6 Styrelse" ändras till följande lydelse: "Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst sju suppleanter.

Styrelsen föreslår att sista stycket i "§8 Kallelse" ändras till följande lydelse: "Bolagsstämman kan, förutom på den ort där styrelsen har sitt säte, hållas i Halmstad."

Vid tidpunkt för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet registrerade aktier i bolaget till 401 900 045.

Fullständigt förslag till beslut, den senast fastställda årsredovisningen och revisionsberättelsen, styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6 och 7 §§ aktie-bolagslagen och revisorsyttrande finns tillgängliga på bolagets hemsida, www. Free2move.se, och hos bolaget minst fyra veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds kostnadsfritt till aktieägare mot angivande av namn och adress.

Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida från och med den 6 augusti 2014.

Stockholm den 22 juli 2014

Free2Move Holding AB (publ)

Styrelsen

<<
1
...
19
20
21
22
...
28
>>
2014-08-28

Vid Extra Bolagsstämma i Free2move Holding AB, 2014-08-28, antogs styrelsens samtliga förslag

2014-08-21

Free2move redovisar vinst

  • Nettointäkterna under Q1 - Q2 ca 4,1 MSEK
  • Periodens rörelseresultat ca -1,4 MSEK
  • Periodens resultat ca 1,0 MSEK
  • Orderstocken vid periodens slut ca 0,9 MSEK
  • Antalet aktier vid rapporttillfället 401 900 045 aktier
  • Vinst efter skatt per aktie 0,5 öre/aktie
  • Täckningsbidraget i F2M ökat från 32% till 43% i motsvarande period
2014-07-22

Aktieägarna i Free2Move Holding AB (publ.) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 28 augusti, kl 10:00 i bolagets lokaler på Lilla Nygatan 20, Stockholm.

2014-06-17

Vid årsstämma i Free2move Holding AB, 2014-06-16, antogs styrelsens samtliga förslag

Årsstämman hölls i företagets lokaler i Halmstad. Vid stämman beslutades om följande:

2014-06-12

Vid styrelsemöte i Free2move Holding AB (publ) den 12 maj 2014 beslutades att genomföra en garanterad nyemission av units om cirka 12,4 MSEK med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Utfallet är nu klart.

2014-06-02

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall vara registrerad som aktieägare på avstämningsdagen tisdagen den 10 juni 2014, samt anmäla sig till stämman senast torsdagen den 12 juni 2014.

2014-05-16

Aktieägarna i Free2Move Holding AB (publ.) kallas härmed till årsstämma måndagen den 16 juni 2014, kl 10.00 på Free2Move Holdings kontor med adress Sperlingsgatan 7, Halmstad.

2014-05-12

Som tidigare meddelats har Free2move Holding AB:s styrelse, i kraft av tidigare av extra bolagsstämma erhållet bemyndigande, beslutat att genomföra en garanterad nyemission om cirka 12,4 MSEK med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Teckningstiden är mellan den 14 maj till och med den 2 juni 2014.

2014-05-07

Free2move har sedan en tid haft ett samarbetsavtal med SensMaster Sdn Bhd, Kuala Lumpur, Malaysia, rörande försäljning i Asien. Detta har fungerat väl och lett fram till att styrelsen i Free2move Holding AB fattat beslut om köp av verksamheten. I tillägg har Styrelsen fattat beslut om start av en parallell verksamhet, Twixt Technologies Sdn Bhd, Kuala Lumpur, Malaysia. Syftet är att behålla RFID verksamheten i SensMaster samtidigt som det nya bolaget Twixt tar över all Bluetooth® relaterad verksamhet för Asien regionen. Operativt flyttas produktionsteknik närmre produktionsplatsen till större effektivitet och lägre kostnad.

<<
1
...
19
20
21
22
...
28
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Den garanterade metoden som förbättrar ditt driftnetto på bara 3 månader
Ladda ner vår guide
Eliminera onödiga kostnader och förbättra din fastighets driftnetto på 3 månader med den här guiden