Nyheter

Kallelse till extra bolagsstämma i Free2Move Holding AB

Aktieägarna i Free2Move Holding AB (publ.) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 7 december 2012, kl 09.00 på Free2Move AB:s kontor med adress Sperlingsgatan 7 i Halmstad.

Anmälan
Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall vara registrerad som aktieägare på avstämningsdagen fredagen den 30 november, samt anmäla sig till stämman senast onsdagen den 5 december 2012 klockan 12.00.

Anmälan kan ske skriftligen under adress Free2Move Holding AB (publ), Sperlingsgatan 7, 302 48 Halmstad, per telefon 035-15 22 60, per fax 035-15 22 69, eller per e-post info@free2move.net Vid anmälan skall aktieägaren alltid uppge namn, personnummer/organisationsnummer samt adress och telefonnummer. Ombud ska kunna visa upp en skriftlig fullmakt som inte får vara äldre än ett år.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i förväg begära att tillfälligt föras in i aktie-boken per fredagen den 30 november 2012 för att äga rätt att deltaga i stämman.

Ärenden
1.            Val av ordföranden vid stämman;
2.            Val av protokollförare;
3.            Upprättande och godkännande av röstlängd;
4.            Godkännande av dagordning;
5.            Val av justeringsmän;
6.            Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7.            Beslut om ändrad bolagsordning;
8.            Beslut om minskning av aktiekapitalet;
9.            Beslut om ändrad bolagsordning;
10.           Beslut om kvittningsemission
11.           Övriga frågor;
12.           Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

7.
För att möjliggöra en sänkning av aktiekapitalet förslår styrelsen att bolagsordningens § 4, Aktiekapital, ändras så att lydelsen blir: Aktiekapitalet ska utgöra lägst 900 000 kronor och högst 3 600 000 kronor.

8.                          
Styrelsen föreslår att Bolagets aktiekapital om 7 336 244 kronor skall nedsättas med 6 419 213,50 kronor till 917 030,50 kronor. Ändamålet med minskningen är förlusttäckning. Nedsättningen föreslås ske genom minskning av samtliga aktiers kvotvärde, från 0,40 kronor till 0,05 krona per aktie, utan återbetalning till aktieägarna.

9.                        
För att möjliggöra en nyemission föreslår styrelsen att bolagsordningens §4, Aktiekapital, ändras så att lydelsen blir: Aktiekapitalet skall utgöra lägst 4 000 000 kronor och högst 16 000 000 kronor;

Vidare föreslår styrelsen att bolagsordningens §5, Antal aktier, ändras så att lydelsen blir: Antalet aktier ska vara lägst 80 000 000 och högst 320 000 000;

Avslutningsvis föreslår styrelsen att bolagsordningens §8, Kallelse, ändras så att lydelsen blir: Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse skall ske genom kungörelse i Post och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på Bolagets hemsida på Internet. Samtidigt som kallelse sker skall bolaget genom kungörelse i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett. Bolagsstämma kan, förutom på den ort där styrelsen har sitt säte, hållas i Stockholm.

10.
För att täcka underskott i Bolagets drift, har aktieägare lånat ut pengar till Bolaget. Inklusive ränta beräknas skulden uppgå till 3 398 000 kronor per den 30 november 2012. Till följd av Bolagets mycket ansträngda finansiella läge har de berörda aktieägarna erbjudit sig att kvitta sin fordran mot aktier i Free2Move Holding AB. Styrelsen föreslår därför att Bolaget genomför en kvittningsemission om 3 398 000 kronor. Emissionen föreslås ske genom utgivande av 67 960 000 nya aktier till kurs 0,05 kronor.

Halmstad i november 2012

Free2Move Holding AB (publ.)

Styrelsen

<<
1
...
27
28
29
30
...
33
>>
2013-04-25

* Nettointäkterna under Q1 ca 3,1 MSEK
* Periodens resultat ca 0 MSEK
* Orderstocken vid periodens slut ca 4,5 MSEK

2013-04-08

Aktieägarna i Free2Move Holding AB (publ.) kallas härmed till bolagsstämma måndagen den 13 maj 2013, kl 10.00 på Free2Move Holdings kontor med adress Sperlingsgatan 7, Halmstad.

2013-03-13

Företrädesemissionen tecknades till 87 % av existerande och nya aktieägare. Resterande belopp tecknades av garanter och till företaget närstående personer.

Därmed inkom 4 066 966 kronor till företaget och 81 339 330 nya aktier kommer att stämplas.

2013-03-06

Bokslutskommunikén har justerats med avseende på angivna belopp från MKR till TKR.

2013-02-28

Resultatet för 2012 kännetecknades av stora operativa förluster beroende på leveranssvårigheter under året, för stor operativ omkostnadsmassa samt för höga finansieringskostnader.

I tillägg så har stora nedskrivningar gjorts av tillgångsposter, primärt balanserade utvecklingskostnader.

2013-02-18

Företrädesemissionen i Free2move fulltecknades till 75%. Företaget har dock förbindelser som gör att emissionen kommer att fulltecknas.

2013-01-23

Vid bolagsstämman i Free2move Holding AB (publ), den 22 januari 2013 fattades beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om högst 81 339 330 aktier. Även allmänheten ges rätt att teckna aktier i emissionen. Fulltecknad emission tillför Bolaget högst 4 066 966,50 kronor före emissionskostnader.

Sista dag för handel i bolagets aktie med rätt till deltagande i emissionen är den 24 januari 2013. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till deltagande i emissionen är den 25 januari 2013.

2013-01-22

Vid företagets extra bolagsstämma den 22 januari 2013 beslutades om nyemission om max 4,1 MSEK. Material om investeringsmemorandumet kommer att finnas på företagets hemsida senast 31 januari 2013.

<<
1
...
27
28
29
30
...
33
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Den garanterade metoden som förbättrar ditt driftnetto på bara 3 månader
Ladda ner vår guide
Klicka på "Läs mer" under för att få mera information