Nyheter

Kallelse till extra bolagsstämma i Free2Move Holding AB

Aktieägarna i Free2Move Holding AB (publ.) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 7 december 2012, kl 09.00 på Free2Move AB:s kontor med adress Sperlingsgatan 7 i Halmstad.

Anmälan
Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall vara registrerad som aktieägare på avstämningsdagen fredagen den 30 november, samt anmäla sig till stämman senast onsdagen den 5 december 2012 klockan 12.00.

Anmälan kan ske skriftligen under adress Free2Move Holding AB (publ), Sperlingsgatan 7, 302 48 Halmstad, per telefon 035-15 22 60, per fax 035-15 22 69, eller per e-post info@free2move.net Vid anmälan skall aktieägaren alltid uppge namn, personnummer/organisationsnummer samt adress och telefonnummer. Ombud ska kunna visa upp en skriftlig fullmakt som inte får vara äldre än ett år.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i förväg begära att tillfälligt föras in i aktie-boken per fredagen den 30 november 2012 för att äga rätt att deltaga i stämman.

Ärenden
1.            Val av ordföranden vid stämman;
2.            Val av protokollförare;
3.            Upprättande och godkännande av röstlängd;
4.            Godkännande av dagordning;
5.            Val av justeringsmän;
6.            Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7.            Beslut om ändrad bolagsordning;
8.            Beslut om minskning av aktiekapitalet;
9.            Beslut om ändrad bolagsordning;
10.           Beslut om kvittningsemission
11.           Övriga frågor;
12.           Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

7.
För att möjliggöra en sänkning av aktiekapitalet förslår styrelsen att bolagsordningens § 4, Aktiekapital, ändras så att lydelsen blir: Aktiekapitalet ska utgöra lägst 900 000 kronor och högst 3 600 000 kronor.

8.                          
Styrelsen föreslår att Bolagets aktiekapital om 7 336 244 kronor skall nedsättas med 6 419 213,50 kronor till 917 030,50 kronor. Ändamålet med minskningen är förlusttäckning. Nedsättningen föreslås ske genom minskning av samtliga aktiers kvotvärde, från 0,40 kronor till 0,05 krona per aktie, utan återbetalning till aktieägarna.

9.                        
För att möjliggöra en nyemission föreslår styrelsen att bolagsordningens §4, Aktiekapital, ändras så att lydelsen blir: Aktiekapitalet skall utgöra lägst 4 000 000 kronor och högst 16 000 000 kronor;

Vidare föreslår styrelsen att bolagsordningens §5, Antal aktier, ändras så att lydelsen blir: Antalet aktier ska vara lägst 80 000 000 och högst 320 000 000;

Avslutningsvis föreslår styrelsen att bolagsordningens §8, Kallelse, ändras så att lydelsen blir: Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse skall ske genom kungörelse i Post och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på Bolagets hemsida på Internet. Samtidigt som kallelse sker skall bolaget genom kungörelse i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett. Bolagsstämma kan, förutom på den ort där styrelsen har sitt säte, hållas i Stockholm.

10.
För att täcka underskott i Bolagets drift, har aktieägare lånat ut pengar till Bolaget. Inklusive ränta beräknas skulden uppgå till 3 398 000 kronor per den 30 november 2012. Till följd av Bolagets mycket ansträngda finansiella läge har de berörda aktieägarna erbjudit sig att kvitta sin fordran mot aktier i Free2Move Holding AB. Styrelsen föreslår därför att Bolaget genomför en kvittningsemission om 3 398 000 kronor. Emissionen föreslås ske genom utgivande av 67 960 000 nya aktier till kurs 0,05 kronor.

Halmstad i november 2012

Free2Move Holding AB (publ.)

Styrelsen

<<
1
...
23
24
25
26
...
33
>>
2015-01-26

Aktieägarna i Free2Move Holding AB (publ.), org. nr. 556705-0157, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 12:e februari 2015, kl 10.00 på Lilla Nygatan 20 i Stockholm.

2015-01-21

Free2move AB har med en moderniserad G-serie (GLA och GXA modulerna) passerat radioteknisk certifiering enligt nya EU- standarden för radiodirektivet EN300328 v1.8.1. Modulerna uppfyller i och med detta krav som befäster Free2move AB:s position bland de främsta inom Bluetooth® Classic. 

2015-01-08

Dotterbolaget Free2move AB har rekryterat en marknads- och säljresurs som kommer att förstärka arbetet med befintliga kunder såväl som nya. Claes Sjöö kommer med sin bakgrund, kompetens och egenskaper att innebära en väsentlig höjning av förmågan att kommunicera med bolagets kunder.

2014-12-17

Free2move Holding ABs valberedning inför årsstämman i april 2015 är nu fastställd. Ordförande är Gunnar Ek. Övriga ledamöter är Magnus Karnsund, styrelsens ordförande samt Per-Anders Bendt och Didrik Hamilton, bägge större aktieägare. Som ombud för att rösta för Magnus Karnsunds aktier har Mats Lindoff utsetts. Det första valberedningsmötet hölls den 15 december 2014.

2014-12-01

Free2move Holding förstärker dotterbolagen och därmed förmågan att utveckla och sälja nya produkter. Free2move Holdings dotterbolag SensMaster S/B har förstärkts och breddats i kunskap, förmåga och ledarskap.

2014-11-19

Free2move AB har moderniserat G-serien som därmed tar steget in bland de främsta inom Bluetooth® Classic. Modulen utmärker sig radiotekniskt med en länkbudget som platsar i främsta ledet med en räckvidd över 1 000 meter och har uppdaterats till senaste version av Bluetooth® Classic. Samtidigt görs ett nytt utvecklingsverktyg tillgängligt för att underlätta kundens integration.

2014-10-22

Fortsatt positiv utveckling i Free2move

  • Nettointäkterna under Q1 - Q3: 5,8 MSEK
  • Periodens rörelseresultat: -2,6 MSEK
  • Periodens resultat: 0,02 MSEK
  • Höjt täckningsgrad med 13 % enheter mot föregående år
  • Soliditet: 68%
  • Orderstocken vid periodens slut: 1,2 MSEK
  • Antalet aktier vid rapporttillfället: 419 900 045 aktier
  • Vinst efter skatt per aktie: 0,0 öre/aktie
  • Nästa rapporttillfälle: 2015-02-19
2014-10-21

Free2move har rekryterat en Teknikchef. Christer Lind kommer med sin bakgrund och kompetens att innebära en väsentlig förstärkning av bolagets operativa ledning samtidigt som han tillför stor teknisk kunskap. Dotterbolaget Free2move AB kan därmed utvecklas som varumärke och teknikbolag.

2014-08-28

Vid Extra Bolagsstämma i Free2move Holding AB, 2014-08-28, antogs styrelsens samtliga förslag

<<
1
...
23
24
25
26
...
33
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Den garanterade metoden som förbättrar ditt driftnetto på bara 3 månader
Ladda ner vår guide
Klicka på "Läs mer" under för att få mera information