Nyheter

Kallelse till bolagsstämma i Free2Move Holding AB

Aktieägarna i Free2Move Holding AB (publ.) kallas härmed till bolagsstämma måndagen den 13 maj 2013, kl 10.00 på Free2Move Holdings kontor med adress Sperlingsgatan 7, Halmstad.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i stämman skall vara registrerad som aktieägare på avstämningsdagen måndagen den 6 maj 2013, samt anmäla sig till stämman senast onsdagen den 8 maj 2013 klockan 12.00.

Anmälan kan ske skriftligen under adress Free2Move Holding AB (publ), Sperlingsgatan 7, 302 48 Halmstad, per telefon 035-15 22 60, per fax 035-15 22 69, eller per e-post info@free2move.se. Vid anmälan skall aktieägaren alltid uppge namn, personnummer/organisationsnummer samt adress och telefonnummer. Ombud ska kunna visa upp en skriftlig fullmakt som inte får vara äldre än ett år.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i förväg begära att tillfälligt föras in i aktieboken per måndagen den 6 maj 2013 för att äga rätt att deltaga i stämman.

Ärenden

1. Val av ordföranden vid stämman;
2. Val av protokollförare;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Godkännande av dagordning;
5. Val av justeringsmän;
6.  Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernsrevisionsberättelse.
8.  Beslut
   a)  om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
   b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
   c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör.
9.  Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
10. Val av styrelse och revisor
11. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission, med eller utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare att teckna aktier i emissionen;
12. Övriga frågor.

Förslag till beslut

7.   Årsredovisning kommer att finnas i god tid på bolagets hemsida.

10.  Förslag till ny styrelse kommer att presenteras i god tid på bolagets hemsida.

11.  Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera till-fällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av sammanlagt 100 000 000 aktier. Styrelsen skall kunna besluta om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Skälet till att avvikelse från aktieägares företrädesrätt och att apportemission skall kunna ske är att bolaget skall kunna emittera aktier i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner på kapitalmarknaden i syfte att införskaffa kapital till bolaget.

Halmstad i april 2013

Free2Move Holding AB (publ.)

Styrelsen

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.