Nyheter

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i Free2move Holding AB (publ)

Aktieägarna i Free2move Holding AB (publ), org. nr. 556705-0157, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 april 2022 klockan kl. 14.00 på på Free2Move Holding AB, c/o Convendum Nybrogatan 17 i Stockholm ("Årsstämman"). Information om de av Årsstämman fattade besluten offentliggörs kort efter Årsstämman.

Digital livesändning av Årsstämman

Bolaget kommer att föreslå Årsstämman att inledningsvis besluta om att det ska vara möjligt att följa Årsstämman via direktsänd webbsändning, för att möjliggöra för de aktieägare som inte kan delta fysiskt att ändå följa Årsstämman. För att sådant beslut ska vinna verkan måste beslutet biträdas av samtliga röster företrädda vid Årsstämman. Om Årsstämman röstar för beslutet ska webbsändningen nås via Bolagets webbsida. Lösenordet erhålls vid förfrågan ställd senast kl.12.00 den 28 april 2022 till "holding@free2move.se". Personer som följer Årsstämman via videolänk kommer inte att anses deltaga vid Årsstämman. Detta innebär att aktieägare inte kommer att ha möjlighet att interagera med Årsstämman eller deltaga i beslut vid Årsstämman via videolänk.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i Årsstämman ska

 • dels vara införd i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB senast onsdagen den 20 april 2022,
 • dels anmäla sitt deltagande till Bolaget per e-post till "holding@free2move.se"senast torsdagen den 21 april 2022.

I anmälan ska aktieägare uppge namn, adress, telefonnummer dagtid, person- eller organisationsnummer samt antal aktier som företräds. Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för Årsstämman.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i Årsstämman, tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB.

Sådan registrering måste vara verkställd senast fredagen den 22 april 2022. Detta innebär att aktieägare i god tid före den 22 april 2022 måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Ombud

Aktieägare som önskar utnyttja sin rösträtt vid Årsstämman genom ombud ska till ombudet utfärda skriftlig dagtecknad fullmakt. Representanter för juridiska personer ska till Årsstämman medta fullmakter (i original), registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Aktieägare eller dennes ombud äger rätt att ta med högst två biträden till stämman om antalet biträden anmäls enligt vad som sägs ovan om anmälan om deltagande.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner via www.free2move.se samt sänds ut till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i Bolaget är vid denna kallelses utfärdande 49 374 380 och det totala antalet röster uppgår till 49 374 380.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av Årsstämman
 2. Val av ordförande på Årsstämman (se nedan)
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Digital sändning av Årsstämman
 5. Godkännande av dagordningen
 6. Val av en eller två justeringsmän
 7. Prövning av om Årsstämman blivit behörigen sammankallad
 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2021
 9. Verkställande direktörens anförande
 10. Frågestund
 11. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2021
 12. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen för 2021 (se nedan)
 13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör för 2021
 14. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas av Årsstämman (se nedan)
 15. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn (se nedan)
 16. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande, eventuella styrelsesuppleanter och revisor (se nedan)
 17. Beslut om bemyndigande (se nedan)
 18. Övriga frågor
 19. Årsstämmans avslutande

Punkt 2 - Val av ordförande vid Årsstämman

Valberedningen föreslår att Jonas Bergh väljs till ordförande på Årsstämman.

Punkt 12 - Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen för 2021

Styrelsen har föreslagit att Årsstämman beslutar om att till förfogande stående vinstmedel om -16 344 236 SEK ska balanseras i ny räkning.

Punkt 17 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibla skuldebrev berättigande till nyteckning av aktier

Styrelsen har föreslagit att Årsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, att under tiden intill nästa Årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibla skuldebrev berättigade till nyteckning av aktier. Samtliga av styrelsens beslutade emissioner enligt detta bemyndigande får dock inte innebära att fler aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibla skuldebrev berättigade till teckning av aktier emitteras än vad som tillåts enligt bolagsordningens gränser.

Betalning ska kunna ske helt eller till del kontant, genom apport, genom kvittning eller i annat fall förenas med villkor.

Emissionskursen ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden om aktieägarna inte ska ha företrädesrätt. Syftet med nyemission under bemyndigandet är att Bolaget ska använda aktierna och/eller teckningsoptionerna och/eller konvertibla skuldebreven till betalning vid förvärv av rörelser eller fastigheter eller vid förvärv av aktier eller andelar i juridiska personer vilka äger rörelser och/eller fastigheter eller för att kapitalisera Bolaget inför sådana förvärv eller i övrigt kapitalisera Bolaget.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de formella justeringar av beslutet om bemyndigande som kan visa sig nödvändigt i samband med registreringen hos Bolagsverket.

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid Årsstämman företrädda aktierna.

Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2021 kommer att hållas tillgängliga på Bolagets hemsida och hos Bolaget senast från och med den 8 april 2022. Fullständiga förslag till beslut och handlingar enligt punkt 14-16 samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets hemsida och hos Bolaget senast från och med den 14 april 2021. Kopior av handlingarna sänds, utan kostnad för mottagaren, till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Styrelsen och den verkställande direktören ska enligt aktiebolagslagen på begäran av aktieägare, under förutsättning att styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid Årsstämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och dels Bolagets förhållande till annat koncernbolag.

_____________

Stockholm i mars 2022
Free2move Holding AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information om ovanstående, vänligen kontakta

Leif Syrstad,
VD Free2Move Holding AB,
tel: +46 708 660 703,
e-post: leif.syrstad@free2move.se

Om Free2Move
Free2Move är en nordisk digitaliseringspartner för hållbar fastighetsförvaltning. Vår mission är att skapa responsiva och resurseffektiva fastigheter. Bolagets kärnkompetens och erbjudande ligger i att stärka fastighetsägarens driftnetto via uppkoppling med smart styrning och förnybar energi. Free2Move förenar människor och teknik som tillsammans genom noggrann drift sparar pengar. Free2Moves leveranser minskar kundens leverantörsberoende och minimerar miljöpåverkan.

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.