Nyheter

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i Free2move Holding AB (publ)

Aktieägarna i Free2move Holding AB ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma ("Årsstämman") torsdagen den 23 maj 2019 klockan kl. 14.00 hos Free2move Holding AB, Sankt Eriksgatan 117, 113 43 Stockholm.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i Årsstämman ska

  • dels vara införd i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB per fredagen den 17 maj 2019,
  • dels anmäla sin avsikt att delta i Årsstämman till Bolaget senast fredagen den 17 maj 2019; per post: Free2move Holding AB (publ), Sankt Eriksgatan 117, 113 43 Stockholm eller per e-post: info@free2move.se

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, adress, telefonnummer dagtid, person- eller organisationsnummer samt antal aktier som företräds. Aktieägare eller dennes ombud äger rätt att ta med högst två biträden. Antalet biträden ska föranmälas på samma sätt som aktieägaren. Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för Årsstämman.

Förvaltarregistrerade aktier

De aktieägare som genom bank eller annan förvaltare låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att få delta i Årsstämman. För att denna registrering ska vara införd i aktieboken fredagen den 17 maj 2019 måste aktieägare i god tid före denna dag begära att förvaltaren genomför sådan registrering.

Ombud

De aktieägare som genom ombud önskar utnyttja sin rösträtt vid Årsstämman ska till ombudet utfärda skriftlig dagtecknad fullmakt. Representanter för juridiska personer ska till stämman medta fullmakter (i original), registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner via www.free2move.se samt sänds ut till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i Bolaget är vid denna kallelses utfärdande 6 410 997 st. och det totala antalet röster uppgår till 6 410 997 st.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av Årsstämman
2. Val av ordförande vid Årsstämman (se nedan)
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om Årsstämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2018
8. Verkställande direktörens anförande
9. Frågestund
10. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2018
11. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen för 2018 (se nedan)
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och den verkställande direktören för 2018
13. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas av Årsstämman (se nedan)
14. Beslut om arvode till styrelse och revisor (se nedan)
15. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande, eventuella styrelsesuppleanter och revisor (se nedan)
16. Övriga frågor
17. Årsstämmans avslutande

Punkt 11 - Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen för 2018

Styrelsen föreslår att Årsstämman beslutar om att Bolagets vinst eller förlust balanseras i ny räkning.

Punkt 2, Punkt 13, Punkt 14, Punkt 15

Valberedningen kommer att offentliggöra sitt förslag innan stämman.

Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2018 kommer att hållas tillgängliga på Bolagets hemsida och hos Bolaget senast från och med den 9 maj 2019 och sändas per post till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Styrelsen och den verkställande direktören ska enligt aktiebolagslagen på begäran av aktieägare, under förutsättning att styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och dels Bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Stockholm i april 2019

Free2move Holding AB (publ)

Styrelsen

Filer för nedladdning
<<
1
...
5
6
7
8
...
11
>>
2020-02-07
Regulatorisk
2020-01-02
Regulatorisk
2019-12-23
Regulatorisk
2019-11-22
Regulatorisk

Delårsrapport kvartal 3 2019 - Free2move Holding AB

· Nettoomsättning MSEK 0,7 (0,0)

· Periodens rörelseresultat MSEK-5,2 (-6,9)

· Periodens Resultat MSEK-5,5 (-7,0)

· Orderstock vid periodens slut 1 560 TSEK

· Antalet aktier vid rapportdatum aktier: 6 410 997

· Vinst/förlust efter skatt per aktie -0,8515 kr (-1,0917) kr

Rapporten har inte granskats av revisor. Kommande rapporttillfälle är bokslutsrapport i februari 2020.

2019-11-14
Regulatorisk
2019-10-23
Regulatorisk
2019-08-23
Regulatorisk
  • Nettoomsättning MSEK 0,1 (0,0)
  • Periodens rörelseresultat MSEK-4,2 (-4,2)
  • Periodens Resultat MSEK-4,3 (-4,4)
  • Orderstock vid periodens slut 2 200 TSEK
  • Antalet aktier vid rapportdatum aktier: 6 410 997
  • Vinst/förlust efter skatt per aktie -0,6721 kr (-0,681)
2019-08-21
Regulatorisk
2019-07-16
Regulatorisk
<<
1
...
5
6
7
8
...
11
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Den garanterade metoden som förbättrar ditt driftnetto på bara 3 månader
Ladda ner vår guide
Eliminera onödiga kostnader och förbättra din fastighets driftnetto på 3 månader med den här guiden