Nyheter

Kallelse till årsstämma i Free2move Holding

Aktieägarna i Free2move Holding AB ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma ("Årsstämman") tisdagen den 23 maj 2017 klockan kl 13.00 hos G & W Kapitalförvaltning AB med adress Kungsgatan 3, 114 43 Stockholm.

Registrering och anmälan
Aktieägare som önskar delta i Årsstämman ska

 • dels vara införd i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB per torsdagen den 12 maj 2017,
 • dels anmäla sin avsikt att delta i Årsstämman till Bolaget senast klockan 16.00 torsdagen den 12 maj 2017; per post: Free2move Holding AB (publ), Upplandsgatan 7, 111 23 Stockholm eller per e-post: info@free2move.se.

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, adress, telefonnummer dagtid, person- eller organisationsnummer samt antal aktier som företräds. Aktieägare eller dennes ombud äger rätt att ta med högst två biträden. Antalet biträden ska föranmälas på samma sätt som aktieägaren. Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för Årsstämman.

Förvaltarregistrerade aktier
De aktieägare som genom bank eller annan förvaltare låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att få delta i Årsstämman. För att denna registrering ska vara införd i aktieboken torsdagen den 12 maj 2017 måste aktieägare i god tid före denna dag begära att förvaltaren genomför sådan registrering.

Ombud
De aktieägare som genom ombud önskar utnyttja sin rösträtt vid Årsstämman ska till ombudet utfärda skriftlig dagtecknad fullmakt. Representanter för juridiska personer ska till stämman medta fullmakter (i original), registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner via www.free2move.se samt sänds ut till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Antal aktier och röster
Det totala antalet aktier i Bolaget är vid denna kallelses utfärdande 2 982 046 354 st och det totala antalet röster uppgår till 2 982 046 354 st. 

Förslag till dagordning
1. Öppnande av Årsstämman
2. Val av ordförande vid Årsstämman (se nedan)
3. Val av protokollförare vid Årsstämman
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Godkännande av dagordning
6. Val av en eller två justeringsmän
7. Prövning av om Årsstämman blivit behörigen sammankallad
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2016
9. Verkställande direktörens anförande
10. Frågestund
11. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2016
12. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen för 2016 (se nedan)
13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och den verkställande direktören för 2016
14. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas av Årsstämman
15. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande, eventuella styrelsesuppleanter och revisor
16. Beslut om arvode till styrelse och revisor
17. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission (se nedan)
18. Styrelsens förslag till beslut om nyemission av aktier, kvittning (se nedan)
19. Övriga frågor
20. Årsstämmans avslutande

Punkt 2 - Val av ordförande vid Årsstämman
Valberedningen, bestående av Gunnar Ek (ordförande, samt företrädare för de mindre aktieägarna) Didrik Hamilton, Per-Anders Bendt, Micael Wikberg och Marie-Louise Gefwert (styrelsensordförande) föreslår att styrelseordförande Marie-Louise Gefwert väljas till ordförande vid Årsstämman.

Punkt 12 - Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen för 2016
Styrelsen föreslår att Årsstämman beslutar om att Bolagets vinst eller förlust balanseras i ny räkning. 

Punkt 17 - Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
Styrelsen föreslår att Årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier/teckningsoptioner/konvertibler inom den vid var tid gällande bolagsordningen. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om emission med bestämmande om betalning kunna ske helt eller till del kontant, genom apport, genom kvittning eller i annat fall förenas med villkor. Det totala antalet aktier som med stöd av bemyndigandet skall kunna emitteras respektive tecknas via konvertering och/eller utnyttjande av optionsrätt får inte överstiga 1 000 000 000 aktier, envar om ett kvotvärde om 0,01 SEK, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 10 miljoner SEK.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet att bl. a kvitta lån, ta fortsatt position inom Industrial IoT (Internet of Things) genom konkurrenskraftigt erbjudande och försäljningsutveckling samt kunna möta större förväntade kundleveranser av systemlösningar inom de prioriterade marknadssegmenten fastighet- och industriautomation.

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid Årsstämman företrädda aktierna.

Punkt 18 - Styrelsens förslag till beslut om nyemission av aktier, kvittning
Årsstämman 2016 beslutade om arvode till styrelsen uppgående till sammanlagt 420 000 kr. Något arvode har inte utbetalats till styrelsen och styrelsen föreslår därför att del av styrelseledamöternas fordringar på bolaget avseende styrelsearvode kvittas mot högst 9 502 260 nya aktier till en kurs om 0,0221 kr enligt följande.

Teckningsberättigade Belopp (SEK) Antal aktier
Mats Köhlmark 37 500 1 696 832
Magnus Ask 37 500 1 696 832
Göran Brandt 37 500 1 696 832
Peter Mörsell 37 500 1 696 832
Marie-Louise Hellström Gefwert (ordf.) 60 000 2 714 932
Summa 210 000 9 502 260


Teckningskursen har beräknats som den volymviktade genomsnittskursen under perioden 5 april - 20 april 2017. Teckning av aktier ska ske senast den 1 september 2017 och betalning för tecknade aktier ska ske genom kvittning i samband med teckning. Aktiekapitalet kan öka med höst 95 022,60 kr. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget genom en kvittningsemission kan kvitta skulder mot aktier i bolaget vilket bedöms vara till fördel för bolaget.
De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket, under förutsättning att de nya aktierna blivit registrerade och införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen för sådan utdelning. 

För giltigt beslut fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Fullständiga förslag
Valberedningens fullständiga förslag till beslut enligt punkten 2 samt styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 12, 17 och 18 framgår ovan.

Valberedningens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 14-16 ovan kommer att presenteras så snart möjligt på Bolagets hemsida.

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkten 19 ovan samt redovisningshandlingar och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2016 kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget senast från och med den 9 maj 2017 och sändas per post till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Samtliga handlingar angivna under stycket ovan samt fullmaktsformulär kommer senast från och med den 9 maj 2017 även att finnas tillgängliga i elektroniskt format på Bolagets hemsida www.free2move.se.

Styrelsen och den verkställande direktören ska enligt aktiebolagslagen på begäran av aktieägare, under förutsättning att styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och dels Bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Stockholm den 25 April 2017

Stockholm i april 2017
Free2move Holding AB (publ)
Styrelsen 

För ytterligare information om ovanstående pressmeddelande, vänligen kontakta Anders Due-Boje, VD Free2move, tel: +46 70 526 03 00, e-post: anders.dueboje@free2move.se

Om Free2move
Free2move erbjuder produkter och tjänster inom Industriell IoT (Internet of Things) i form av intelligenta sensornätverk som trådlöst samlar in, analyserar, kontrollerar och styr olika enheter. Lösningarna möjliggör att företag kan driva sin verksamhet mer effektivt och sänka sina kostnader samtidigt som man har kontroll och kan säkra sina tillgångar. Typiska användningsområden är inom industri - och fastighetsautomation. www.free2move.se

Filer för nedladdning
<<
1
...
9
10
11
12
>>
2017-11-24
Regulatorisk

Med den aviserade emissionen ser vi nu möjlighet till en offensiv satsning mot prioriterade branscher vilket ska nås via fokusering på försäljning, marknadsföring samt rekrytering av ytterligare kompetens. Emissionen är garanterad via teckningsförbindelser och ett garantikonsortium syndikerat av G&W Fondkommission upp till ca 80 %.

2017-11-24
Regulatorisk

Aktieägarna i Free2Move Holding AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 22 december 2017, kl 13.00 på G&W Kapitalförvaltning, Kungsgatan 3 i Stockholm. Emissionen enl B. 10. nedan är garanterad via teckningsförbindelser och ett garantikonsortium syndikerat av G&W Fondkommission upp till ca 80 %.

2017-11-17
Regulatorisk
 • Nettointäkter under Q1-Q3 MSEK 1,2 (3,4)
 • Periodens rörelseresultat MSEK - 7,7 (-7,6)
 • Periodens Resultat MSEK - 6,2 (-6,3)
 • Orderstock vid periodens slut 0 (3,5) MKR
 • Disponibla likvida medel 766 TSEK
 • Antalet aktier vid rapporttillfället aktier: 2 991 548 614
2017-09-08
Regulatorisk

Tidigare aviserad vidareutveckling av systemplattformen har under första halvåret exekverats. Försäljningsutvecklingen motsvarar dock inte förväntningarna. Anders Due-Boje lämnar på egen begäran den tjänst han innehaft som konsult.

2017-08-25
Regulatorisk
 • Periodens nettointäkter 1,1 MSEK (1,1)
 • Periodens rörelseresultat -5,4 MSEK (-5,2)
 • Periodens resultat -4,4 MSEK (-4,5)
 • Orderstocken vid periodens slut ca 75 TSEK
 • Disponibla likvida medel 3,579 MSEK
 • Antalet aktier vid rapporttillfället 2 991 548 614 aktier
 • Vinst/förlust efter skatt per aktie -0,0015 kr/aktie (-0,0019)

Nästa rapporttillfälle: 2017-11-17, Delårsrapport för kvartal 1-3, 2017.

2017-05-23
Regulatorisk

Free2move Holding AB höll under tisdagen den 23 maj 2017 årsstämma för verksamhetsåret 2016 i Stockholm varvid följande huvudsakliga beslut fattades. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman. Kallelse till årsstämma samt fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt nedan finns tillgängliga på Free2move Holding AB:s hemsida, www.free2move.se

2017-05-19
Regulatorisk
 • Periodens nettointäkter 1,1 MSEK (0,6)
 • Periodens rörelseresultat -2,5 MSEK (-2,2)
 • Periodens resultat -2,0 MSEK (-2,1)
 • Orderstocken vid periodens slut ca 75 TSEK
 • Disponibla likvida medel 7,528 MSEK
 • Antalet aktier vid rapporttillfället 2 982 046 354 aktier
 • Vinst/förlust efter skatt per aktie -0,00068 kr/aktie (-0,001 öre)

Nästa rapporttillfälle: 2017-08-25 - Delårsrapport för kvartal 1-2, 2017. 

2017-04-25
Regulatorisk

Aktieägarna i Free2move Holding AB ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma ("Årsstämman") tisdagen den 23 maj 2017 klockan kl 13.00 hos G & W Kapitalförvaltning AB med adress Kungsgatan 3, 114 43 Stockholm.

2017-03-06
Regulatorisk

Free2move ingår samarbete med det svenska Green Tech bolaget Vertical Plants System som levererar förbättrad inomhusmiljö genom aktiva växtväggar. Första installation görs i början av april månad vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm där en växtvägg på ca 40 kvadratmeter kommer att övervakas och regleras med Free2moves IoT-lösning. Ordervärdet på denna installation är SEK 75 000.

<<
1
...
9
10
11
12
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Den garanterade metoden som förbättrar ditt driftnetto på bara 3 månader
Ladda ner vår guide
Eliminera onödiga kostnader och förbättra din fastighets driftnetto på 3 månader med den här guiden