Nyheter

Halvårsrapport 2012

Free2move redovisar 35% försäljningsökning jämfört med föregående år

  • Omsättningen uppgick till 8,3 MSEK
  • Resultat -0,1 MSEK

VD har ordet
Under första halvåret 2012 visar bolaget fortsatt starka siffror trots satsningen på HIOD som inneburit stora investeringar. Omsättningen för perioden uppgick till 8,3 MSEK. Resultatet uppgick till -0,1 MSEK.

Modulverksamheten är fortsatt stark och en stark orderstock borgar för accelererande tillväxt under andra halvåret. De första leveranserna till en ny global medicinteknisk kund är genomförda.

HIOD One har lanserats och fått mycket god respons från internationell press. Produkten har varit ute för kort tid för att ha kunnat påverka omsättningen i någon större omfattning.

Händelser efter rapportperioden
Free2move har nu genomfört en omstrukturering där bolagets verksamhet förläggs i två helägda dotterbolag.

Motivet för bolagiseringen är att tydliggöra värdena i de två verksamheterna.

Free2move AB kommer att fokusera på utveckling och försäljning av Bluetoothmoduler.

HIOD Sports AB kommer att utveckla och sälja produkter för sportmarknaden. Den första produkten är HIOD One som nyligen lanserats på den internationella marknaden.

HIOD Sports AB söker nu kapital för tillväxt inom sportkommunikation.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att försäljningen av moduler är fortsatt god och vi ser en stor potential för HIOD One.

Per-Arne Wiberg

Verkställande direktör

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av företagets revisorer.

(För fullständig rapport, se bifogad fil)

Huvudkontor
Free2move AB
Sperlingsgatan 7
302 48 HALMSTAD

info@free2move.se
www.free2move.se

Tel: 035-15 22 60
Fax: 035-15 22 69 

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.