Nyheter

Halvårsrapport 2012

Free2move redovisar 35% försäljningsökning jämfört med föregående år

  • Omsättningen uppgick till 8,3 MSEK
  • Resultat -0,1 MSEK

VD har ordet
Under första halvåret 2012 visar bolaget fortsatt starka siffror trots satsningen på HIOD som inneburit stora investeringar. Omsättningen för perioden uppgick till 8,3 MSEK. Resultatet uppgick till -0,1 MSEK.

Modulverksamheten är fortsatt stark och en stark orderstock borgar för accelererande tillväxt under andra halvåret. De första leveranserna till en ny global medicinteknisk kund är genomförda.

HIOD One har lanserats och fått mycket god respons från internationell press. Produkten har varit ute för kort tid för att ha kunnat påverka omsättningen i någon större omfattning.

Händelser efter rapportperioden
Free2move har nu genomfört en omstrukturering där bolagets verksamhet förläggs i två helägda dotterbolag.

Motivet för bolagiseringen är att tydliggöra värdena i de två verksamheterna.

Free2move AB kommer att fokusera på utveckling och försäljning av Bluetoothmoduler.

HIOD Sports AB kommer att utveckla och sälja produkter för sportmarknaden. Den första produkten är HIOD One som nyligen lanserats på den internationella marknaden.

HIOD Sports AB söker nu kapital för tillväxt inom sportkommunikation.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att försäljningen av moduler är fortsatt god och vi ser en stor potential för HIOD One.

Per-Arne Wiberg

Verkställande direktör

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av företagets revisorer.

(För fullständig rapport, se bifogad fil)

Huvudkontor
Free2move AB
Sperlingsgatan 7
302 48 HALMSTAD

info@free2move.se
www.free2move.se

Tel: 035-15 22 60
Fax: 035-15 22 69 

Filer för nedladdning
<<
1
...
27
28
29
30
...
33
>>
2013-04-25

* Nettointäkterna under Q1 ca 3,1 MSEK
* Periodens resultat ca 0 MSEK
* Orderstocken vid periodens slut ca 4,5 MSEK

2013-04-08

Aktieägarna i Free2Move Holding AB (publ.) kallas härmed till bolagsstämma måndagen den 13 maj 2013, kl 10.00 på Free2Move Holdings kontor med adress Sperlingsgatan 7, Halmstad.

2013-03-13

Företrädesemissionen tecknades till 87 % av existerande och nya aktieägare. Resterande belopp tecknades av garanter och till företaget närstående personer.

Därmed inkom 4 066 966 kronor till företaget och 81 339 330 nya aktier kommer att stämplas.

2013-03-06

Bokslutskommunikén har justerats med avseende på angivna belopp från MKR till TKR.

2013-02-28

Resultatet för 2012 kännetecknades av stora operativa förluster beroende på leveranssvårigheter under året, för stor operativ omkostnadsmassa samt för höga finansieringskostnader.

I tillägg så har stora nedskrivningar gjorts av tillgångsposter, primärt balanserade utvecklingskostnader.

2013-02-18

Företrädesemissionen i Free2move fulltecknades till 75%. Företaget har dock förbindelser som gör att emissionen kommer att fulltecknas.

2013-01-23

Vid bolagsstämman i Free2move Holding AB (publ), den 22 januari 2013 fattades beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om högst 81 339 330 aktier. Även allmänheten ges rätt att teckna aktier i emissionen. Fulltecknad emission tillför Bolaget högst 4 066 966,50 kronor före emissionskostnader.

Sista dag för handel i bolagets aktie med rätt till deltagande i emissionen är den 24 januari 2013. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till deltagande i emissionen är den 25 januari 2013.

2013-01-22

Vid företagets extra bolagsstämma den 22 januari 2013 beslutades om nyemission om max 4,1 MSEK. Material om investeringsmemorandumet kommer att finnas på företagets hemsida senast 31 januari 2013.

<<
1
...
27
28
29
30
...
33
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Den garanterade metoden som förbättrar ditt driftnetto på bara 3 månader
Ladda ner vår guide
Klicka på "Läs mer" under för att få mera information