Nyheter

Hållbara fastigheter är allas ansvar!

Kommer Sverige och våra fastighetsägare klara av att ställa om och nå EU:s klimatmål och det svenska målet om netto-noll växthusgasutsläpp år 2045?

Den effektivaste och mest hållbara lösningen för fastighetsägare är enligt nya branschrapporten "Grön Logik" inte helt förvånande att minska nuvarande energikonsumtion. Den hållbaraste och mest klimatsmarta lösningen är den energi som aldrig produceras.

Rapporten "Grön Logik" går att ladda ner här

Free2Move har sedan länge erbjudit fastighetsägare att med enkla medel minska energianvändningen. Vi har byggt in detta i kundpaketeringar. I situationer där man ändå måste tillföra ny energi bör det göras förnybart och egenproducerat. Free2Moves lösning blir både hållbar och klimatsmart i enlighet med rapporten.

Vi uppmanar därför hela fastighetsbranschen att lyssna på experter och forskare som finns i området. För om vi slår dövörat till kommer det med all sannolikhet bli som Energimyndigheten förutspår - vi behöver utöka elproduktionen avsevärt till år 2045. Det tycker inte Free2Move är hållbart eller klimatsmart.

Inom Free2Move är vi helt övertygad om att en betydande del av den ökningen Energimyndigheten befarar inträffa skulle kunna undvikas genom den outnyttjade potential som finns i energieffektiviseringen.

Låt mig ta ett exempel som tar sitt avstamp från Free2Move AB's kundgrupp "lantbruksfastigheter" och vår nya kund Sjöborgen.

Sjöborgen är en kombination av småbruk och en plats för hållbar självförsörjning.

Deras syn på hållbarhet berör på nationell nivå, där de bl.a 2016 prisades för deras miljöarbete i hemkommunen. Sjöborgen smaksätter idag den nationella restaurangvärlden, barer och allsköns bolag med framför allt drycker med smaker från skog, mark och Sjöborgens odlingar. Deras devis att "gräva där man står, och använda det som finns" passar väl ihop med både Free2Moves hållning och lösning men också EU's klimatmål. Eller för att citera Malin och Peter själva "Vi lever ett liv utan arbetstid, vi äter det vi själv odlat, plockat och fött upp. Lever ett liv där återbruk ordnar vår välfärd. I dryckeriet och köket förädlar vi det odlingar, skog och sjö ger, I verkstad och snickerboa reparerar, tillverkar och konstrueras mycket av det som behövs. Vår passion för det vi gör berikas när du efterfrågar och inhandlar det Sjöborgen gör och erbjuder."

Vi kan idag konstatera att alla leverantörer inte klarar att leverera en hållbar och klimatsmart lösning då detta måste vara inbyggd i bolagets DNA. Här finns inga genvägar alls. Därför är vi extra glada och stolta att vi valdes av Sjöborgen. Free2Move och Sjöborgens samarbete börjar gälla f o m januari 2022 och beräknas omsätta 412 000 kronor.

Free2moves erbjudande till marknaden som kombinerar förnybar el med optimering av förbrukningen gör att våra kunder kan dimensionera sin tilltänkta anläggning för förnybar el utifrån en optimal förbrukning och därmed inte riskera att välja en onödigt stor anläggning. Detta medför att kunden får ner storleken på investeringen vilket ytterligare stärker resonemanget kring hållbar och klimatsmart verksamhet.

Vidare kan vi notera att våra övriga klimatsmarta affärer under perioden 1/10 - 15/12 uppgått till 3 343 000 kronor.

Avslutningsvis vill jag också passa på och önska kunder, ägare och all värdefull personal en God Jul och Gott Nytt År!

Leif Syrstad
VD Free2Move Holding AB

För ytterligare information om ovanstående, vänligen kontakta

Leif Syrstad,
VD Free2Move Holding AB,
tel: +46 708 660 703,
e-post: leif.syrstad@free2move.se

Om Free2Move
Free2Move är en nordisk digitaliseringspartner för hållbar fastighetsförvaltning. Vår mission är att skapa responsiva och resurseffektiva fastigheter. Bolagets kärnkompetens och erbjudande ligger i att stärka fastighetsägarens driftnetto via uppkoppling med smart styrning och förnybar energi. Free2Move förenar människor och teknik som tillsammans genom noggrann drift sparar pengar. Free2Moves leveranser minskar kundens leverantörsberoende och minimerar miljöpåverkan.

Filer för nedladdning
1
2
...
27
>>
2021-11-19
Regulatorisk

Tredje Kvartalet: 1 juli- 30 september

 • Nettoomsättning MSEK 1,3 ( 0,4)
 • Rörelseresultat MSEK -3,0 (-2,2)
 • Resultat MSEK -4,3 (-2,2)
 • Kassaflöde löpande verksamhet MSEK -2,8 (-1,6)

Tre kvartal: 1 januari - 30 september

 • Nettoomsättning MSEK 1,9 (2,9)
 • Rörelseresultat MSEK -8,1 (-5,5)
 • Resultat MSEK -9,5 (-6,2)
 • Kassaflöde löpande verksamhet MSEK -9,4 (-4,2)

Orderstock projekt vid periodens slut 5 120 TSEK
Orderstock abonnemang vid periodens slut 1 442 TSEK
Orderstock totalt vid periodens slut 6 562 TSEK

Antalet aktier vid rapportdatum aktier: 46 209 081

 • Vinst/förlust juli - september efter skatt per aktie -0,0923 kr (-0,3945 kr)
 • Vinst/förlust januari - september efter skatt per aktie -0,2016 kr (-0,9711 kr)

Orderstock: Värdet vid periodens slut av återstående intäkter i avtalade projekt och erhållna beställningar på månadsvisa serviceabonnemang.

Bolaget har av försiktighetsskäl beslutat att nedskriva den balanserade tillgångsposten "Uppskjutna skattefordringar" på 6,0 mkr till 4,5 mkr. Uppskjutna skattefordringar redovisas för skattemässiga underskottsavdrag i den utsträckning som det är sannolikt att de kan tillgodogöras genom framtida beskattningsbara vinster.

Denna rapport har inte granskats av företagets revisorer. Kommande rapporttillfälle är bokslutskommunikén 18 februari 2022

2021-09-27
Regulatorisk

Den 9 september 2021 annonserades att förvärvet av Solortus AB, org.nr 556909-7909 ("Solortus") är genomfört. Solortus erbjuder installation och service av solcellslösningar för villor, lantbruk och kommersiella fastigheter.

2021-09-09
Regulatorisk

Tidigare annonserades att Free2Move Holding AB tecknat ett LoI med ägaren till Solortus AB med avsikten att förvärva bolaget till 100%, det köpet är nu genomfört. Free2Move tillträder 2021-09-08.

2021-08-13
Regulatorisk

Andra Kvartalet: 1 april - 30 Juni

 • Nettoomsättning MSEK 0,3 (1,5)
 • Rörelseresultat MSEK -2,7 (-1,9)
 • Resultat MSEK -2,8 (-1,9)
 • Kassaflöde löpande verksamhet MSEK -4,2 (-0,7)

Två kvartal: 1 Januari - 30 Juni

 • Nettoomsättning MSEK 0,6 (2,5)
 • Rörelseresultat MSEK -5,1 (-3,2)
 • Resultat MSEK -5,3 (-3,7)
 • Kassaflöde löpande verksamhet MSEK -6,6 (-2,6)
 • Orderstock projekt vid periodens slut 403 TSEK
 • Orderstock abonnemang vid periodens slut 1 442 TSEK
 • Antalet aktier vid rapportdatum aktier: 44 776 096
 • Vinst/förlust januari - juni efter skatt per aktie -0,1173 kr (-0,5767 kr)

Orderstock Värdet vid periodens slut av återstående intäkter i avtalade projekt och erhållna beställningar på månadsvisa serviceabonnemang. Denna rapport har inte granskats av företagets revisorer. Kommande rapporttillfälle är Q3-rapport 19 november 2021.

2021-08-05
Regulatorisk

Free2Move Holding AB tecknar LoI med ägaren av Solortus AB med avsikt att förvärva bolaget till 100%. Solortus AB som ligger i Västervik/Gamleby är specialister på förnybar energi och genom detta förvärv stärker Free2Move sin kompetens, kundbas och erbjudande ytterligare.

1
2
...
27
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Den garanterade metoden som förbättrar ditt driftnetto på bara 3 månader
Ladda ner vår guide
Eliminera onödiga kostnader och förbättra din fastighets driftnetto på 3 månader med den här guiden