Nyheter

Free2move tillförs cirka 17 MSEK genom en övertecknad företrädesemission och kompletterande riktade emissioner

Free2move Holding tillförs cirka 17 MSEK genom övertecknad företrädesemission, inklusive beslutad övertilldelning och riktade emissioner.

Totalt tecknades Units, var och en innehållande två aktier och två teckningsoptioner av serie TO3, till emissionskursen 0,01 kr per Unit för motsvarande cirka 20,7 MSEK. Detta innebär en överteckning om cirka 39 procent av företrädesemissionen om cirka 15 MSEK. Emissionsgarantin som ställts av ett konsortium av investerare har därmed inte behövt utnyttjas. Styrelsen har mot bakgrund i det stora intresset beslutat om att utnyttja möjligheten till övertilldelning/riktad emission som tidigare kommunicerats, varvid Bolaget emitterar ytterligare ca 145 000 000 Units till samma villkor som i företrädesemissionen, däri ingår kvittningar till garanter i emissionen om totalt 1 083 600 SEK. Styrelsen har vidare beslutat om en riktad emission till G&W såsom Bolagets finansiella rådgivare om 500 000 SEK som kvittas mot aktier och medföljande teckningsoptioner avseende del av arvodet. Totalt sett uppgår därmed emissionsvolymen till cirka 17 MSEK före emissionskostnader. Notor beräknas skickas ut den 31 januari med likviddag den 5 februari.

Totalt antal nya aktier vid fulltecknad företrädesemission, övertilldelningsemission, riktad emission med kvittningsrätt till styrelsen samt riktad emission till G&W blir 3 419 448 614 st (exkl. ev. senare tillkommande teckning genom utnyttjande av medföljande teckningsoptioner) vilket motsvarar en emissionsvolym om 17 097 243,07 SEK. Ovanstående innebär att Free2moves aktiekapital ökar från 14 957 743,07 SEK till 32 054 986,14 SEK samt att antalet aktier ökar från 2 991 548 614 till 6 410 997 228 stycken (med beaktande av den nedsättning av aktiekapitalet som beslutades av stämman den 22 dec 2017). Smärre justeringar i ovan angivna antal aktier och belopp kan komma att ske i samband med registreringen på Bolagsverket.

Så snart aktiekapitalökningen har registrerats hos Bolagsverket kommer betalda tecknade units (BTU) i företrädesemissionen att omvandlas till nya aktier och teckningsoptioner. Fram till dess pågår handel med BTU på NGM Nordic MTF. Handel i nya aktier beräknas kunna påbörjas på NGM Nordic MTF i mitten/slutet av februari 2018.

G&W Fondkommission har sammanställt konsortiet av garanter och varit finansiell rådgivare till Free2move Holding i samband med transaktionen. Hagberg & Aneborn Fondkommission har varit emissionsinstitut i transaktionen.

Stockholm 2018-01-31

För ytterligare information om ovanstående, vänligen kontakta

Leif Syrstad, VD Free2move Holding AB,
tel: +46 708 660 703,
e-post: leif.syrstad@free2move.se

Om Free2move
Free2move erbjuder tjänster och produkter inom Industriell IoT (Internet of Things) i form av intelligenta sensornätverk som trådlöst samlar in, analyserar, kontrollerar och styr olika enheter. Lösningarna möjliggör att Free2moves kunder kan driva sin verksamhet mer effektivt och sänka sina kostnader samtidigt som kunden får större kontroll och kan säkra sina tillgångar. Free2moves huvudsakliga tillämpningsområde är inom fastighetsautomation och infrastruktur.

Filer för nedladdning
<<
1
...
6
7
8
9
10
>>
2018-08-24
Regulatorisk
 • Periodens nettoomsättning MSEK 0,0 (0,0)
 • Periodens rörelseresultat MSEK -2,1 (-2,8 )
 • Periodens Resultat MSEK -2,1 (-2,4 )
 • Orderstock vid periodens slut 0 TSEK
 • Disponibla likvida medel MSEK 5,3
 • Antalet aktier vid rapportdatum aktier: 6 410 997
 • Vinst/förlust efter skatt per aktie -0,3205 kr (-0,001 ) kr
2018-05-24
Regulatorisk

Nettoomsättning MSEK 0,0 (0,9)
Periodens rörelseresultat MSEK-2,2 (-2,5)
Periodens Resultat MSEK-2,3 (-2,0)
Orderstock vid periodens slut MSEK 0
Disponibla likvida medel MSEK 6,7
Antalet aktier vid rapportdatum aktier: 6 410 997 228
Vinst/förlust efter skatt per aktie -0,0004 kr (-0,00068) kr

2018-02-22
Regulatorisk
 • Nettoomsättning MSEK 1,2 (6,3)
 • Periodens rörelseresultat MSEK-9,1 (-12,0)
 • Periodens Resultat MSEK-9,2 (-9,8)
 • Orderstock vid periodens slut 0 MKR
 • Likvida medel TSEK 753 (4 767)
 • Antalet aktier vid rapportdatum aktier: 2 991 548 614 (2 399 932 657)
 • Vinst/förlust efter skatt per aktie -0,0031 kr (-0,004 kr)
 • Styrelsen föreslår att utdelningen behålls till 0,00 kr/aktie
2018-01-31
Regulatorisk

Free2move Holding tillförs cirka 17 MSEK genom övertecknad företrädesemission, inklusive beslutad övertilldelning och riktade emissioner.

2018-01-19
Regulatorisk

Free2move meddelar att en av huvudägarna, Soffloch Advice AB, avser att fullt ut teckna sin andel, motsvarande cirka 2,6 Mkr eller cirka 17 % av den pågående företrädesemissionen om totalt 14,9 Mkr. Vidare avser den näst störste ägaren PA Bendt AB att teckna Units för totalt 1,695 Mkr, vilket är cirka 500 Tkr mer än vad som tidigare kommunicerats. Totalt uppgår nu teckningsförbindelser i företrädesemissionen från huvudägarna och styrelsen till cirka 4,7 Mkr.

2017-12-22
Regulatorisk

Free2Move Holding AB (publ) höll den 22 december 2017 en extra bolagsstämma. Vid stämman beslutades att ändra bolagsordningen enligt styrelsens förslag och därigenom ändra gränserna för aktiekapitalet till lägst 14 000 000 kronor och högst 56 000 000 kronor samt att ändra gränserna för antalet aktier till som lägst 2 800 000 000 och högst 11 200 000 000 st.

2017-11-24
Regulatorisk

Med den aviserade emissionen ser vi nu möjlighet till en offensiv satsning mot prioriterade branscher vilket ska nås via fokusering på försäljning, marknadsföring samt rekrytering av ytterligare kompetens. Emissionen är garanterad via teckningsförbindelser och ett garantikonsortium syndikerat av G&W Fondkommission upp till ca 80 %.

2017-11-24
Regulatorisk

Aktieägarna i Free2Move Holding AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 22 december 2017, kl 13.00 på G&W Kapitalförvaltning, Kungsgatan 3 i Stockholm. Emissionen enl B. 10. nedan är garanterad via teckningsförbindelser och ett garantikonsortium syndikerat av G&W Fondkommission upp till ca 80 %.

<<
1
...
6
7
8
9
10
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Den garanterade metoden som förbättrar ditt driftnetto på bara 3 månader
Ladda ner vår guide
Eliminera onödiga kostnader och förbättra din fastighets driftnetto på 3 månader med den här guiden