Nyheter

Free2move publicerar memorandum inför emission

Styrelsen för Free2move Holding AB (publ) har som tidigare meddelats beslutat genomföra en företrädesemission. Bolagets Memorandum finns nu tillgängligt för allmänheten på Bolagets webbplats.

Bakgrund och motiv i sammandrag
Free2Move befinner sig i en aktiv fas med tecknande av distributörskontrakt världen över för försäljning av HIOD One. För att kunna genomföra ökningen av produktionen och därtill hörande behov av rörelsekapital krävs att kapitalbasen ökar. Styrelsen har satt en mycket förmånlig nivå för att premiera de aktieägare som medverkat till bolagets utveckling och som nu ges möjlighet att positionera sig inför vår kommersiella expansion

Närmare om emissionen
För varje innehavd aktie per avstämningsdagen erhålls fyra (4) teckningsrätter. För att teckna en ny aktie till kursen 0,50 kr per aktie krävs fem (5) teckningsrätter. Erbjudandet består av en företrädesemission om ca 7,5 miljoner aktier, samt en övertilldelningsoption på 425 000 aktier för allmänheten att teckna utan företräde. Aktier som ej tecknas med företrädesrätt skall erbjudas aktieägare och allmänheten som anmält sig för teckning av aktier utan företrädesrätt. De nyemitterade aktierna kommer, vid fulltecknad emission, att motsvara ca 45 % av samtliga utestående aktierna i bolaget. En aktieägare som väljer att inte delta i denna nyemission får se sitt ägande spädas ut i motsvarande grad.

Garanter till emissionen
Emissionen är i sin helhet garanterad av personer i ägarkretsen.

Tidplan företrädesemissionen
Aktien handlas inklusive rätt att delta i företrädesemissionen: fram till 19 januari 2012 Aktien handlas exklusive rätt att delta i företrädesemissionen: från 20 januari 2012 Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen: 24 januari 2012 Memorandum offentliggörs: senast 23 januari 2012 Handel i teckningsrätter: 26 - 8 februari 2012 Teckningstid: 26 januari - 13 februari 2012

Memorandum
Finns för nedladdning på www.free2move.se

2012-01-23

Mer information
För ytterligare information, se www.free2move.se eller kontakta: Per-Arne Wiberg, CEO Free2move Holding AB, 0702-203382 per-arne.wiberg@free2move.se

Om Free2move Holding AB
Free2move Holding har ett helägt dotterbolag (Free2move AB) med verksamhetsinriktning trådlös kommunikation. Free2move AB är en global leverantör av produkter för trådlös audiokommunikation inom sportkommunikation och utsatta miljöer.

Filer för nedladdning
<<
1
...
24
25
26
2012-01-26

Free2move's två största distributörer, tyska Rutronik och amerikanska Digikey har lagt order på sammanlagt ca 1,2 MSEK.

2012-01-25

HIOD One är stolt vinnare av ISPO Award 2012. Priset är kopplat till världens största sportmässa, ISPO Munich, som i år pågår den 29 januari till den 1 februari i München, Tyskland.

2012-01-23

Styrelsen för Free2move Holding AB (publ) har som tidigare meddelats beslutat genomföra en företrädesemission. Bolagets Memorandum finns nu tillgängligt för allmänheten på Bolagets webbplats.

2012-01-16

Styrelsen för Free2move Holding AB (publ) har, med stöd av bemyndigande från bolagsstämman 16 maj 2011, fattat beslut om genomförande av en nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna om cirka 4 MSEK, före avdrag för emissionskostnader. Teckningskursen per aktie uppgår till 0,50 kr.

2012-01-13

Free2move har avtalat med online-distributören Bikemania i USA om att distribuera Free2moves nya omskrivna cykelkommunikator HIOD One. Uppgörelsen innebär att Bikemania kommer att distribuera HIOD One i första hand i USA, men även globalt, på icke exklusiv basis.

2012-01-12

Free2move Holding AB beslutade på den Extra Bolagsstämman 2011-11-28 att genomföra en riktad nyemission.

Emissionen är registrerad av Bolagsverket 2012-01-11.

<<
1
...
24
25
26

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Den garanterade metoden som förbättrar ditt driftnetto på bara 3 månader
Ladda ner vår guide
Eliminera onödiga kostnader och förbättra din fastighets driftnetto på 3 månader med den här guiden