Nyheter

Free2move i europeiskt hälsoprojekt inom IoT

Projektet; "from empowering to viable living" (FRONT-VL), fokuserar i första hand på att stödja äldre i sin hemmamiljö. Som tidigare aviserats i år har projektet erhållit europeisk Celtic-Plus label och omfattar 21 parter från fem länder. Free2move kommer i ett första skede av projektet att fokusera på användarfall (use-case) att förutspå och undvika fallolyckor, där övervakning av inomhusmiljö; temperatur, luftkvalitet, ljus, ljud, etc. anses ha stor inverkan. Till projektets övergripande koordinator har utsetts Telia Company.

Inom projektets vision, att med hjälp av IoT teknologi, ge den allt större andelen seniora personer i samhället ett ökat inflytande över sin egen situation och en större möjlighet att kunna stanna längre i sitt eget hem, kommer Free2move att spela en viktig roll att i första hand övervaka inomhusmiljö samt agera som generisk IoT plattform att integrera och orkestrera dataströmmar.

Genom IoT plattformen 2ConnectTM, tillhandahåller Free2move en redan välbeprövad miljö för integration av data från en bred uppsättning av egna och 3'dje parts sensorer. Inom FRONT-VL projektet kommer 2ConnectTM plattformen vidareutvecklas att inkorporera även standards för Continua och The Nordic Reference Architecture.

Projektet löper över en period av tre år, med start november 2016. Den estimerade totala budgeten för projektet är 7,2 MEUR (ca 70 MSEK). Den svenska delen av projektbudgeten som tilldelats av Vinnova är ca 30 MSEK, där Free2moves del är ca 2,5 MSEK.

Anders Due-Boje CEO Free2move "Med vår medverkan i projektet ges möjlighet att utveckla vår affär inom ett nytt marknadssegment samtidigt som vi skapar mervärde för samhället. Långsiktiga effekter gällande företagets inriktning mot e-hälsa med striktare regler för bl.a. data integritet och säkerhet. Kortsiktiga effekter förväntas inom nya samarbetsområden, produktpaketeringar och affärsutveckling av existerande erbjudanden, bl.a. inom redan etablerade kundlösningar för inomhusklimat i lärande miljöer och redan existerande fastighetsautomation för sjukhus. Att vi deltar i detta prestigefyllda projekt är ett ytterligare kvitto på att vår IoT lösning 2ConnectTM ligger i teknikens framkant"

Se även separat Press Release Telia Company http://www.teliacompany.com/en/newsroom/news/news/news-articles/2016/new-european-research-project-launched-to-explore-how-iot-can-benefit-healthcare/

samt tidigare utlysning Celtic Plus https://www.celticplus.eu/project-front-vl/

Stockholm den 6 december 2016

För ytterligare information om ovanstående pressmeddelande, vänligen kontakta Anders Due-Boje, VD Free2move, tel: +46 70 526 03 00, e-post: anders.dueboje@free2move.se

Denna information är sådan information som Free2move Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 december 2016 kl. 09:00 CET.

Om Free2move

Free2move erbjuder produkter och tjänster inom Industriell IoT (Internet of Things) i form av intelligenta sensornätverk som trådlöst samlar in, analyserar, kontrollerar och styr olika enheter. Lösningarna möjliggör att företag kan driva sin verksamhet mer effektivt och sänka sina kostnader samtidigt som man har kontroll och kan säkra sina tillgångar. Typiska användningsområden är inom fastighetsautomation och infrastruktur. www.free2move.se

Filer för nedladdning
<<
1
...
8
9
10
2017-02-22
Regulatorisk

Free2move Holding AB har genomfört en kvittningsemission riktad till Günther & Wikberg Kapitalförvaltning AB. 

2017-02-22
Regulatorisk
  • Nettoomsättning 6 300 TKR (4 744)
  • Periodens rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -9 640 TKR (-13 460)
  • Av- och nedskrivningar uppgår till 2 399 TKR (4 543)
  • Resultat efter skatt -9 781 TKR (-15 227)
  • Kassa/Bank 4 767 TKR (959)
  • Vinst/Förlust efter skatt per aktie -0,005 kr (-0,034)
  • Styrelsen föreslår att utdelningen behålls till 0,00 kr/aktie
  • Antalet aktier vid rapporttillfället 2 951 588 454
2017-01-12
Regulatorisk

Free2move har fått en ny order på sin IoT-plattform 2Connect™. Beställningen är en del av ett nytt samarbetsprojekt tillsammans med en större partner som nu inleds i syfte att utvärdera inomhusbaserade positioneringstjänster hos en svensk myndighet.

2017-01-11
Regulatorisk

Veolia Nordic, en ledande global leverantör av tjänster inom anläggningsdrift och förvaltning, har beställt en utökning av pågående installation för driftövervakning av multipla ventilationssystem (HVAC) på ett större svenskt sjukhus.

2016-12-22
Regulatorisk

Free2move Holding AB (publ), bolaget bakom Industrial IoT-plattformen 2ConnectTM, tillförs cirka 15,8 MSEK i samband med den nu avslutade företrädesemissionen, inklusive beslutad övertilldelning.

2016-12-16
Regulatorisk

Free2move och Sigma Technology Solutions samarbetar i gemensamt IoT-projekt med syfte att utveckla nya användarfall för övervakning och visualisering av inomhusklimat baserat på information från intelligenta sensornätverk och andra datakällor.

2016-12-16
Regulatorisk

Free2move har erhållit en order på IoT plattformen 2Connect. Ett svenskt större bolag inom drift och underhåll av fastigheter har beställt en initial volymorder där installation genomförs under februari månad i en mindre del av beståndet. Ordervärdet är på cirka en halv miljon kronor. Kunden har som intention att fortsätta installationer i större skala under 2017 och 2018.

2016-12-06
Regulatorisk

Projektet; "from empowering to viable living" (FRONT-VL), fokuserar i första hand på att stödja äldre i sin hemmamiljö. Som tidigare aviserats i år har projektet erhållit europeisk Celtic-Plus label och omfattar 21 parter från fem länder. Free2move kommer i ett första skede av projektet att fokusera på användarfall (use-case) att förutspå och undvika fallolyckor, där övervakning av inomhusmiljö; temperatur, luftkvalitet, ljus, ljud, etc. anses ha stor inverkan. Till projektets övergripande koordinator har utsetts Telia Company.

<<
1
...
8
9
10

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Den garanterade metoden som förbättrar ditt driftnetto på bara 3 månader
Ladda ner vår guide
Eliminera onödiga kostnader och förbättra din fastighets driftnetto på 3 månader med den här guiden