Nyheter

Free2Move Holding aviserar extra bolagsstämma i avsikt att genomföra en nyemission

Med den aviserade emissionen ser vi nu möjlighet till en offensiv satsning mot prioriterade branscher vilket ska nås via fokusering på försäljning, marknadsföring samt rekrytering av ytterligare kompetens. Emissionen är garanterad via teckningsförbindelser och ett garantikonsortium syndikerat av G&W Fondkommission upp till ca 80 %.

Vi har under de gångna åren utvecklat vår produktportfölj för att på bästa möjliga sätt positionera Free2move som en Industrial IoT-leverantör av helhetslösningar inom smarta sensornätverk. Free2move har genomfört ett antal pilotinstallationer och har tillsammans med kunder trimmat fastighetskonceptet. Dessutom har Bolaget möjliggjort att flertalet molntjänster kan anslutas till 2Connect™ plattformen.

En framtida tillväxt bygger på att vi kan kombinera våra produkter och tjänster med partners passande produkter. Kombinationen av produkter och tjänster ger ett starkare och attraktivare erbjudande till marknaden. Därutöver sker en utveckling av Free2moves tjänster inom asset-tracking. Målet att kvalitetssäkra utveckling och produktion har uppnåtts och Free2moves 2Connect™ produkter är nu tillgängliga som noder i Node-RED, ett visuellt programmeringsverktyg för att anordna dataflöden. Vi har inlett certifiering hos partners av vår 2Connect™och beräknar att lösningen är certifierad av IBM under Q4 2017. Certifiering av våra lösningar skapar trovärdighet hos kunder och samarbetspartners.

Bolaget har påbörjat en offensiv satsning mot prioriterade branscher med fokus på försäljning och marknadsföring till fastighetsägare, driftbolag inom fastighetsskötsel, försäkringsbolag med flera, där köparen/kunden är ansvarig för drift, utveckling, miljö- och hållbarhetsfrågor. Free2move avser att till fullo utnyttja Bolagets styrkor: innovation, anpassningsbarhet, enkelhet och applikationskunskap. Det är för detta steg den föreliggande emissionen är avsedd, och till vilken emissionslikviden bedöms tillräcklig.

Med vänlig hälsning

Leif Syrstad
Verkställande Direktör

Emissionen

Den till bolagsstämman föreslagna Emissionen innebär att högst 2 991 548 614 aktier och 2 991 548 614 teckningsoptioner (units) emitteras på följande villkor:

Rätt att teckna units ska med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare. Varje på avstämningsdagen den 3 januari 2018 innehavd aktie ger rätt att teckna en unit. Teckningskursen är 0,005 kronor per unit. Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag men kan bara utges i en unit.

Teckning av units med stöd av uniträtter sker genom samtidig kontant betalning under perioden 8-24 januari 2018. Teckning av units utan stöd av uniträtter ska ske under samma tid på särskild teckningslista och betalning för tecknade och tilldelade units ska erläggas inom tre bankdagar från utfärdandet av avräkningsnotan. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden. Betalning ska även kunna ske genom kvittning.

Två teckningsoptioner berättigar innehavaren att under perioden 1-31 mars 2019 teckna en ny aktie för 0,007 kronor.

Emissionen innebär en utspädning om 50 procent för den aktieägare som inte deltar. Om även teckningsoptionerna som utges i samband med emissionen senare nyttjas fullt ut innebär det en total utspädning om 60 procent.

Se vidare den fullständiga kallelsen.

Free2Move Holding AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information:
Leif Syrstad, VD Free2move,
tel: +46 708 660 703,
e-post: leif.syrstad@free2move.se

Om Free2move

Free2move erbjuder tjänster och produkter inom Industriell IoT (Internet of Things) i form av intelligenta sensornätverk som trådlöst samlar in, analyserar, kontrollerar och styr olika enheter. Lösningarna möjliggör att Free2moves kunder kan driva sin verksamhet mer effektivt och sänka sina kostnader samtidigt som kunden får större kontroll och kan säkra sina tillgångar. Free2moves huvudsakliga tillämpningsområde är inom fastighetsautomation och infrastruktur.

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.