Nyheter

Free2Move Holding aviserar extra bolagsstämma i avsikt att genomföra en nyemission

Med den aviserade emissionen ser vi nu möjlighet till en offensiv satsning mot prioriterade branscher vilket ska nås via fokusering på försäljning, marknadsföring samt rekrytering av ytterligare kompetens. Emissionen är garanterad via teckningsförbindelser och ett garantikonsortium syndikerat av G&W Fondkommission upp till ca 80 %.

Vi har under de gångna åren utvecklat vår produktportfölj för att på bästa möjliga sätt positionera Free2move som en Industrial IoT-leverantör av helhetslösningar inom smarta sensornätverk. Free2move har genomfört ett antal pilotinstallationer och har tillsammans med kunder trimmat fastighetskonceptet. Dessutom har Bolaget möjliggjort att flertalet molntjänster kan anslutas till 2Connect™ plattformen.

En framtida tillväxt bygger på att vi kan kombinera våra produkter och tjänster med partners passande produkter. Kombinationen av produkter och tjänster ger ett starkare och attraktivare erbjudande till marknaden. Därutöver sker en utveckling av Free2moves tjänster inom asset-tracking. Målet att kvalitetssäkra utveckling och produktion har uppnåtts och Free2moves 2Connect™ produkter är nu tillgängliga som noder i Node-RED, ett visuellt programmeringsverktyg för att anordna dataflöden. Vi har inlett certifiering hos partners av vår 2Connect™och beräknar att lösningen är certifierad av IBM under Q4 2017. Certifiering av våra lösningar skapar trovärdighet hos kunder och samarbetspartners.

Bolaget har påbörjat en offensiv satsning mot prioriterade branscher med fokus på försäljning och marknadsföring till fastighetsägare, driftbolag inom fastighetsskötsel, försäkringsbolag med flera, där köparen/kunden är ansvarig för drift, utveckling, miljö- och hållbarhetsfrågor. Free2move avser att till fullo utnyttja Bolagets styrkor: innovation, anpassningsbarhet, enkelhet och applikationskunskap. Det är för detta steg den föreliggande emissionen är avsedd, och till vilken emissionslikviden bedöms tillräcklig.

Med vänlig hälsning

Leif Syrstad
Verkställande Direktör

Emissionen

Den till bolagsstämman föreslagna Emissionen innebär att högst 2 991 548 614 aktier och 2 991 548 614 teckningsoptioner (units) emitteras på följande villkor:

Rätt att teckna units ska med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare. Varje på avstämningsdagen den 3 januari 2018 innehavd aktie ger rätt att teckna en unit. Teckningskursen är 0,005 kronor per unit. Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag men kan bara utges i en unit.

Teckning av units med stöd av uniträtter sker genom samtidig kontant betalning under perioden 8-24 januari 2018. Teckning av units utan stöd av uniträtter ska ske under samma tid på särskild teckningslista och betalning för tecknade och tilldelade units ska erläggas inom tre bankdagar från utfärdandet av avräkningsnotan. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden. Betalning ska även kunna ske genom kvittning.

Två teckningsoptioner berättigar innehavaren att under perioden 1-31 mars 2019 teckna en ny aktie för 0,007 kronor.

Emissionen innebär en utspädning om 50 procent för den aktieägare som inte deltar. Om även teckningsoptionerna som utges i samband med emissionen senare nyttjas fullt ut innebär det en total utspädning om 60 procent.

Se vidare den fullständiga kallelsen.

Free2Move Holding AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information:
Leif Syrstad, VD Free2move,
tel: +46 708 660 703,
e-post: leif.syrstad@free2move.se

Om Free2move

Free2move erbjuder tjänster och produkter inom Industriell IoT (Internet of Things) i form av intelligenta sensornätverk som trådlöst samlar in, analyserar, kontrollerar och styr olika enheter. Lösningarna möjliggör att Free2moves kunder kan driva sin verksamhet mer effektivt och sänka sina kostnader samtidigt som kunden får större kontroll och kan säkra sina tillgångar. Free2moves huvudsakliga tillämpningsområde är inom fastighetsautomation och infrastruktur.

Filer för nedladdning
<<
1
...
10
11
12
13
14
>>
2018-11-22
Regulatorisk
 • Periodens nettoomsättning MSEK 0,0 (1,2)
 • Periodens rörelseresultat MSEK -6,9 (-7,7)
 • Periodens Resultat MSEK -7,0 (-6,2)
 • Orderstock vid periodens slut 0 TSEK
 • Disponibla likvida medel MSEK 2,0
 • Antalet aktier vid rapportdatum aktier: 6 410 997
 • Vinst/förlust efter skatt per aktie -0,0011 kr (-0,0021) kr
2018-08-24
Regulatorisk
 • Periodens nettoomsättning MSEK 0,0 (0,0)
 • Periodens rörelseresultat MSEK -2,1 (-2,8 )
 • Periodens Resultat MSEK -2,1 (-2,4 )
 • Orderstock vid periodens slut 0 TSEK
 • Disponibla likvida medel MSEK 5,3
 • Antalet aktier vid rapportdatum aktier: 6 410 997
 • Vinst/förlust efter skatt per aktie -0,3205 kr (-0,001 ) kr
2018-05-24
Regulatorisk

Nettoomsättning MSEK 0,0 (0,9)
Periodens rörelseresultat MSEK-2,2 (-2,5)
Periodens Resultat MSEK-2,3 (-2,0)
Orderstock vid periodens slut MSEK 0
Disponibla likvida medel MSEK 6,7
Antalet aktier vid rapportdatum aktier: 6 410 997 228
Vinst/förlust efter skatt per aktie -0,0004 kr (-0,00068) kr

2018-02-22
Regulatorisk
 • Nettoomsättning MSEK 1,2 (6,3)
 • Periodens rörelseresultat MSEK-9,1 (-12,0)
 • Periodens Resultat MSEK-9,2 (-9,8)
 • Orderstock vid periodens slut 0 MKR
 • Likvida medel TSEK 753 (4 767)
 • Antalet aktier vid rapportdatum aktier: 2 991 548 614 (2 399 932 657)
 • Vinst/förlust efter skatt per aktie -0,0031 kr (-0,004 kr)
 • Styrelsen föreslår att utdelningen behålls till 0,00 kr/aktie
2018-01-31
Regulatorisk

Free2move Holding tillförs cirka 17 MSEK genom övertecknad företrädesemission, inklusive beslutad övertilldelning och riktade emissioner.

2018-01-19
Regulatorisk

Free2move meddelar att en av huvudägarna, Soffloch Advice AB, avser att fullt ut teckna sin andel, motsvarande cirka 2,6 Mkr eller cirka 17 % av den pågående företrädesemissionen om totalt 14,9 Mkr. Vidare avser den näst störste ägaren PA Bendt AB att teckna Units för totalt 1,695 Mkr, vilket är cirka 500 Tkr mer än vad som tidigare kommunicerats. Totalt uppgår nu teckningsförbindelser i företrädesemissionen från huvudägarna och styrelsen till cirka 4,7 Mkr.

2017-12-22
Regulatorisk

Free2Move Holding AB (publ) höll den 22 december 2017 en extra bolagsstämma. Vid stämman beslutades att ändra bolagsordningen enligt styrelsens förslag och därigenom ändra gränserna för aktiekapitalet till lägst 14 000 000 kronor och högst 56 000 000 kronor samt att ändra gränserna för antalet aktier till som lägst 2 800 000 000 och högst 11 200 000 000 st.

2017-11-24
Regulatorisk

Med den aviserade emissionen ser vi nu möjlighet till en offensiv satsning mot prioriterade branscher vilket ska nås via fokusering på försäljning, marknadsföring samt rekrytering av ytterligare kompetens. Emissionen är garanterad via teckningsförbindelser och ett garantikonsortium syndikerat av G&W Fondkommission upp till ca 80 %.

<<
1
...
10
11
12
13
14
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Den garanterade metoden som förbättrar ditt driftnetto på bara 3 månader
Ladda ner vår guide
Klicka på "Läs mer" under för att få mera information