Nyheter

Free2move Holding AB (publ) genomför en garanterad företrädesemission

Som tidigare meddelats så avser Free2move Holding AB att genomföra en företrädesemission.

Emissionen har nu formellt beslutats av Bolagets styrelse utifrån det bemyndigande som gavs av den extra bolagsstämman den 28 april 2014.

Syftet med emissionen är att säkerställa finansieringen av det förändringsprogram som beslutades om i november 2012.

Villkoren i korthet innebär att fyra gamla aktier ger rätt att teckna fem units à 0,05 kr/st, var och en innehållande en aktie och en teckningsoption av serie TO1. Två teckningsoptioner ger rätt att teckna en ny aktie för 0,06 kr under utnyttjandeperioden 1 sept - 30 sept 2015. Teckningsoptionen avses att listas snarast möjligt efter emissionens genomförande.

Teckningsperioden är den 14 maj - 2 juni 2014. Avstämningsdag är den 9 maj och sista dag för handel inklusive rätt till deltagande i erbjudandet är den 6 maj 2014. Handel med rätter sker mellan 14 maj - 27 maj.

Emissionen, som är garanterad till ca 80% genom dels teckningsförbindelser och dels ett garantikonsortium som är syndikerat av G&W Fondkommission utifrån sitt bruttobelopp om ca 12,4 miljoner kronor, vilket innebär att emissionen är garanterad upp till ca 10 miljoner kronor. Sedan tidigare har ett aktieägarlån om 2 miljoner kronor betalats in som brygglån för att säkerställa uppgörelsen med fordringsägare samt säkra det fortsatta omställningsarbetet under emissionens genomförande. Ett memorandum kommer att publiceras inför första teckningsdag.

Vid stort intresse kan övertilldelning komma att beslutas om upp till ytterligare ca 4 Mkr.

Medlen kommer i första hand att användas för teknikutveckling och i andra hand för försäljning.
Medlen bedöms räcka för att göra företaget kassaflödespositivt under år 2015.

G&W Fondkommission agerar som Bolagets finansiella rådgivare.

Halmstad 2014-05-06

Styrelsen i Freee2move Holding AB, i maj 2014

För mer information hänvisas till företagets hemsida, www.free2move.se eller kontakta
Styrelseordförande Magnus Karnsund magnus.karnsund@free2move.se

Filer för nedladdning
<<
1
...
19
20
21
22
...
28
>>
2014-07-22

Aktieägarna i Free2Move Holding AB (publ.) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 28 augusti, kl 10:00 i bolagets lokaler på Lilla Nygatan 20, Stockholm.

2014-06-17

Vid årsstämma i Free2move Holding AB, 2014-06-16, antogs styrelsens samtliga förslag

Årsstämman hölls i företagets lokaler i Halmstad. Vid stämman beslutades om följande:

2014-06-12

Vid styrelsemöte i Free2move Holding AB (publ) den 12 maj 2014 beslutades att genomföra en garanterad nyemission av units om cirka 12,4 MSEK med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Utfallet är nu klart.

2014-06-02

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall vara registrerad som aktieägare på avstämningsdagen tisdagen den 10 juni 2014, samt anmäla sig till stämman senast torsdagen den 12 juni 2014.

2014-05-16

Aktieägarna i Free2Move Holding AB (publ.) kallas härmed till årsstämma måndagen den 16 juni 2014, kl 10.00 på Free2Move Holdings kontor med adress Sperlingsgatan 7, Halmstad.

2014-05-12

Som tidigare meddelats har Free2move Holding AB:s styrelse, i kraft av tidigare av extra bolagsstämma erhållet bemyndigande, beslutat att genomföra en garanterad nyemission om cirka 12,4 MSEK med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Teckningstiden är mellan den 14 maj till och med den 2 juni 2014.

2014-05-07

Free2move har sedan en tid haft ett samarbetsavtal med SensMaster Sdn Bhd, Kuala Lumpur, Malaysia, rörande försäljning i Asien. Detta har fungerat väl och lett fram till att styrelsen i Free2move Holding AB fattat beslut om köp av verksamheten. I tillägg har Styrelsen fattat beslut om start av en parallell verksamhet, Twixt Technologies Sdn Bhd, Kuala Lumpur, Malaysia. Syftet är att behålla RFID verksamheten i SensMaster samtidigt som det nya bolaget Twixt tar över all Bluetooth® relaterad verksamhet för Asien regionen. Operativt flyttas produktionsteknik närmre produktionsplatsen till större effektivitet och lägre kostnad.

2014-05-06

Som tidigare meddelats så avser Free2move Holding AB att genomföra en företrädesemission.

2014-04-29

Free2move har rekryterat en koncerngemensam Ekonomichef. Catharina Kriborg kommer med sin bakgrund och kompetens att innebära en väsentlig förstärkning av bolagets operativa ledning. Free2move Holding AB kan därmed utvecklas som koncernbolag och dotterbolaget Free2move kan koncentrera arbetet med varumärket och som teknikleverantör.

<<
1
...
19
20
21
22
...
28
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Den garanterade metoden som förbättrar ditt driftnetto på bara 3 månader
Ladda ner vår guide
Eliminera onödiga kostnader och förbättra din fastighets driftnetto på 3 månader med den här guiden