Nyheter

Free2Move kallar till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Free2Move Holding AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 22 december 2017, kl 13.00 på G&W Kapitalförvaltning, Kungsgatan 3 i Stockholm. Emissionen enl B. 10. nedan är garanterad via teckningsförbindelser och ett garantikonsortium syndikerat av G&W Fondkommission upp till ca 80 %.

A. Rätt att delta på extra bolagsstämman
Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara upptagna i den av Euroclear förda aktieboken per fredagen den 15 december 2017, dels anmäla sin avsikt att delta i stämman senast den 18 december 2017. Anmälan kan ske skriftligen under adress Free2Move Holding AB (publ), Upplandsgatan 7, 111 23 Stockholm eller per e-post info@free2move.se.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.free2move.se. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per fredagen den 15 december 2017 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

B. Ärenden på stämman

 1. Öppnande av stämman
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordningen
 7. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
 8. Förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet för täckning av förlust
 9. Förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital
 10. Förslag till beslut om emission av aktier och teckningsoptioner (units) med företrädesrätt för aktieägarna
 11. Förslag till beslut om riktad emission av aktier och teckningsoptioner (units)
 12. Avslutande av bolagsstämman

Förslag till beslut

Punkt 7
I syfte att möjliggöra minskning av aktiekapitalet och framtida anskaffning av kapital till bolaget föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att ändra § 4 och § 5 enligt följande.

Nuvarande lydelse

"§ 4 Aktiekapital Aktiekapitalet ska utgöra lägst 15 000 000 kr och högst 60 000 000 kr.

§ 5 Antal aktier Antalet aktier ska vara lägst 1 500 000 000 och högst 6 000 000 000."

Föreslagen lydelse:

"§ 4 Aktiekapital Aktiekapitalet ska utgöra lägst 14 000 000 kr och högst 56 000 000 kr.

§ 5 Antal aktier Antalet aktier ska vara lägst 2 800 000 000 och högst 11 200 000 000."

Punkt 8
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att minska aktiekapitalet med 5 880 000 kr för täckning av förlust. Minskningen sker utan indragning av aktier.

Punkt 9
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att minska aktiekapitalet med 9 077 743,07 kr för avsättning till fritt eget kapital. Minskningen sker utan indragning av aktier och förutsätter ändring av bolagsordningen.

Punkt 10
Styrelsen föreslår, villkorat av att stämman fattar beslut om ändring av bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet enligt punkterna 7-9, att bolagsstämman beslutar om emission av högst 2 991 548 614 aktier och 2 991 548 614 teckningsoptioner (units) på följande villkor.

Rätt att teckna units ska med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare. Varje på avstämningsdagen den 3 januari 2018 innehavd aktie ger rätt att teckna en unit. Teckningskursen är 0,005 kronor per unit. Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag men kan bara behållas i en unit.

Teckning av units med stöd av uniträtter sker genom samtidig kontant betalning under perioden 8-24 januari 2018. Teckning av units utan stöd av uniträtter ska ske under samma tid på särskild teckningslista och betalning för tecknade och tilldelade units ska erläggas inom tre bankdagar från utfärdandet av avräkningsnotan. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden. Betalning ska även kunna ske genom kvittning.

Två teckningsoptioner berättigar innehavaren att under perioden 1-31 mars 2019 teckna en ny aktie för 0,007 kronor.

Förslaget medför att bolagets aktiekapital kan ökas med högst 14 957 743,07 kronor genom utgivande av högst 2 991 548 614 aktier. Förslaget medför vidare att högst 2 991 548 614 teckningsoptioner ges ut med rätt att teckna 1 495 774 307 aktier. Bolagets aktiekapital kan genom utnyttjande av teckningsoptionerna komma att ökas med högst 7 478 871,535 kronor.

För det fall inte samtliga nya units tecknas med stöd av uniträtter ska styrelsen besluta om tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter varvid tilldelning i första hand ska ske till tecknare som tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen, i förhållande till det antal units som sådana personer tecknat i emissionen och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av uniträtter. Om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal units som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att emissionen har registrerats.

Punkt 11
Styrelsen föreslår, villkorat av att stämman fattar beslut om att ändra bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet enligt punkterna 7-9, att bolagsstämman beslutar om emission av högst 37 900 000 aktier och 37 900 000 teckningsoptioner (units) på följande villkor.

Rätt att teckna units ska tillkomma bolagets styrelseledamöter Göran Brandt, Didrik Hamilton, Leif Syrstad och Peter Öberg med 9 475 000 aktier vardera. Teckningskursen är 0,005 kronor per unit och är samma som i den samtidigt föreslagna företrädesemissionen. Teckning av units ska ske senast den 30 december 2017. Betalning för tecknade och tilldelade units ska erläggas genom kvittning samtidigt som teckning. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att utan likvidpåverkan ersätta styrelsens ledamöter för nedlagt arbete

Två teckningsoptioner berättigar innehavaren att under perioden 1-31 mars 2019 teckna en ny aktie för 0,007 kronor.

Förslaget medför att bolagets aktiekapital kan ökas med högst 189 500 kronor genom utgivande av högst 37 900 000 aktier. Förslaget medför vidare att högst 37 900 000 teckningsoptioner ges ut med rätt att teckna 18 950 000 aktier. Bolagets aktiekapital kan genom utnyttjande av teckningsoptionerna komma att ökas med högst 94 750 kronor.

De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats.

C. Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster
För giltigt beslut enligt punkterna 7-9 fordras att besluten biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna. För giltigt beslut enligt punkten 11 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Styrelsens fullständiga förslag hålls tillgängliga på Bolagets kontor med adress Upplandsgatan 7, 111 23 Stockholm från och med två veckor före stämman. Handlingarna jämte kopia av kallelsen skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga vid stämman.

Bolaget har 2 991 548 614 aktier och röster.

Stockholm 2017-11-24

Free2Move Holding AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information:
Leif Syrstad, VD Free2move,
tel: +46 708 660 703,
e-post: leif.syrstad@free2move.se

Om Free2move
Free2move erbjuder tjänster och produkter inom Industriell IoT (Internet of Things) i form av intelligenta sensornätverk som trådlöst samlar in, analyserar, kontrollerar och styr olika enheter. Lösningarna möjliggör att Free2moves kunder kan driva sin verksamhet mer effektivt och sänka sina kostnader samtidigt som kunden får större kontroll och kan säkra sina tillgångar. Free2moves huvudsakliga tillämpningsområde är inom fastighetsautomation och infrastruktur.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.