Nyheter

Free2move Holding AB genomför företrädesemission

Styrelsen för Free2move Holding AB (publ) har, med stöd av bemyndigande från bolagsstämman 16 maj 2011, fattat beslut om genomförande av en nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna om cirka 4 MSEK, före avdrag för emissionskostnader. Teckningskursen per aktie uppgår till 0,50 kr.

Bakgrund och motiv i sammandrag
Free2Move befinner sig i en aktiv fas med tecknande av distributörskontrakt världen över för försäljning av HIOD One.
För att kunna genomföra ökningen av produktionen och därtill hörande behov av rörelsekapital krävs att kapitalbasen ökar.
Styrelsen har satt en mycket förmånlig nivå för att premiera de aktieägare som medverkat till bolagets utveckling och som nu ges möjlighet att positionera sig inför vår kommersiella expansion

Närmare om emissionen
För varje innehavd aktie per avstämningsdagen erhålls fyra (4) teckningsrätter. För att teckna en ny aktie till kursen 0,50 kr per aktie krävs fem (5) teckningsrätter. Erbjudandet består av en företrädesemission om ca 7,5 miljoner aktier, samt en övertilldelningsoption på 425 000 aktier för allmänheten att teckna utan företräde. Aktier som ej tecknas med företrädesrätt skall erbjudas aktieägare och allmänheten som anmält sig för teckning av aktier utan företrädesrätt. De nyemitterade aktierna kommer, vid fulltecknad emission, att motsvara ca 45 % av samtliga utestående aktierna i bolaget. En aktieägare som väljer att inte delta i denna nyemission får se sitt ägande spädas ut i motsvarande grad.

Tidplan företrädesemissionen
Aktien handlas inklusive rätt att delta i företrädesemissionen: fram till 19 januari 2012
Aktien handlas exklusive rätt att delta i företrädesemissionen: från 20 januari 2012
Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen: 24 januari 2012
Memorandum offentliggörs: senast 23 januari 2012
Handel i teckningsrätter: 26 - 8 februari 2012
Teckningstid: 26 januari - 13 februari 2012

2012-01-16

Mer information 
För ytterligare information, se www.free2move.se eller kontakta: Per-Arne Wiberg, CEO Free2move Holding AB, 0702-203382 per-arne.wiberg@free2move.se

Om Free2move Holding AB
Free2move Holding har ett helägt dotterbolag (Free2move AB) med verksamhetsinriktning trådlös kommunikation. Free2move AB är en global leverantör av produkter för trådlös audiokommunikation inom sportkommunikation och utsatta miljöer.

Filer för nedladdning
<<
1
...
27
28
29
30
31
>>
2012-05-28

Styrelsen i Free2move Holding AB har med stöd av bemyndigande från Årsstämman 2012-05-07 beslutat genomföra en kvittningsemission omfattande 876 000 aktier och avser aktieägarlån motsvarande 438 000 kr.

2012-05-08

Vid årsstämma i Free2move Holding AB, 2012-05-07, antogs valberedningens och styrelsens samtliga förslag

2012-05-02

Försäljningsstart av HIOD One™

  • Nettointäkterna under Q1 ca 3,8 MSEK
  • Periodens resultat ca 1 MSEK
  • Orderstocken vid periodens slut ca 2,9 MSEK
  • Orderstocken 2012-05-02 ca 4,2 MSEK
2012-04-20

Ett flertal viktiga distributionsavtal gällande försäljning av cykelkommunikatorn HIOD One har tecknats denna vecka.

2012-04-18

Årsredovisning 2011 finns nu tillgänglig på www.free2move.se inför stämman 2012-05-07.

2012-04-10

Free2move har tagit nya orders på 1,4 MSEK hittills under april. Total orderingång för moduler under 2012 är 4,6 MSEK, där stor del ska levereras under Q2.

2012-04-03

Aktieägarna i Free2move Holding AB (publ) 556705-0157, kallas härmed till årsstämma måndagen den 7 maj 2012 kl 10.00 i företagets lokaler på Sperlingsgatan 7 i Halmstad.

2012-03-16

Free2move Holding AB beslutade 2012-01-13 att genomföra en nyemission med stöd av bemyndigande från Årsstämman 2011-05-16.

<<
1
...
27
28
29
30
31
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Den garanterade metoden som förbättrar ditt driftnetto på bara 3 månader
Ladda ner vår guide
Eliminera onödiga kostnader och förbättra din fastighets driftnetto på 3 månader med den här guiden