Nyheter

Free2move Holding AB - Erbjudandet i korthet
Emission Företrädesemission av units om cirka 12 Mkr.
Villkor For varje (1) per avstämningsdagen den 9 maj 2014 innehavd aktie, erhalls en (1) uniträtt. Det krävs (4) uniträtter för att teckna fem (5) units. Harutöver erbjuds möjlighet for investerare att teckna units utan företrädesratt.
Unit Unit bestående av en (1) ny aktie och en (1) teckningsoption av serie TO1.
Övertilldelningsram En möjlig övertilldelning om upp till cirka 4 Mkr kan komma att beslutas i händelse av stort intresse.
Teckningskurs 0,05 SEK per unit
Teckningsoption (TO1) Varje tvåtal (2) teckningsoptioner innebär rätt att förvärva en (1) aktie för 0,06 SEK. Teckningstid 1 september 2015 - 30 september 2015. Teckningsoptionen listas parallellt med aktien och handlas under dess löptid.
Avstämningsdag 9 maj 2014
Teckningstid 14 maj - 2 juni 2014
Handel med uniträtter (UR) 14 maj - 28 maj 2014
Handel med BTU 14 maj 2014 fram till dess att nyemissionen registreras av Bolagsverket, vilket beräknas ske i mitten av juni 2014.
Antal aktier i erbjudandet Högst 248 202 875 st aktier
Teckningspost (vid teckn. u. företrade) Minsta teckningspost ar 50 000 units, vid teckning utan stod av teckningsrätter.
Antal aktier innan emissionen 198 562 300 st
ISIN-Kod SE0001907783
Handelsbeteckning F2MMTF

 

Emissionen kommer, förutsatt att den beslutas enligt ovan, att vara garanterad genom teckningsförbindelser och därtill av ett garantikonsortium som syndikerats av G&W Fondkommission upp till sammantaget ca 80% av hela det planerade erbjudandet.

Halmstad 2014-04-28

För mer information
Kontakta Styrelseordföranden Magnus Karnsund, magnus.karnsund@free2move.se

Filer för nedladdning
<<
1
...
19
20
21
22
...
28
>>
2014-07-22

Aktieägarna i Free2Move Holding AB (publ.) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 28 augusti, kl 10:00 i bolagets lokaler på Lilla Nygatan 20, Stockholm.

2014-06-17

Vid årsstämma i Free2move Holding AB, 2014-06-16, antogs styrelsens samtliga förslag

Årsstämman hölls i företagets lokaler i Halmstad. Vid stämman beslutades om följande:

2014-06-12

Vid styrelsemöte i Free2move Holding AB (publ) den 12 maj 2014 beslutades att genomföra en garanterad nyemission av units om cirka 12,4 MSEK med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Utfallet är nu klart.

2014-06-02

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall vara registrerad som aktieägare på avstämningsdagen tisdagen den 10 juni 2014, samt anmäla sig till stämman senast torsdagen den 12 juni 2014.

2014-05-16

Aktieägarna i Free2Move Holding AB (publ.) kallas härmed till årsstämma måndagen den 16 juni 2014, kl 10.00 på Free2Move Holdings kontor med adress Sperlingsgatan 7, Halmstad.

2014-05-12

Som tidigare meddelats har Free2move Holding AB:s styrelse, i kraft av tidigare av extra bolagsstämma erhållet bemyndigande, beslutat att genomföra en garanterad nyemission om cirka 12,4 MSEK med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Teckningstiden är mellan den 14 maj till och med den 2 juni 2014.

2014-05-07

Free2move har sedan en tid haft ett samarbetsavtal med SensMaster Sdn Bhd, Kuala Lumpur, Malaysia, rörande försäljning i Asien. Detta har fungerat väl och lett fram till att styrelsen i Free2move Holding AB fattat beslut om köp av verksamheten. I tillägg har Styrelsen fattat beslut om start av en parallell verksamhet, Twixt Technologies Sdn Bhd, Kuala Lumpur, Malaysia. Syftet är att behålla RFID verksamheten i SensMaster samtidigt som det nya bolaget Twixt tar över all Bluetooth® relaterad verksamhet för Asien regionen. Operativt flyttas produktionsteknik närmre produktionsplatsen till större effektivitet och lägre kostnad.

2014-05-06

Som tidigare meddelats så avser Free2move Holding AB att genomföra en företrädesemission.

2014-04-29

Free2move har rekryterat en koncerngemensam Ekonomichef. Catharina Kriborg kommer med sin bakgrund och kompetens att innebära en väsentlig förstärkning av bolagets operativa ledning. Free2move Holding AB kan därmed utvecklas som koncernbolag och dotterbolaget Free2move kan koncentrera arbetet med varumärket och som teknikleverantör.

<<
1
...
19
20
21
22
...
28
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Den garanterade metoden som förbättrar ditt driftnetto på bara 3 månader
Ladda ner vår guide
Eliminera onödiga kostnader och förbättra din fastighets driftnetto på 3 månader med den här guiden