Nyheter

Free2Move Holding AB - Delårsrapport Q1 2023
  • Nettomsättningen för kvartalet är ca 14,0 MSEK jämfört med
    ca 13,0 MSEK i Q4 2022
  • Orderstocken är ca 41,7 MSEK jämfört med ca 32,6 MSEK i Q4 2022
  • Stora energibesparingar med omedelbar effekt för kunderna
  • Fler än 500 fastigheter uppkopplade med 2Connect

Jan - Mars 2023 Jan- Mars 2022
Nettoomsättning (MSEK) 14,0 6,6
Rörelseresultat (MSEK) -3,1 -3,9
Resultat (MSEK) -3,8 -3,9
Kassaflöde löpande verksamhet (MSEK) -2,6 -3,0

Antalet aktier vid rapportdatum aktier: 105 945 646
Vinst/förlust januari - mars efter skatt per aktie - 0,04 kr (- 0,08 kr)

Omsättning under första kvartalet 14 409 TSEK

Orderstock projekt vid periodens slut 41 325 TSEK
Orderstock abonnemang vid periodens slut 352 TSEK
Orderstock totalt vid periodens slut 41 677 TSEK

Orderstock: Värdet vid periodens slut av återstående intäkter i avtalade projekt och erhållna beställningar på månadsvisa serviceabonnemang.

VD kommentar Q1 - 2023

Free2Move börjar året med ett nytt rekordkvartal

För sjätte kvartalet i rad ökar orderstocken med fortsatt hög omsättning! Sedan årsskiftet har orderstocken ökat med ca 9,1 MSEK till ca 41,7 MSEK i dagsläget. Som vi tidigare kommunicerat är nettoom-sättningen om ca 14 MSEK för Q1 2023 högre än den genomsnittliga nettoomsättningen per kvartal 2022 om ca 9,6 MSEK. Vi kan i perioden notera att TB 1 förbättrats jämfört med motsvarande period 2022 till följd av bl a påbörjade program för bättre inköpsrutiner och lagerhållning. Därutöver har de organisatoriska grepp som tagits inneburit att personalkostnaderna har sänkts och är ca 42,4 % av omsättningen Q1 2023 jämfört med ca 50 % Q1 2022 (46,5 % helåret 2022).

Vår ständiga strävan att tillsammans med våra kunder förbättra våra produkter och tjänster har lett till detta resultat.

Kostnadsbesparingarna hänförliga till att använda Free2Move, och vår 2Connect plattform överträffar ofta våra kunders förväntningar. Under första kvartalet 2023 har vi utökat vår kundbas och försäljningskurvan fortsätter att peka uppåt. Vi har även gjort betydande framsteg inom digitaliseringen av affären för solceller och ventilation, samt utvecklat nya produkter och tjänster.

De som har följt koncernen under en längre tid kan konstatera att fokus har ändrats från produktutveckling till försäljning av tjänster till fastighetsbranschen.

Tillväxt kostar initialt och för att få ut full effekt har vi under kvartalet fortsatt att utveckla inköp/lager så att vi kan ta emot större leveranser per tillfälle, vilket på sikt leder till att priset per inköpt enhet blir lägre.

Bolaget genomförde en företrädesemission under första kvartalet 2023 för att finansiera tillväxten. Företrädesemissionen tecknades till ca cirka 54,3 procent av erbjudandet.

Koncernen har även under kvartalet haft organ-isatoriska kostnader för att hantera en fortsatt tillväxt utan att personalkostnaderna behöver påverkas nämnvärt. Vi behöver ha ett strategiskt lager på vissa centrala produkter där det stundtals uppstår leveransbrist. Detta för att möta den ökade efterfrågan.

Behovet och drivkraften för investering i smart och hållbar fastighetsförvaltning är nu högre än någonsin. Vi ser nu en stark och kraftigt stigande efterfrågan på såväl Free2Moves lösningar för driftoptimering som förnybar energi. Vår lösning för driftoptimering ger stora energibesparingar med omedelbar effekt och en snabb återbetalningstid.

Leif Syrstad
Koncernchef och VD Free2Move Holding AB

-----

Börsplats
Bolagets aktie (ticker: F2M) handlas på NGM Nordic SME sedan 12 mars 2007

Anställda
Per den 31 mars 2023 hade koncernen 35 anställda i Sverige samt 4 anställda i Malaysia.

Granskning
Denna rapport har inte granskats av företagets revisorer.

Kommande rapporttillfällen:
Q2 2023 publiceras 17 augusti 2023.
Q3 2023 publiceras 16 november 2023.

Hemsida
Hemsida: https://free2move.se/
Investor Relations: https://investor.free2move.se/

Redovisningsprinciper
Delårsrapporten för koncernen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de har antagits av EU. Delårsrapporten följer IAS 34. Delårsrapportering samt tillämpliga delar i årsredovisningslagen. Koncernens redovisningsprinciper och beräkningsgrunder för rapporten är oförändrade jämfört med senaste årsredovisning för räkenskapsåret som slutade den 31 december 2022.

Koncernredovisningen redovisas i svenska kronor, avrundade till närmaste tusental (TSEK) om inget annat anges och har upprättats enligt antagandet om fortlevnad (going-concern). Avrundningar till tusentals kronor kan innebära att beloppen inte stämmer om de summeras. Belopp och siffror som anges inom parentes avser jämförelsesiffror för motsvarande period föregående år. Koncernen delar inte upp verksamheten i olika segment utan ser hela koncernens verksamhet som ett segment.

Offentliggörande
Denna information är sådan information som Free2Move Holding AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nämnd kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 maj 2023, klockan 17.15

För ytterligare information om ovanstående, vänligen kontakta

Leif Syrstad,
VD Free2Move Holding AB,
tel: +46 708 660 703,
e-post: leif.syrstad@free2move.se

Om Free2Move

Free2Move Holding AB - en börsnoterad koncern som investerar i och utvecklar entreprenörsdrivna bolag inom förnybar energi och ny teknik - med syfte att stoppa resursslöseri och onödiga CO2-utsläpp som orsakas av fastigheter och dess teknik. Därmed kan fastighetsägares driftnetto förbättras avsevärt. Det innebär att vi med förnybar energi och med befintlig teknik som bas skapar digitala lösningar som styr fastighetens drift, vilket ger kunderna garanterade besparingar och förbättrad hållbarhet.

Free2Move Holding AB, baserat i Stockholm, är ett koncernbolag. I koncernen ingår Free2Move AB, Solortus AB, Sydvent AB samt det Malaysiabaserade utvecklingsbolaget Sensmaster Sdn. Bhd.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.