Nyheter

Free2move Holding AB Delårsrapport kvartal 3 2021

Tredje Kvartalet: 1 juli- 30 september

 • Nettoomsättning MSEK 1,3 ( 0,4)
 • Rörelseresultat MSEK -3,0 (-2,2)
 • Resultat MSEK -4,3 (-2,2)
 • Kassaflöde löpande verksamhet MSEK -2,8 (-1,6)

Tre kvartal: 1 januari - 30 september

 • Nettoomsättning MSEK 1,9 (2,9)
 • Rörelseresultat MSEK -8,1 (-5,5)
 • Resultat MSEK -9,5 (-6,2)
 • Kassaflöde löpande verksamhet MSEK -9,4 (-4,2)

Orderstock projekt vid periodens slut 5 120 TSEK
Orderstock abonnemang vid periodens slut 1 442 TSEK
Orderstock totalt vid periodens slut 6 562 TSEK

Antalet aktier vid rapportdatum aktier: 46 209 081

 • Vinst/förlust juli - september efter skatt per aktie -0,0923 kr (-0,3945 kr)
 • Vinst/förlust januari - september efter skatt per aktie -0,2016 kr (-0,9711 kr)

Orderstock: Värdet vid periodens slut av återstående intäkter i avtalade projekt och erhållna beställningar på månadsvisa serviceabonnemang.

Bolaget har av försiktighetsskäl beslutat att nedskriva den balanserade tillgångsposten "Uppskjutna skattefordringar" på 6,0 mkr till 4,5 mkr. Uppskjutna skattefordringar redovisas för skattemässiga underskottsavdrag i den utsträckning som det är sannolikt att de kan tillgodogöras genom framtida beskattningsbara vinster.

Denna rapport har inte granskats av företagets revisorer. Kommande rapporttillfälle är bokslutskommunikén 18 februari 2022

VD kommentar Q3 2021

Det är glädjande att kunna säga att det tredje kvartalet 2021 är det klart bästa på många år ur flera olika perspektiv även om vi inte är nöjda. De löpande abonnemangsintäkterna har fördubblats under året.

Den enskilt viktigaste händelsen under Q3 var som tidigare kommunicerats, bolagets förvärv av Solortus AB, ett bolag specialiserat på förnybar energi genom solkraft, laddstolpar samt styr- och reglerteknik för fastighetsägare.

Det senaste verksamhetsåret (2020) uppgick Solortus omsättning till cirka 18 miljoner och per den 30 september 2021 uppgick den till 11,7 mkr för året. I denna kvartalsrapport är omsättningen för Solortus fram till förvärvet i september eliminerade ur koncernbalans-räkningen. Elimineringen uppgår till 10,9 mkr. Prognosen är att omsättningen för Solortus år 2021 kommer att uppgå till minst samma nivå som föregående år. Räknad över rullande 12 månader för koncernen som helhet är årsomsättningen 22 mkr. Orderstocken för Solortus uppgår per den 30 september till 2,7 mkr.

Vid stängning av Q3 hade vi endast 22 dagar med Solortus inräknade men trenden är tydlig; Free2Move-koncernen har under kvartalet ökat mångfaldigt i omsättning. Vår försäljning ökar kontinuerligt och vi har förstärkt vårt kunderbjudande med det viktiga segmentet förnybar energi.

Solortus verksamhet passar väl in i vår strategi och förvärvet innebär stora synergier för samtliga parter där man bland annat får naturlig tillgång till gemensam kundbas, utbud och tekniska utveckling. I slutändan innebär detta förbättrat kundvärde och ett starkare erbjudande.
Efter rapportperiodens slut har det tecknats avtal uppgående total till 1,7 Mkr som härrör sig till en kombination av solpaneler och 2Connect.

Free2Move Holding AB består nu av nedanstående 3 bolag:

Sensmaster SDN.BHD
i Malaysia som är vårt eget utvecklingsbolag som i huvudsak arbetar med utveckling av vår digitala plattform 2Connect men även med kundanpassning.

Free2Move AB
vars affärsmodell bygger på att erbjuda fastighetsägare förbättrat driftsnetto genom smart uppkoppling och styrning av dess fastighetsbestånd via vår egenutvecklade 2Connect plattform samt olika typer av sensorer. Investeringen finansieras genom en väl beprövad optimeringsmodell.

Solortus AB vars inriktning mot framför allt förnybar energi innebär ett starkt tillskott till koncernens erbjudande av effektiv och miljövänlig drift för fastighetsägare.

Free2Move Holdings framtida strategi bygger på att fortsätta stärka de rörelsedrivande bolagen genom kontinuerlig utveckling av den digitala plattformen 2Connect för nya digitala tjänster med fokus på IT-säkerhet. Vidare arbetar bolaget för att stärka marknadserbjudandet genom strategiska partnerskap eller möjliga förvärv inom närliggande bolag inom exempelvis analys, visualisering, molntjänster, fastighetsautomation och smart styrning.

Klimatfrågan, energikris och hackerattacker på bolag och myndigheter har berett väg för en mognare marknad där fastighetsbranschen liksom samhället i övrigt insett de snabba krav och stora möjligheter och fördelar som finns med digitalisering. Kraven på hållbarhet och nyttan med ett förbättrat driftsnetto genom uppkopplade fastigheter är uppenbara. Vi har ett momentum och bolaget är väl förberett för framtiden. Utmaningen framöver handlar om att välja rätt och fokusera.

Leif Syrstad
Koncernchef och VD
Free2Move Holding AB

Väsentliga händelser efter periodens slut

Efter rapportperiodens slut har avtal för 1,7 Mkr tecknats

Offentliggörande

Denna information är sådan information som Free2Move Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nämnd kontaktpersons försorg för offentliggörande den 19 november 2021 kl 08:30.

För ytterligare information om ovanstående, vänligen kontakta

Leif Syrstad,
VD Free2Move Holding AB,
tel: +46 708 660 703,
e-post: leif.syrstad@free2move.se

Om Free2Move

Free2Move är en nordisk digitaliseringspartner för hållbar fastighetsförvaltning. Vår mission är att skapa responsiva och resurseffektiva fastigheter. Bolagets kärnkompetens och erbjudande ligger i att stärka fastighetsägarens driftnetto via uppkoppling med smart styrning och förnybar energi. Free2Move förenar människor och teknik som tillsammans genom noggrann drift sparar pengar. Free2Moves leveranser minskar kundens leverantörsberoende och minimerar miljöpåverkan.

<<
1
2
3
4
...
31
>>
2022-09-26

Free2Move bakom 17,5 miljoner besparade kWh årligen i förbättrat driftnetto

Nordic SME-listade Free2Move Holding AB - specialiserat på att avsevärt förbättra fastigheters driftnetto - har tagit fram en metod som på kort tid sparar stora mängder energi. Därmed har också återbetalningstiden blivit så kort som fem månader. Senaste året har besparingar på 17,5 miljoner kWh gjorts, vilket med dagens energipriser motsvarar miljontals kronor.

2022-09-21

Free2Move uppmanar alla församlingar att driftoptimera istället för att stänga ner kyrkorna

Vi fann att läsa häromveckan en uppmaning ett stift i Svenska Kyrkan gjort till sina församlingar och medarbetare. Man uppmanas att spara på energin och "ta extra" höjd för detta i budgetarbetet. I skenet av det kan vi också konstatera att vissa församlingar planerar att stänga ned sina kyrkor och därmed sin verksamhet i en tid då dom förmodligen behövs bäst.

2022-09-08

- Siktar på marknaden för hobbyodlare

Nordic SME-listade Free2Move Holding - vars egenutvecklade mjukvaruplattform skapar miljö och resurseffektiva fastigheter - har för trädgårdsprofilen Bosse Rappnes bolag MyEden utvecklat ett system för att även privatodlaren ska kunna ha en perfekt temperatur i sitt växthus. MyEden, som lösningen heter, är det första systemet på marknaden anpassat för hobbyodlande privatpersoner.

2022-08-19
Regulatorisk

Andra Kvartalet: 1 april - 30 juni

Nettoomsättning MSEK 8,0 ( 0,3)
Rörelseresultat MSEK -3,2 (-2,7)
Resultat MSEK -3,2 (-2,5)
Kassaflöde löpande verksamhet MSEK -3,3 (-4,2)

Halvåret: 1 januari - 30 juni

Nettoomsättning MSEK 14,7 ( 0,6)
Rörelseresultat MSEK -7,1 (-5,1)
Resultat MSEK -7,1 (-5,2)
Kassaflöde löpande verksamhet MSEK -6,4 (-6,6)

2022-07-01
Regulatorisk

- Breddar kunderbjudandet och stärker kundbasen

Nordic SME-listade Free2Move Holding har slutfört förvärvet av 100 procent av aktierna i Sydvent AB med tillträde den 30 juni 2022. Det överenskomna priset för aktierna är 1 miljon kronor, varav en viss del kontant och en viss del i emitterade aktier i Free2Move Holding baserat på mediankursen under 30 dagar före tillträdesdagen. I överenskommelsen finns också en viss tilläggsköpeskilling. Genom förvärvet breddas Free2Moves kunderbjudande och kundbas ytterligare.

2022-06-21

-Hjälper Svenska Mässan att koppla upp köken-

Nordic SME-listade Free2Move Holding - som utvecklar, installerar och driftar den egenutvecklade mjukvaruplattform 2Connect för miljö och resurseffektiva fastigheter och lokaler - Inleder samarbete med Svenska Mässan i Göteborg 

2022-06-20
Regulatorisk

-Hjälper Regionarkivet i Huddinge att ta steget till digital fastighetsförvaltning- 

Nordic SME-listade Free2Move Holding - som utvecklar, installerar och driftar den egenutvecklade mjukvaruplattform 2connect för miljö och resurseffektiva fastigheter - tecknar avtal med Preservium Property AB. Avtalet beräknas omsätta en dryg miljon kronor och påbörjas omedelbart.

2022-05-20
Regulatorisk

Första Kvartalet: 1 januari - 31 mars                                                                                                     

 • Nettoomsättning Msek 6,6 ( 0,3)                                     
 • Rörelseresultat Msek -3,9 (-2,4)                                     
 • Resultat Msek -3,9 (-2,5)
 • Kassaflöde löpande verksamhet Msek -3,0 (-2,4)
2022-05-16
Regulatorisk

- Ska växa affären inom ventilation -

Nordic SME-listade Free2Move Holding - som utvecklar, installerar och driftar den egenutvecklade mjukvaruplattform 2Connect för miljö och resurseffektiva fastigheter - tecknar en avsiktsförklaring - ett så kallat Letter of Intent -att förvärva 100 procent av aktierna i Sydvent AB för 1,5 MSEK. Genom förvärvet stärker Free2Move bolagets kompetens, kundbas och erbjudande ytterligare inom området ventilation.

<<
1
2
3
4
...
31
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Den garanterade metoden som förbättrar ditt driftnetto på bara 3 månader
Ladda ner vår guide
Eliminera onödiga kostnader och förbättra din fastighets driftnetto på 3 månader med den här guiden