Nyheter

Free2move Holding AB Delårsrapport kvartal 3 2020

Tredje Kvartalet: 1 Juli - 30 September

 • ·Nettoomsättning MSEK 0,4 ( 0,6)
 • Rörelseresultat MSEK -2,2 (-1,0)
 • Resultat MSEK -2,5 (-1,2)
 • Kassaflöde löpande verksamhet MSEK -1,6 (-0,9)

Tre kvartal: 1 Januari - 30 September

 • Nettoomsättning MSEK 2,9 ( 0,7)
 • Rörelseresultat MSEK -5,5 (-5,2)
 • Resultat MSEK -6,2 (-5,5)
 • Kassaflöde löpande verksamhet MSEK -4,2 (-3,6)

- Orderstock vid periodens slut 757 TSEK

- Antalet aktier vid rapportdatum aktier: 6 410 997

- Vinst/förlust januari - september efter skatt per aktie -0,9711 kr (-0,8515 kr)

Denna rapport har inte granskats av företagets revisorer.

Kommande rapporttillfälle är bokslutsrapport i februari 2021

VD kommentar kvartal 3 2020

Kvartal 3 har fortsatt i samma positiva riktning framåt som tidigare perioder. Corona pandemin har ökat intresset för digital uppkoppling och viljan att driva förändringar hos våra kunder. Vårt ihärdiga arbete att nå ut till marknaden med plattformen 2Connect fortsätter. Marknads- och säljarbetet börjar nu ge resultat men vi har noterat en något långsammare beslutsprocess bland våra köpare. Det positiva resultatet märks främst i uteliggande offerter men också att vi allt oftare blir kontaktade av fastighetsägare som hört den uppskattande responsen från marknaden.

Uppkopplingen och kundanpassad plattform för Toyota Sweden AB och dess fastighetstekniska infrastruktur är i sitt slutskede där nästa steg är installation av laddstolpar och solceller nu påbörjas hos den lokala Toyotahandlaren. Detta kommer att utföras löpande med start under Q1 2021, varefter Free2moves plattform kopplas på.

Parallellt med "huvudavtalet" som avser laddstolpar och solceller, har Free2move slutfört analyser i ett antal utvalda "typfastigheter" åt Toyota. Denna "parallella" del i avtalet beslutas till skillnad mot "huvudavtalet" lokalt och är ett ytterligare komplement till Toyota Swedens miljö och hållbarhetsstrategi där samtliga parter arbetar för såväl miljövinst som den faktiska energi- och driftoptimeringen på respektive anläggning.

Genom ytterligare partnerskap på säljsidan skall vi nå en bredare kundkrets, samtal pågår fortsatt med blivande och befintliga samarbetspartners för fördjupade samarbeten.

Moderniseringsprojektet med vår kund Kronprinsesse Märthas Kirke är slutfört och överlämnat. Detta innebär att kunden har en fullt uppkopplad fastighet, unikt verksamhetsanpassad, som helt ut kan "driftas" på distans. Under Q4 går Free2move in i en ny avtalsform med kunden där Free2move driftoptimerar fastigheten på distans. Tjänsteavtalet är i abonnemangsform och innehåller vår paketerade lösning.

Försäljningen uppgår under det första tre kvartalen till 2,9 Mkr.

Stockholm 2020-11-20
Leif Syrstad
Verkställande Direktör

För ytterligare information:

Leif Syrstad, VD Free2move, tel: +46 708 660 703, e-post: leif.syrstad@free2move.se

Denna information är sådan information som Free2move Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 november 2020 kl. 08.30 CET.

Om Free2move
Free2move är en kunskapsparter och IT-konsult inom Proptech (Property Technologies). Bolagets kärnkompetens och erbjudande ligger i att stärka fastighetsägarens driftnetto via uppkoppling och smart styrning finansierat genom en väl beprövad optimeringsmodell. Free2move förenar människa och teknik som tillsammans genom noggrann drift sparar pengar och minskar miljöpåverkan åt kunderna.

<<
1
2
3
4
...
26
>>
2021-01-22
Regulatorisk

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, varken direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där offentliggörande av information skulle vara olaglig eller kräva ytterligare registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Styrelsen för Free2Move Holding AB (publ) ("Free2Move" eller "Bolaget") har, baserat på bemyndigande från extra bolagsstämma ("Extra Bolagsstämma") den 22 december 2020, beslutat om en fullt garanterad nyemission av aktier och teckningsoptioner i form av Units, att tecknas med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 25,2 MSEK före emissionskostnader ("Nyemissionen"). Nettoemissionslikviden kommer främst att användas till strategiska förvärv för att öka kundnyttan samt stärka balansräkning och kassaflöde för befintlig verksamhet. Nyemissionen täcks via teckningsåtaganden uppgående till cirka 12,1 MSEK, där betalning av dessa teckningsförbindelser erläggs genom kvittning av fordringar på Bolaget, och ett garantikonsortium uppgående till cirka 13,1 MSEK, totalt cirka 25,2 MSEK, motsvarande 100 procent av emissionsbeloppet. Bolaget har varken begärt eller erhållit bankmässig säkerhet för dessa belopp.

2020-12-28

Upptagandemånad är december ej november

2020-12-22
Regulatorisk

Free2move Holding AB (publ) ("Bolaget") höll under tisdagen den 22 december 2020 en extra bolagsstämma ("Extrastämman") i Stockholm varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

2020-11-24
Regulatorisk

Free2move Holding AB (publ) ("Bolaget") höll under tisdagen den 24 november 2020 en extra bolagsstämma tillika andra kontrollstämma ("Extrastämman") i Stockholm varvid följande huvudsakliga beslut fattades

2020-11-23
Regulatorisk

Aktieägarna i Free2move Holding AB (publ), org. nr. 556705-0157, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma ("Extrastämman") tisdag den 22 december 2020 klockan kl. 14.00 hos Free2move Holding AB, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm. Anledningen till Extrastämman är att Bolaget ska besluta om antagande av ny bolagsordning samt efterföljande nyemissioner.

2020-11-20
Regulatorisk

Tredje Kvartalet: 1 Juli - 30 September

 • ·Nettoomsättning MSEK 0,4 ( 0,6)
 • Rörelseresultat MSEK -2,2 (-1,0)
 • Resultat MSEK -2,5 (-1,2)
 • Kassaflöde löpande verksamhet MSEK -1,6 (-0,9)

Tre kvartal: 1 Januari - 30 September

 • Nettoomsättning MSEK 2,9 ( 0,7)
 • Rörelseresultat MSEK -5,5 (-5,2)
 • Resultat MSEK -6,2 (-5,5)
 • Kassaflöde löpande verksamhet MSEK -4,2 (-3,6)

- Orderstock vid periodens slut 757 TSEK

- Antalet aktier vid rapportdatum aktier: 6 410 997

- Vinst/förlust januari - september efter skatt per aktie -0,9711 kr (-0,8515 kr)

Denna rapport har inte granskats av företagets revisorer.

Kommande rapporttillfälle är bokslutsrapport i februari 2021

2020-11-09
Regulatorisk

Aktieägarna i Free2move Holding AB (publ), org. nr. 556705-0157, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma tillika andra kontrollstämma ("Extrastämman") tisdag den 24 november 2020 klockan kl. 14.00 hos Free2move Holding AB, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm. Anledningen till Extrastämman är bland annat att Bolaget på första kontrollstämman beslutat att driva Bolaget vidare. Bolaget är därmed skyldigt att hålla en andra kontrollstämma för att på nytt pröva frågan om fortsatt drift.

<<
1
2
3
4
...
26
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Den garanterade metoden som förbättrar ditt driftnetto på bara 3 månader
Ladda ner vår guide
Eliminera onödiga kostnader och förbättra din fastighets driftnetto på 3 månader med den här guiden