Nyheter

Free2Move Holding AB - Delårsrapport kvartal 2 2022

Andra Kvartalet: 1 april - 30 juni

Nettoomsättning MSEK 8,0 ( 0,3)
Rörelseresultat MSEK -3,2 (-2,7)
Resultat MSEK -3,2 (-2,5)
Kassaflöde löpande verksamhet MSEK -3,3 (-4,2)

Halvåret: 1 januari - 30 juni

Nettoomsättning MSEK 14,7 ( 0,6)
Rörelseresultat MSEK -7,1 (-5,1)
Resultat MSEK -7,1 (-5,2)
Kassaflöde löpande verksamhet MSEK -6,4 (-6,6)

Vd kommentar Q2 2022

Kraftig omsättningsökning

Nordic SME-listade Free2Move Holding - som utvecklar, installerar och drifthåller den egenutvecklade mjukvaruplattform 2Connect för miljö- och resurseffektiva fastigheter - Vi avslutar det andra kvartalet fyllt av nya uppdrag. Till det kan läggas ett företagsförvärv, som ytterligare stärker koncernens position och kunderbjudande till fastighetsmarknaden. Leif Syrstad, koncernchef på Free2Move, redogör nedan om kvartalets resultat, utveckling och framtida möjligheter.

Utvecklingen under andra kvartalet

Under juni månad tecknades avtal med Preservium Propertys fastighet Snickarboden 1, med hyresgäst Regionarkivet, där Free2Move ska leverera plattformen 2Connect med tillhörande FLEX-abonnemang. Utöver det installeras ett styr- och reglerprojekt för styrning av plattformen på distans.

Vidare kunde vi publicera att avtal har tecknats med Svenska Mässan där vi kopplar upp, mäter och visualiserar energiåtgången i storkök för att på så sätt bidra till en hållbar miljö.

Free2Movegruppen har haft en fortsatt stark utveckling under årets andra kvartal. Vi visar en rejäl tillväxt i både försäljning, 14,7 MSEK och orderstock, 14,5 MSEK. Koncernen avslutade kvartalet med förvärvet av Sydvent AB. Free2Move har under perioden påbörjat ett kund-drivet förändringsarbete inom koncernen, dels handlar det om vår affärsinriktning som innebär att koncernens affärer ska byggas än mer lokalt, dels en anpassning inom organ-isationen för att komma närmare kunden och bli än mer kostnadseffektiva.

Högre energipriser framför allt i Energiområde 3 och 4 innebär ett starkt fokus på förnybar energi.

Kvartalets höjdpunkter
Det är förvärvet av Sydvent AB. En bra kombinationsaffär, vilket innebär att vi kan dra ännu större nytta av vårt tidigare lyckade förvärv, Solortus AB, som likt Sydvent är i en stark tillväxtfas i södra Sverige gällande nya etableringar, personal, och befintliga kunder. Med relativt enkla medel kan vi nu bredda vår affär och etablera oss i regionen. På så vis stärker vi också vårt kunderbjudande av både tjänster och produkter och kan dra nytta av bolagens redan upparbetade kundbaser.

Med Sydvent som dotterbolag kompletterar vi med ventilationskompentens inom koncernen och slipper därmed köpa in den typen av viktig kompetens externt. Sydvent jobbar med den senaste tekniken inom ventilationslösningar, har en väl upparbetad kundkrets inom vår målgrupp - både vad gäller kommersiella fastighetsägare som privatmarknad.

Sydvent AB tillsammans med Solortus AB erbjuder både nya och befintliga kunder förnybara energikällor som solceller och vindkraft. Utöver det kan vi dessutom med Sydvent i koncernen erbjudan OVK-besiktningar (Obligatorisk VentilationsKontroll).

Free2Move i dag
Vi ser oss som en partner som med hjälp av digitalisering skapar miljö- och resurseffektiva fastigheter. Det gör vi genom att utveckla, installera och drifthålla den egenutvecklade mjukvaruplattform 2Connect, vilket ger våra kunder en rationell effektiv och hållbar fastighetsförvaltning. Vi förenar teknik med människor som tillsammans genom rationell och effektiv drift sparar kostnader. Våra lösningar ökar kundernas valfrihet, leverantörsoberoende och minimerar miljöpåverkan. Vi vänder oss primärt till fyra segment på marknaden: Kommersiella fastigheter, småhus, lantbruksfastigheter och kyrko- och kulturbyggnader.

Free2Moves kärnkompetens handlar om att förstärka och förbättra fastighetsägarnas ekonomi - driftsnettot. Allt styrs med hjälp av plattformen 2Connect - som med den uppkopplade tekniken övervakar och styr och som drivs med förnybar energi. Tack vare att vi jobbar med öppna API:er ökar kundernas valfrihet och leverantörsoberoende, samtidigt som vår metod förbättrar driftsnettot genom att påverka det stora flertalet/samtliga kostnads-poster. En av de största är energiförbrukningen där vi har en garanterad förbättring som sätts/beslutas tillsammans med kunden.

Ett exempel är kunden Henriksborg med en kontorsfastighet på 8 000 kvm, som sparat cirka 300 000 kWh under fem månader. Detta hanteras genom vår tjänst Opti som innehåller styr-system för att optimera driften av ventilation och uppvärmning.

Kommande förvärv
Genom vårt senaste förvärv har vi breddat vårt kunderbjudande ytterligare. Därför tittar Free2Move på bolag som kan stärka och/eller komplettera vårt befintliga erbjudande. Som exempel kan jag nämna bolag verksamma inom ventilation och ventilationsstyrning, energifrågor och anläggningsförvaltning.

Framtiden
Vi går en stark framtid till mötes. Utvecklingen går allt snabbare mot att både privatpersoner och företag har ett växande intresse för hållbara val inom energi och fastighetsförvaltning. I dag räcker det inte med att säga att man köper grön energi, utan på ett hållbart och långsiktigt sätt visa att man går från ord till handling, att utveckla fastigheterna på ett kvalificerat sätt. Ett exempel på det är att traditionellt sett har fastigheternas värde ökat utan att man behövt anstränga sig allt för mycket. I dagens ekonomi räcker inte det, utan fastighetsägaren behöver digitalisera i syfte att förbättra driftsnettot och bidra till ett hållbart samhälle. Vår kärnkompetens är vi vet hur man gör det.

Under en relativt kort period har vi framgångsrikt kopplat upp ca 400 fastigheter bland befintliga kunder i dotterbolaget Solortus i vår 2Connectplattform, kunderna i det nyförvärvade Sydvent kommer att få samma erbjudande. Vi ser att behovet bara ökar, inte minst i takt med de stigande energipriserna och krisen i elnätet. Inte minst på den geografiska marknad där vår affär är som starkast.

Efter rapportperiodens slut
Den 1 juli 2022 annonserades att förvärvet av Sydvent AB, org.nr 556907-0641 ("Sydvent") är genomfört. Sydvent AB, med säte i Malmö, utför ventilationstjänster åt kommersiella fastighetsägare, industrier, byggbolag och privatpersoner i hela Öresundsregionen.

För att betala köpeskillingen har styrelsen med stöd av tidigare bemyndigande från bolagsstämman 28 april 2022 fattat beslut om en riktad kvittningsemission om 1 431 434 aktier till ett pris baserat på ett kvotvärde om 0,94 kr per aktie. 

Leif Syrstad

Koncernchef och
vd Free2Move Holding AB

Fullständig rapport bifogas till detta pressmeddelande.

Offentliggörande

Denna information är sådan information som Free2Move Holding AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nämnd kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 augusti, klockan 08.30

För ytterligare information om ovanstående, vänligen kontakta

Leif Syrstad,
VD Free2Move Holding AB,
tel: +46 708 660 703,
e-post: leif.syrstad@free2move.se

Om Free2Move

Free2Move är en nordisk digitaliseringspartner för hållbar och rationell fastighetsförvaltning. Vi skapar miljö- och resurseffektiva fastigheter. Bolagets kärnkompetens och erbjudande är att stärka fastighetsägarens driftnetto med hjälp av den senaste uppkopplade tekniken, övervakning, smart styrning och förnybara energilösningar med en digital plattform. Free2Move förenar teknik med människor som tillsammans genom rationell och effektiv drift sparar kostnader. Free2Moves lösningar ökar kundernas valfrihet, leverantörsoberoende samt minimerar miljöpåverkan.

1
2
...
13
>>
2023-02-17
Regulatorisk
  • Omsättningen ökar med 436%
  • Orderstock på 38 MSEK idag
  • Stora energibesparingar med omedelbar effekt för kunderna
  • Mer än 500 fastigheter uppkopplade med 2Connect
2023-02-06
Regulatorisk

NGM Nordic-listade Free2Move - specialiserade på att avsevärt förbättra fastigheters driftnetto - tecknar avsiktsförklaring med fastighetsägaren, KlaraBo. Avtalet innebär en kartläggning av besparingspotentialen i delar av Klarabos fastigheter samt ett affärsförslag med åtgärder för driftoptimering genom digital optimering och förvaltning via plattformen 2Connect. 

1
2
...
13
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Den garanterade metoden som förbättrar ditt driftnetto på bara 3 månader
Ladda ner vår guide
Klicka på "Läs mer" under för att få mera information