Nyheter

Free2Move Holding AB - Bokslutskommuniké 2022
 • Omsättningen ökar med 436%
 • Orderstock på 38 MSEK idag
 • Stora energibesparingar med omedelbar effekt för kunderna
 • Mer än 500 fastigheter uppkopplade med 2Connect

Fjärde Kvartalet: 1 oktober- 31 december                     

 • Nettoomsättning MSEK 13,0 (5,4)
 • Rörelseresultat MSEK -  2,1 (- 3,5)
 • Resultat MSEK -  3,0 (- 3,5)  
 • Kassaflöde löpande verksamhet MSEK 9,8 (2,4)    

Helår: 1 januari - 31 december                             

 • Nettoomsättning MSEK 38,6 (7,2)
 • Rörelseresultat MSEK - 13,8  (-11,6)
 • Resultat MSEK - 14,9  (-13,0)  
 • Kassaflöde löpande verksamhet MSEK - 16,1 (- 6,7) 

Antalet aktier vid rapportdatum aktier: 50 805 814

 • Vinst/förlust oktober - december efter skatt per aktie - 0,06 kr (- 0,07 kr)
 • Vinst/förlust januari - december efter skatt per aktie - 0,29 kr (- 0,30 kr)

Styrelsen föreslår att utdelningen sätts till 0 kr per aktie.

Orderstock projekt vid periodens slut 32 418 TSEK
Orderstock abonnemang vid periodens slut 201 TSEK
Orderstock totalt vid periodens slut 32 619 TSEK

Orderstock: Värdet vid periodens slut av återstående intäkter i avtalade projekt och erhållna beställningar på månadsvisa serviceabonnemang.

VD kommentar 2022 Bokslutskommuniké 2022

Stark tillväxt och växande kundstock 2022 var året då koncernens omsättningstillväxt exploderade och gick från 7,2 till 38,6 MSEK (+436%). Omsättningen under sista kvartalet jämfört med Q3 ökade med 2,1 från 10,9 till 13,0 MSEK. Härtill har vi för 2023 säkrat en orderstocktill ett värde av mer än 32 MSEK vilket borgar för att vi under andra kvartalet skall kunna visa positiva periodsiffror.

De som har följt koncernen under en längre tid kan konstatera att fokus har ändrats från produktutveckling till försäljning av tjänster till fastighetsbranschen.

Koncernen har även under 2022 haft kostnader för förvärv och omorganisation. Under 2023 kan synergieffekterna nå effekt. Den nya organisationen kan nu hantera en fortsatt tillväxt utan att personalkostnaderna behöver påverkas nämnvärt.

Tillväxt kostar initialt och för att få ut full effekt har vi bland annat utvecklat inköp/lager så att vi kan ta emot större leveranser per tillfälle, vilket leder till att priset per inköpt enhet blir lägre. Vi behöver ha ett strategiskt lager på vissa centrala produkter där det stundtals uppstår leveransbrist. Detta för att möta ökad efterfrågan.

Behovet och drivkraften för investering i smart och hållbar fastighetsförvaltning är nu högre än någonsin. Vi ser nu en stark och kraftigt stigande efterfrågan på såväl Free2moves lösningar för driftoptimering som förnybar energi. Vår lösning för driftoptimering ger stora energibesparingar med omedelbar effekt och en snabb återbetalningstid på ca 5 månader.

Leif Syrstad
Koncernchef och VD Free2Move Holding AB

Viktiga händelser 2022

Kraftig expansion 2022
Den kraftiga expansionen i en marknad präglad av komponentbrist i kombination med begränsat rörelsekapital har gjort att koncernens inköp har blivit mindre och därmed inte lika kostnadseffektiva som önskvärt. Koncernen har behövt låna medel för att upprätthålla den snabba expansionstakten vilket har lett till ökade finansieringskostnader. Bolaget genomför i februari 2023 en emission (kort beskrivet nedan och i separat Memorandum)

Förvärv
I skiftet av andra och tredje kvartalet förvärvades Sydvent AB, med säte i Malmö. Bolaget utför ventilationstjänster åt kommersiella fastighetsägare, industrier, byggbolag och privatpersoner i Öresundsregionen. Med Sydvent som dotterbolag tillförs Free2Move den senaste teknikens ventilationslösningar och kompetens samt en upparbetad kundbas inom koncernens målgrupp. Dessutom genomför Sydvent OVK-besiktningar, vilket betyder att koncernen nu kan erbjuda dessa tjänster. Genom detta förvärv utökades och förstärktes därmed Free2Moves kunderbjudande med både produkter och tjänster.

Vi tittar framledes på bolag som kan stärka och/eller komplettera vårt befintliga erbjudande. Som exempel kan nämnas bolag verksamma inom förnybar energi som kompletterar solkraft, exempelvis småskalig vindkraft samt ventilation och ventilationsstyrning, energifrågor och anläggningsförvaltning. Fokus är att stärka våra erbjudanden och vår kundbas. 

Viktiga händelser efter periodens slut
Beslut om emission för snabbare expansion och tillväxt Styrelsen beslutade att genomföra en företrädesemission på 21,3 miljoner kronor under första kvartalet 2023. Avsikten är dels att kunna genomföra nya förvärv dels att skapa de bästa förutsättningarna för att kunna fortsätta växa organiskt. Kapitalet ska även användas för att kunna säkra tillgång till insatsvaror i en tid då det råder komponentbrist.

Inledningen på 2023
Den starka omsättningstillväxten 2022 har fortsatt in i 2023 och den totala orderstocken per idag uppgår till dryga 38 MSEK.

Börsplats

Bolagets aktie (ticker: F2M) handlas på NGM Nordic SME sedan 12 mars 2007

Anställda

Per den 31 december 2022 hade koncernen 30 anställda i Sverige samt 4 anställda i Malaysia.

Granskning
Denna rapport har inte granskats av företagets revisorer.

Kommande rapporttillfällen:
Årsstämma hålls den 27 april 2023.
Q1-2023 publiceras 18 maj 2023.
Q2 2023 publiceras 17 augusti 2023.
Q3 2023 publiceras 16 november 2023. 

Hemsida
Hemsida: https://free2move.se/
Investor Relations: https://investor.free2move.se/

Redovisningsprinciper
Delårsrapporten för koncernen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de har antagits av EU. Delårsrapporten följer IAS 34. Delårsrapportering samt tillämpliga delar i årsredovisningslagen. Koncernens redovisningsprinciper och beräkningsgrunder för rapporten är oförändrade jämfört med senaste årsredovisning för räkenskapsåret som slutade den 31 december 2021.

Koncernredovisningen redovisas i svenska kronor, avrundade till närmaste tusental (TSEK) om inget annat anges och har upprättats enligt antagandet om fortlevnad (going-concern). Avrundningar till tusentals kronor kan innebära att beloppen inte stämmer om de summeras. Belopp och siffror som anges inom parentes avser jämförelsesiffror för motsvarande period föregående år. Koncernen delar inte upp verksamheten i olika segment utan ser hela koncernens verksamhet som ett segment.

Offentliggörande
Denna information är sådan information som Free2Move Holding AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nämnd kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 februari 2023, klockan 08.30.

För ytterligare information om ovanstående, vänligen kontakta

Leif Syrstad,
VD Free2Move Holding AB,
tel: +46 708 660 703,
e-post: leif.syrstad@free2move.se

Om Free2Move

Free2Move Holding AB - en börsnoterad koncern som investerar i och utvecklar entreprenörsdrivna bolag inom förnybar energi och ny teknik - med syfte att stoppa resursslöseri och onödiga CO2-utsläpp som orsakas av fastigheter och dess teknik. Därmed kan fastighetsägares driftnetto förbättras avsevärt. Det innebär att vi med förnybar energi och med befintlig teknik som bas skapar digitala lösningar som styr fastighetens drift, vilket ger kunderna garanterade besparingar och förbättrad hållbarhet.

Free2Move Holding AB, baserat i Stockholm, är ett koncernbolag. I koncernen ingår Free2Move AB, Solortus AB, Sydvent AB samt det Malaysiabaserade utvecklingsbolaget Sensmaster Sdn. Bhd.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.