Nyheter

Free2Move Holding AB - Bokslutskommuniké 2021

Fjärde Kvartalet: 1 oktober- 31 december

  • Nettoomsättning MSEK 5,4 ( 0,5)
  • Rörelseresultat MSEK -3,5 (- 2,4)
  • Resultat MSEK -3,5 (- 2,4)
  • Kassaflöde löpande verksamhet MSEK 2,4 (- 1,9)

Helår: 1 januari - 31 december

  • Nettoomsättning MSEK 7,2 ( 3,4)
  • Rörelseresultat MSEK -11,6 ( -7,8)
  • Resultat MSEK -13,0 (-13,5)
  • Kassaflöde löpande verksamhet MSEK - 7,0 ( -6,1)

Orderstock projekt vid periodens slut 3 015 TSEK
Orderstock abonnemang vid periodens slut 773 TSEK
Orderstock totalt vid periodens slut 3 788 TSEK

Antalet aktier vid rapportdatum aktier: 46 209 081

  • Vinst/förlust oktober - december efter skatt per aktie - 0,07 kr (-0,90 kr)
  • Vinst/förlust januari - december efter skatt per aktie - 0,30 kr (-1,97 kr)

Orderstock: Värdet vid periodens slut av återstående intäkter i avtalade projekt och erhållna beställningar på månadsvisa serviceabonnemang.

Styrelsen föreslår att utdelningen sätts till 0 kr per aktie.

VD-kommentar bokslutskommuniké 2021

Det är glädjande att kunna säga det fjärde kvartalet 2021 visar på en ny riktning för koncernen. Omsättningen ökade till 7,2 Mkr. De löpande abonnemangsintäkterna har mer än fördubblats under året och dotterbolaget Solortus visar en stabil tillväxt av kunder, där order-stocken i koncernen visar 3,8 Mkr per årsskiftet. Början av 2022 visar på en fortsatt stark efterfrågan på förnybar energi, digital förvaltning och 2Connects digitala tjänster. I skrivande stund är den totala orderstocken i koncernen ca 7,6 Mkr.

Solortus verksamhet passar mycket väl in i vår strategi, förvärvet innebär stora synergier med ett förbättrat kundvärde och ett starkare erbjudande.

Free2Movekoncernen består i dagsläget av nedanstående 3 operativa bolag:

Free2Move AB vars affärsmodell bygger på att erbjuda fastighetsägare förbättrat driftsnetto genom smart uppkoppling och styrning av kundens fastighetsbestånd via vår 2Connect plattform samt olika typer av tredje partsensorer. Kundens investering finansieras genom en väl beprövad optimeringsmodell.

Solortus AB vars inriktning mot framför allt förnybar energi, solenergi, laddstolpar samt styr- och reglerteknik, innebär ett starkt tillskott till koncernens erbjudande av effektiv och miljövänlig drift för fastighetsägare. Det är på dagen som solen ger mest energi men förbrukningen sker mestadels på kvällen. 2Connect styr med automatik så att förbrukning som går att flytta (t.ex genom energilagring av olika slag) utnyttjar solenergin på dagen istället och att energi lagras på olika sätt för att möta den energi som används på kvällen och inte kan styras om (t.ex belysning).

Sensmaster SDN.BHD i Malaysia, vårt eget utvecklingsbolag, som utvecklar vår digitala plattform 2Connect. Bolaget arbetar även med kundanpassningar för koncernens kunder.

Händelser 2021

Två viktiga händelser under året förtjänar att särskilt kommenteras. Den enskilt viktigaste händelsen var som tidigare kommunicerats, bolagets förvärv av Solortus AB, ett bolag specialiserat på förnybar energi genom solkraft, laddstolpar samt styr- och reglerteknik för fastighetsägare. Solortus verksamhet passar väl in i vår strategi och förvärvet innebär stora synergier för samtliga parter där man bland annat får naturlig tillgång till gemensam kundbas, utbud och tekniska utveckling. Vi når ett högre kundvärde och starkare erbjudande.

En nyemission vars teckningsperiod avslutades den 17 februari 2021 tecknades till cirka 120 procent. Vid extrastämman i Free2Move Holding AB den 25 mars 2021 ändrades bolagsordningen. Aktiekapitalet ska utgöra lägst 36 300 000 och högst 145 200 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 38 800 000 och högst 155 200 000.

Free2Move Holdings framtida strategi bygger på att fortsätta stärka de rörelsedrivande bolagen genom kontinuerlig utveckling av den digitala plattformen 2Connect för nya digitala tjänster med säkerställande av hög IT-säkerhet. Vidare arbetar bolaget för att stärka marknadserbjudandet genom strategiska partnerskap och/eller förvärv inom närliggande bolag, exempelvis analys, visualisering, molntjänster, fastighetsautomation och smart styrning. Vår inriktning är att skapa miljö- och resurseffektiva fastigheter där vi stärker fastighetsägarens driftnetto med hjälp av den senaste uppkopplade tekniken och förnybara energilösningar med en digital plattform, 2Connect.

Solortus verkar idag på en geografiskt begränsad marknad där ambitionen är att bolaget kommer att arbeta för att vidga sitt geografiska område och i kombination med plattformen 2Connect kan bolaget finna nya kundgrupper.

Hösten och vinterns prischocker på el har visat vikten av att ha kontroll på sin energi-förbrukning.

Klimatfrågan, energikris och IT-säkerhet står högt på bolags och myndigheters agenda har berett väg för en mognare marknad där fastighetsbranschen liksom samhället i övrigt insett de snabba krav och stora möjligheter och fördelar som finns med digitalisering. Kraven på hållbarhet och nyttan med ett förbättrat driftsnetto genom uppkopplade fastigheter är tydliga. Vi har ett momentum och bolaget är väl förberett för framtiden.

Leif Syrstad
VD Free2Move Holding AB

Denna rapport avser bolagets verksamhet under perioden 1 januari till och med den 31 december 2021.

Kommande rapporttillfällen:
Årsstämma hålls den 28 april 2022.
Q1-2022 publiceras 20 maj 2022.
Q2 2022 publiceras 19 augusti 2022.
Q3 2022 publiceras 18 november 2022.

Börsplats
Bolaget listades på NGM-MTF 2007-03-12.

Anställda
Per den 31 december 2021 hade koncernen 16 anställda i Sverige samt 6 anställda i Malaysia.

Granskning
Denna rapport har inte granskats av företagets revisorer

Redovisningsprinciper
Delårsrapporten för koncernen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de har antagits av EU. Delårsrapporten följer IAS 34. Delårsrapportering samt tillämpliga delar i årsredovisningslagen. Koncernens redovisnings-principer och beräkningsgrunder för rapporten är oförändrade jämfört med senaste årsredovisning för räkenskapsåret som slutade den 31 december 2020.

Koncernredovisningen redovisas i svenska kronor, avrundade till närmaste tusental (TSEK) om inget annat anges och har upprättats enligt antagandet om fortlevnad (going-concern). Avrundningar till tusentals kronor kan innebära att beloppen inte stämmer om de summeras. Belopp och siffror som anges inom parentes avser jämförelsesiffror för motsvarande period föregående år. Koncernen delar inte upp verksamheten i olika segment utan ser hela koncernens verksamhet som ett segment.

Offentliggörande
Denna information är sådan information som Free2Move Holding AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nämnd kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 februari 2022, klockan 08.30

För ytterligare information om ovanstående, vänligen kontakta

Leif Syrstad,
VD Free2Move Holding AB,
tel: +46 708 660 703,
e-post: leif.syrstad@free2move.se

Om Free2Move

Free2Move är en nordisk digitaliseringspartner för hållbar och rationell fastighets-förvaltning. Vi skapar miljö- och resurseffektiva fastigheter. Bolagets kärnkompetens och erbjudande är att stärka fastighetsägarens driftnetto med hjälp av den senaste uppkopplade tekniken, övervakning, smart styrning och förnybara energilösningar med en digital plattform. Free2Move förenar teknik med människor som tillsammans genom rationell och effektiv drift sparar kostnader. Free2Moves lösningar ökar kundernas valfrihet, leverantörsoberoende samt minimerar miljöpåverkan.

1
2
...
31
>>
2023-01-26
Regulatorisk

Free2Move halverar kundernas energikostnader samt etablerar verksamhet i Köpenhamn.

Nordic SME-listade Free2Move Holding AB - specialiserat på att avsevärt förbättra fastigheters driftnetto - har i bl.a. 2Connect plattformen en lösning för att spara upp till 50 procent av fastighetens driftkostnad, vilket genomförts hos Free2Move-koncernens kunder. Under 2022 har besparingar på över 21 miljoner kWh gjorts, vilket med dagens energipriser motsvarar miljontals kronor. Med den modellen etablerar bolaget sig via dotterbolaget Sydvent i Danmark.

2023-01-04

Aktieägarna i Free2Move Holding AB (publ), org. nr. 556705-0157, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma ("Extrastämman") torsdagen den 2 februari 2023 klockan kl. 14.00 hos Free2Move Holding AB, c/o Convendum Nybrogatan 17, 114 39 Stockholm. Anledningen till Extrastämman är att Bolaget ska besluta om antagande av ny bolagsordning, minskning av Bolagets aktiekapital, nyemission med företrädesrätt, nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt fondemission.

2023-01-04
Regulatorisk

Aktieägarna i Free2Move Holding AB (publ), ("Free2Move" eller "Bolaget") kallas idag till extra bolagsstämma ("Extrastämman") torsdagen den 2 februari 2023 för beslut om bl.a. en nyemission med företrädesrätt samt en riktad nyemission till ett begränsat antal på förhand vidtalade investerare.

2022-12-23
Regulatorisk

Styrelsen för Free2Move Holding AB (publ) ("Free2Move" eller "Bolaget") meddelar att det vid den extra bolagsstämman den 20 december 2022 ("Extra Bolagsstämman") inte gjordes en korrekt avstämning mot bolagsstämmoaktiebok. Detta innebär att den Extra Bolagsstämman formellt sett inte genomförts och således inte beslut fattats om den föreslagna företrädesemissionen.

2022-12-23
Regulatorisk

- Drar nytta av den ökande efterfrågan på energieffektivisering

2022-12-21

- Skapar hållbar förvaltning med solceller och digital drift för Richardssons Verktygsservice AB

NGM Nordic-listade Free2Move - specialiserade på att förbättra fastigheters driftnetto - ingår avtal med Toric Förvaltning för hållbar elförsörjning och digital förvaltning. Affären omfattar installation av solceller till ett värde av cirka 1,6 miljon kronor och görs av dotterbolaget Solortus. Fastigheten är belägen i Västervik och hyrs av Richardssons Verktygsservice.

2022-12-20
Regulatorisk

Free2Move Holding AB (publ), org. nr. 556705-0157 ("Bolaget"), höll under tisdagen den 20 december 2022 en extra bolagsstämma ("Extrastämman") varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

2022-11-29

- Skapar hållbar förvaltning med solceller och digital drift för Polisen

NGM Nordic-listade Free2Move - specialiserade på att förbättra fastigheters driftnetto - ingår avtal med Vacse fastigheter för hållbar elförsörjning och digital förvaltning. Affären omfattar installation av solceller till ett värde av cirka 1 miljon kronor och görs av dotterbolaget Solortus. Fastigheten Mimer 3 är belägen i centrala Västervik och hyrs av Polisen.

2022-11-24

- Omsätter 6,4 miljoner kronor under oktober och november

NGM Nordic-listade Free2Move - specialiserade på att förbättra fastigheters driftnetto - fortsätter teckna ett stort antal affärer inom framför allt förnybar energi. Under perioden oktober till i dag var omsättningen 6,4 miljoner kronor. Den totala orderstocken ligger för samma period på 24,4 miljoner kronor, vilket är en ökning med 4 miljoner kronor sedan rapporten för tredje kvartalet. Därmed fortsätter den starka tillväxten.

1
2
...
31
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Den garanterade metoden som förbättrar ditt driftnetto på bara 3 månader
Ladda ner vår guide
Eliminera onödiga kostnader och förbättra din fastighets driftnetto på 3 månader med den här guiden