Nyheter

Försäljningsframgångarna fortsätter även in i årets andra kvartal

Free2Move Holding AB, som är noterat på NGM Nordic SME, kan konstatera att orderingången fortsätter även i hög takt under andra kvartalet med en intakt orderstock.

Hur ser framgången ut i siffror?

Under perioden 1 april - 31 maj 2023 har nya kontrakt slutits till ett värde om cirka 9 Mkr och orderstocken uppgår per 31 maj 2023 till cirka 41,3 Mkr. Koncernens totala intäkter under perioden 1 januari - 31 maj 2023 uppgick till cirka 24,6 Mkr.

Ni har en fortsatt stark orderingång i koncernen. Kan du Jan Ström som operativ VD i bolagen Free2Move AB, Solortus AB samt Sydvent AB kortfattat beskriva varför ni har så stor framgång just nu, och berätta gärna vilka nya kunder ni fått?

Med ögat på öret, fokus på nuläget och blicken mot framtiden jobbar vi vidare med att leverera tjänster och produkter av hög kvalitet, vilket jag tycker speglas i våra siffror. Vidare ser jag också att vår försäljningsframgång inte enbart drivs av höga energipriser utan kundvärdet vi tillför bottnar sig i allt djupare värden, exempelvis är vår breda tjänsteportfölj något kunderna uppskattar. Enkelt uttryckt är min bedömning att vi fokuserat på rätt saker.

Vi har idag fler än 2 500 kunder i vår kundbas, vilka vi har haft tidigare relation med men som vi inte har inte bearbetat aktivt. Idag lägger vi större fokus på redan upparbetade relationer, men fortsätter även med "nykundsbearbetningen" och bara för att nämna några har vi under andra kvartalet signerat kontrakt med Malmö Friskola, Skabersjö Gods och Gamleby Camping. Extra glädjande är att vi också ökar försäljningen på den offentliga marknaden där Kronofogden samt ett antal kommunala/offentliga fastighetsägare utsett oss som leverantör av driftoptimering, förnybar energi och ventilation.

Du nämner att ni jobbar och fokuserar rätt, hur ter sig det resonemanget i verkligheten?

Vår driftorganisation fortsätter att leverera goda kundresultat och tidigare annonserade affärer såsom Baroneriet och Polishuset i Västervik är nu produktionsklara anläggningar. Vi ser även goda resultat bland våra kunder som valt driftoptimering och plattformen 2Connect. Här fortsätter vi leverera höga besparingar till kund i enlighet med de avtal som ingåtts. Utöver detta fortsätter vår satsning i Danmark med allt fler ordrar och en bredare kundbas som resultat.

Hur ser framtiden ut?

Vi ser ljust på framtiden, och jag tycker vi har visat det för både investerare, ägare och kunder under flera kvartal i följd, om än att ska vi ha respekt för en något oroligare omvärld idag. Enligt vår bedömning kommer vårt fokus på hög leveranskvalitet och vår förmåga att leverera höga kundvärden alltid vara vinnande oavsett kriser i världen.

Offentliggörande

Denna information är sådan information som Free2Move Holding AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nämnd kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2023, klockan 13:15 CEST

För ytterligare information om ovanstående, vänligen kontakta

Jan Ström
Vd Operativa bolag i Free2Movekoncernen tel. +46 735 136 947
e-post: Jan.strom@free2move.se 

Leif Syrstad,
Vd Free2Move Holding AB,
tel: +46 708 660 703,
e-post: leif.syrstad@free2move.se 

Bolagets mentor är beQuoted som nås på 08-692 21 90.

Om Free2Move

Free2Move är en nordisk digitaliseringspartner för hållbar och rationell fastighets- förvaltning. Vi skapar miljö- och resurseffektiva fastigheter. Bolagets kärnkompetens och erbjudande är att stärka fastighetsägarens driftnetto med hjälp av den senaste uppkopplade tekniken, övervakning, smart styrning och förnybara energilösningar med en digital plattform. Free2Move förenar teknik med människor som tillsammans genom rationell och effektiv drift sparar kostnader. Free2Moves lösningar ökar kundernas valfrihet, leverantörsoberoende samt minimerar miljöpåverkan.

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.