Nyheter

Försäljning och resultat för koncernen

Omsättningen för 2011 uppgick till 12,5 MSEK (19 MSEK) och resultatet före skatt blev -8,9 MSEK (-0,1). Orderstocken 31 december 2011 uppgick till ca 5 MSEK.

Sammanfattning 2011
Året kännetecknas av en fortsatt satsning på trådlös sportkommunikation där den första produkten, HIOD, är lanserad och klar för försäljning i April. HIOD One är en unik kommunikationsprodukt för cykelsporten som bolaget förväntar kommer att lyfta både omsättning och vinst kraftigt framöver. Utvecklingen av produkten har skett helt med egna medel utan kapital från partners. Den relativt stora nedlagda utvecklingsinsatsen har dock inneburit en temporärt utökad kostnadsmassa under året som påverkat resultatet negativt.

Orderingången för Bluetoothmodul-verksamheten har varit god och processen med att få upp marginalerna är slutförd vilket kommer att påverka lönsamheten positivt framöver.
Produktionsstörningar hos en kontraktstillverkare i Malaysia påverkade omsättningen i slutet av året, men kompenseras av en större produktion i inledningen av 2012. Ett avtal tecknades med ett världsledande tyskt bolag gällande leveranser av moduler för användning i medicinteknisk utrustning.

För att fokusera på Sportkommunikation såldes det helägda dotterbolaget Free2move Asia i Malaysia till Tagmaster AB vilket medförde en avskrivning av RFID- verksamheten. Detta påverkar resultatet negativt.

En riktad emission genomfördes i slutet av året som tillförde bolaget 2,5 MSEK.

Inledningen av 2012
Free2move's två största distributörer, tyska Rutronik och amerikanska Digikey har lagt order på sammanlagt ca 1,2 MSEK.

Målet var att försäljningen av HIOD skulle inledas under 2011, men produkten har vidareutvecklats med fler funktioner. Ett kvitto på att detta var rätt beslut är att HIOD nyligen blev "Overall Winner" i ISPO Award för bästa produkt på den största Outdoor- mässan i Världen, ISPO i Munchen.

Förhandlingar pågår med distributörer på alla viktiga marknader i världen där ett antal distributionsavtal redan har tecknats, bl.a. för USA-marknaden och fler kommer.

En företrädesemission genomfördes i februari som tillförde bolaget ca 4 MSEK före emissionskostnader. Emissionen blev övertecknad.

Förväntad framtida utveckling
Satsningen på Sportkommunikation förväntas medföra att omsättning och vinst ökar under 2012.

Likviditet
Styrelsen bedömer att befintlig likviditet efter emissionen är tillräcklig tills HIOD genererar vinst.

Redovisning av resultat efter skatt
Styrelsen gör bedömningen att de i framtiden kommer att kunna utnyttja de tidigare genererade underskottsavdragen, vilket föranlett redovisningen av den uppskjutna skatten.

Q1-rapport, bolagsstämma
Bolaget kommer att offentliggöra en rapport för perioden januari-mars 2012-04-30. Årsstämma kommer att hållas 2012-05-07. Tid och plats kommer att meddelas på bolagets hemsida senast fyra veckor före bolagsstämman.

Utdelning
Ingen utdelning kommer att föreslås för räkenskapsåret 2011.

Årsredovisning
Bolagets årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida, www.free2move.net, senast fyra veckor före stämman.

Årsredovisningen kan också beställas via brev till företagets adress Free2move Holding AB, Sperlingsgatan 7, 302 48 Halmstad eller via email till info@free2move.net.

Mer information
För ytterligare information, se www.free2move.se eller kontakta: Per-Arne Wiberg, CEO Free2move Holding AB, 0702-203382 per-arne.wiberg@free2move.se

Om Free2move
Free2move Holding har ett helägt dotterbolag (Free2move AB) med verksamhetsinriktning trådlös kommunikation. Free2move AB är en global leverantör av produkter för trådlös audiokommunikation inom sportkommunikation och utsatta miljöer.

Filer för nedladdning
<<
1
...
29
30
31
32
33
>>
2012-06-20

Free2move har tecknat avtal med säljpartners i UK, Belgien, Nederländerna och Luxemburg för sin försäljning av HIOD One.

2012-05-30

Schweiziska intercycle och tyska Sports Nut har lagt sina initiala beställningar på HIOD One som kommer att levereras första veckan i juni.

2012-05-28

Styrelsen i Free2move Holding AB har med stöd av bemyndigande från Årsstämman 2012-05-07 beslutat genomföra en kvittningsemission omfattande 876 000 aktier och avser aktieägarlån motsvarande 438 000 kr.

2012-05-08

Vid årsstämma i Free2move Holding AB, 2012-05-07, antogs valberedningens och styrelsens samtliga förslag

2012-05-02

Försäljningsstart av HIOD One™

  • Nettointäkterna under Q1 ca 3,8 MSEK
  • Periodens resultat ca 1 MSEK
  • Orderstocken vid periodens slut ca 2,9 MSEK
  • Orderstocken 2012-05-02 ca 4,2 MSEK
2012-04-20

Ett flertal viktiga distributionsavtal gällande försäljning av cykelkommunikatorn HIOD One har tecknats denna vecka.

2012-04-18

Årsredovisning 2011 finns nu tillgänglig på www.free2move.se inför stämman 2012-05-07.

2012-04-10

Free2move har tagit nya orders på 1,4 MSEK hittills under april. Total orderingång för moduler under 2012 är 4,6 MSEK, där stor del ska levereras under Q2.

<<
1
...
29
30
31
32
33
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Den garanterade metoden som förbättrar ditt driftnetto på bara 3 månader
Ladda ner vår guide
Klicka på "Läs mer" under för att få mera information