Nyheter

Delårsrapport kvartal 1 - 2019
 • Nettoomsättning MSEK 0,1 (0,0)
 • Periodens rörelseresultat MSEK-2,2 (-2,2)
 • Periodens Resultat MSEK-2,2 (-2,3)
 • Orderstock vid periodens slut 0 TSEK
 • Antalet aktier vid rapportdatum aktier: 6 410 997
 • Vinst/förlust efter skatt per aktie -0,3414 kr (-0,3605) kr *)
  *) Jämförelsesiffra har justerats för omvänd split

Rapporten har inte granskats av revisor.
Kommande rapporttillfälle avseende Q2-2019 är 23 augusti 2019.

VD kommentar

Q1 2019
Free2move gick in i 2019 med en svår ekonomisk situation där kassan var slut och där vi under perioden tagit upp lån från en av bolagets större aktieägare Soffloch Advice AB, vilket kontrolleras av Didrik Hamilton, tillika bolagets styrelseordförande och största ägare. Det är ett bevis på att det fortfarande finns en stark tro på att marknaden håller på att mogna och många företag börjar förstå hur IoT kan stärka deras verksamheter. Hållbar utveckling står idag högt på agendan där digitalisering är ett hjälpmedel för att åstadkomma detta genom ökad kunskap och effektivitet.

Free2move AB ingick under hösten 2018 ett avtal med My Eden AB gällande ett utvecklingsprojekt av IoT-lösningar för smart klimatstyrning av växthus för konsumentmarknaden. En förstudie genomfördes under Q1 och efter rapportperiodens slut gick under april månad projektet vidare vilket innebar en order på 2,3 MSEK.

Under början av 2019 har vi ytterligare stärkt vårt samarbete med IBM och i februari genomförde Free2move ett välbesökt kundseminarium tillsammans med IBM på ämnet "Smarta fastigheter med AI och IoT" där vi visade hur vi tillsammans kan erbjuda starka och prisvärda lösningar. Vi har under våren bearbetat de leads vi fått från detta seminarium och har idag ett flertal offerter på kundprojekt ute. Vi planerar att under hösten fortsätta med gemensamma seminarier där vi ska nischa in oss på specifika målgrupper.

Free2moves framtida tillväxt bygger främst på att kombinera bolagets tjänsteerbjudande med partners. Därav har vi under Q1 fortsatt arbetet med att etablera partnerskap och samarbeten med närliggande bolag inom exempelvis molntjänster, analys, visualisering, installation och komponentförsörjning.

Genom fördjupade samarbeten och intensifierade marknads- och försäljningsåtgärder samt det faktum att bolaget idag har ett flertal offerter ute på nya kundprojekt, räknar Free2move med erfarenhet om tidsaspekten i säljprocessen att först under slutet av 2019 börja prestera positiva månadsresultat.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm 2019-05-23

Leif Syrstad
Verkställande Direktör

För ytterligare information:
Leif Syrstad, VD Free2move, tel: +46 708 660 703, e-post: leif.syrstad@free2move.se

Om Free2move
Free2move är en IT-konsult och kunskapspartner inom IoT (Internet of Things). Bolagets kärnkompetens och erbjudande ligger i att skapa kundanpassad lösningsarkitektur och utveckling för digitalisering av funktioner och verksamheter inom fastighetsautomation och infrastruktur. Utifrån förstudier tar bolaget fram den för kunden bästa lösningen med pris- och kvalitetsmässigt konkurrenskraftiga standardkomponenter och molntjänster. Därefter utför vi anpassningsprogrammering och visualisering av funktioner såsom mätning, analys, styrning, reglering och AI för att optimera kundens system.

Filer för nedladdning
<<
1
...
5
6
7
8
...
10
>>
2019-08-21
Regulatorisk
2019-07-16
Regulatorisk
2019-06-26
Regulatorisk
2019-05-27
Regulatorisk
2019-05-23
Regulatorisk

Free2move Holding AB höll under torsdagen den 23 maj 2019 årsstämma för verksamhetsåret 2018 i Stockholm varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

2019-05-23
Regulatorisk
 • Nettoomsättning MSEK 0,1 (0,0)
 • Periodens rörelseresultat MSEK-2,2 (-2,2)
 • Periodens Resultat MSEK-2,2 (-2,3)
 • Orderstock vid periodens slut 0 TSEK
 • Antalet aktier vid rapportdatum aktier: 6 410 997
 • Vinst/förlust efter skatt per aktie -0,3414 kr (-0,3605) kr *)
  *) Jämförelsesiffra har justerats för omvänd split
2019-05-08
Regulatorisk

Free2move Holding AB (publ) offentliggör härmed årsredovisning avseende 2018.

2019-04-23
Regulatorisk

Aktieägarna i Free2move Holding AB ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma ("Årsstämman") torsdagen den 23 maj 2019 klockan kl. 14.00 hos Free2move Holding AB, Sankt Eriksgatan 117, 113 43 Stockholm.

2019-04-02
Regulatorisk
2019-02-22
Regulatorisk

Nettoomsättning MSEK 0,0 (1,2)
Periodens rörelseresultat MSEK-9,3 (-9,1)
Periodens Resultat MSEK-10,2 (-9,2)
Orderstock vid periodens slut 200 TSEK
Likvida medel 131 TSEK (753 TSEK)
Antalet aktier vid rapportdatum aktier: 6 410 997
Vinst/förlust efter skatt per aktie -1,591 kr (-0,031 kr)
Styrelsen föreslår att utdelningen sätts till 0 kr per aktie

<<
1
...
5
6
7
8
...
10
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Den garanterade metoden som förbättrar ditt driftnetto på bara 3 månader
Ladda ner vår guide
Eliminera onödiga kostnader och förbättra din fastighets driftnetto på 3 månader med den här guiden