Nyheter

Delårsrapport kvartal 1 2017
 • Periodens nettointäkter 1,1 MSEK (0,6)
 • Periodens rörelseresultat -2,5 MSEK (-2,2)
 • Periodens resultat -2,0 MSEK (-2,1)
 • Orderstocken vid periodens slut ca 75 TSEK
 • Disponibla likvida medel 7,528 MSEK
 • Antalet aktier vid rapporttillfället 2 982 046 354 aktier
 • Vinst/förlust efter skatt per aktie -0,00068 kr/aktie (-0,001 öre)

Nästa rapporttillfälle: 2017-08-25 - Delårsrapport för kvartal 1-2, 2017. 

VD kommentarer

Första serieleverans genomförd och nya samarbeten ingångna
Under början av året levererades till Veolia Nordic, en ledande global leverantör av tjänster inom anläggningsdrift och förvaltning, en utökning av pågående installation för driftövervakning av flera ventilationssystem (HVAC) på ett större svenskt sjukhus. Utökningen görs i redan pågående affär med Free2moves Cloud-baserade IoT-plattform 2Connect™ och omfattar ett komplett grafiskt användargränssnitt för effektivisering av kundens operativa processer (drift, övervakning och larmhantering).

Från Green Tech bolaget Vertical Plants System, som skapar förbättrad inomhusmiljö genom aktiva växtväggar, erhölls en första order på Free2moves IoT-plattform 2Connect™ som blir en integrerad och central del av den aktiva växtväggen. Installationen övervakar bland annat väggens bevattningsfunktion så att väggen bibehåller en korrekt och jämn fuktighetsgrad samt även dess påverkan på inomhusklimat i form av minskad koldioxidhalt. Första fas av installation genomförd vid Kungliga Tekniska Högskolan Stockholm.

Tidigare erhållen beställning från fastighetsbolag har producerats, levererats och installerats i 25 fastigheter till ett försäljningsvärde på ca sek 450 000. En milstople både vad gäller första volymproduktion och första genomförd serieleverans.

Under kvartalet har bolaget fortsatt utveckling och förädling av systemplattformen 2Connect™ för att på så sätt förbättrad öppenhet och skalbarhet. Bland annat påbörjat arbete med support för Node-RED, en gång i tiden framtagen av IBM och nu "open source", för att koppla samman IoT-enheter med molnbaserade applikationer för analys, visualisering och automatiserade beslut. Detta innebär att fler kunder på ett enkelt och effektivt sätt kan använda 2Connect™ och få mätresultaten integrerade och presenterade i sina befintliga IT system.

Efter periodens utgång har bolaget tecknat ett partneravtal med IBM som ger möjlighet till samarbete kring erbjudande av lösningar och tjänster baserat på IBM's Cloudlösning Bluemix, där IoT plattformen Watson ingår som viktig del.

En separat emission genomfördes under januari 2017 om kvittning av kostnader för rådgivning vid kapitalanskaffning. Emissionen har beslutats utifrån det bemyndigande som gavs vid bolagsstämman i maj 2016.

För att smarta sensornätverk, verkligen skall bidra till kundnytta, så krävs att alla mätvärden går att översätta till överskådlig och begriplig information. Framgångsrikt använt så utgör all denna information beslutsunderlag hos våra kunder, för att fatta rätta beslut och åstadkomma besparingar t.ex. i form av minskad energi (uppvärmning- el- vatten- ventilation-) förbrukning. Detta är själva kärnan i 2Connect plattformen!

Med Free2moves kunderbjudande är vår målgrupp ganska lättdefinierad men väldigt stor. Genomförd emission möjliggör uppskalning av verksamheten där bolaget kan säkra sina leveransåtaganden samtidigt som kunderbjudande vidareutvecklas och breddas. För att bibehålla Free2moves ledande position inom Industrial IoT, måste vi än mer offensivt marknadsföra vårt erbjudande. Därför satsar vi nu på att nå även medelstora och mindre kunder via partners och återförsäljare som redan har marknadsnärvaro och kundkontakter. På så sätt når vi bredare ut på marknaden och öppnar upp möjligheterna för snabbare leveranser, vilket kommer att resultera i en mer gynsam tillväxt för bolaget.

Med vänlig hälsning

Anders Due-Boje-VD

För ytterligare information, vänligen kontakta Anders Due-Boje, VD Free2move, tel: +46 70 526 03 00, e-post: anders.dueboje@free2move.se

Om Free2move
Free2move erbjuder produkter och tjänster inom Industriell IoT (Internet of Things) i form av intelligenta sensornätverk som trådlöst samlar in, analyserar, kontrollerar och styr olika enheter. Lösningarna möjliggör att företag kan driva sin verksamhet mer effektivt och sänka sina kostnader samtidigt som man har kontroll och kan säkra sina tillgångar. Typiska användningsområden är inom industri - och fastighetsautomation. www.free2move.se

Filer för nedladdning
<<
1
...
10
11
12
13
14
>>
2018-11-22
Regulatorisk
 • Periodens nettoomsättning MSEK 0,0 (1,2)
 • Periodens rörelseresultat MSEK -6,9 (-7,7)
 • Periodens Resultat MSEK -7,0 (-6,2)
 • Orderstock vid periodens slut 0 TSEK
 • Disponibla likvida medel MSEK 2,0
 • Antalet aktier vid rapportdatum aktier: 6 410 997
 • Vinst/förlust efter skatt per aktie -0,0011 kr (-0,0021) kr
2018-08-24
Regulatorisk
 • Periodens nettoomsättning MSEK 0,0 (0,0)
 • Periodens rörelseresultat MSEK -2,1 (-2,8 )
 • Periodens Resultat MSEK -2,1 (-2,4 )
 • Orderstock vid periodens slut 0 TSEK
 • Disponibla likvida medel MSEK 5,3
 • Antalet aktier vid rapportdatum aktier: 6 410 997
 • Vinst/förlust efter skatt per aktie -0,3205 kr (-0,001 ) kr
2018-05-24
Regulatorisk

Nettoomsättning MSEK 0,0 (0,9)
Periodens rörelseresultat MSEK-2,2 (-2,5)
Periodens Resultat MSEK-2,3 (-2,0)
Orderstock vid periodens slut MSEK 0
Disponibla likvida medel MSEK 6,7
Antalet aktier vid rapportdatum aktier: 6 410 997 228
Vinst/förlust efter skatt per aktie -0,0004 kr (-0,00068) kr

2018-02-22
Regulatorisk
 • Nettoomsättning MSEK 1,2 (6,3)
 • Periodens rörelseresultat MSEK-9,1 (-12,0)
 • Periodens Resultat MSEK-9,2 (-9,8)
 • Orderstock vid periodens slut 0 MKR
 • Likvida medel TSEK 753 (4 767)
 • Antalet aktier vid rapportdatum aktier: 2 991 548 614 (2 399 932 657)
 • Vinst/förlust efter skatt per aktie -0,0031 kr (-0,004 kr)
 • Styrelsen föreslår att utdelningen behålls till 0,00 kr/aktie
2018-01-31
Regulatorisk

Free2move Holding tillförs cirka 17 MSEK genom övertecknad företrädesemission, inklusive beslutad övertilldelning och riktade emissioner.

2018-01-19
Regulatorisk

Free2move meddelar att en av huvudägarna, Soffloch Advice AB, avser att fullt ut teckna sin andel, motsvarande cirka 2,6 Mkr eller cirka 17 % av den pågående företrädesemissionen om totalt 14,9 Mkr. Vidare avser den näst störste ägaren PA Bendt AB att teckna Units för totalt 1,695 Mkr, vilket är cirka 500 Tkr mer än vad som tidigare kommunicerats. Totalt uppgår nu teckningsförbindelser i företrädesemissionen från huvudägarna och styrelsen till cirka 4,7 Mkr.

2017-12-22
Regulatorisk

Free2Move Holding AB (publ) höll den 22 december 2017 en extra bolagsstämma. Vid stämman beslutades att ändra bolagsordningen enligt styrelsens förslag och därigenom ändra gränserna för aktiekapitalet till lägst 14 000 000 kronor och högst 56 000 000 kronor samt att ändra gränserna för antalet aktier till som lägst 2 800 000 000 och högst 11 200 000 000 st.

2017-11-24
Regulatorisk

Med den aviserade emissionen ser vi nu möjlighet till en offensiv satsning mot prioriterade branscher vilket ska nås via fokusering på försäljning, marknadsföring samt rekrytering av ytterligare kompetens. Emissionen är garanterad via teckningsförbindelser och ett garantikonsortium syndikerat av G&W Fondkommission upp till ca 80 %.

<<
1
...
10
11
12
13
14
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Den garanterade metoden som förbättrar ditt driftnetto på bara 3 månader
Ladda ner vår guide
Klicka på "Läs mer" under för att få mera information