Nyheter

Delårsrapport första halvåret 2017
 • Periodens nettointäkter 1,1 MSEK (1,1)
 • Periodens rörelseresultat -5,4 MSEK (-5,2)
 • Periodens resultat -4,4 MSEK (-4,5)
 • Orderstocken vid periodens slut ca 75 TSEK
 • Disponibla likvida medel 3,579 MSEK
 • Antalet aktier vid rapporttillfället 2 991 548 614 aktier
 • Vinst/förlust efter skatt per aktie -0,0015 kr/aktie (-0,0019)

Nästa rapporttillfälle: 2017-11-17, Delårsrapport för kvartal 1-3, 2017.

VD kommentarer
Förstärkt organisation för att ta nästa steg samtidigt som utmaningar kring genomförda leveranser och kundprioriteringar

Vi är självklart inte nöjda med försäljningsutvecklingen under perioden. Förväntade orders som svar på framgångsrika provinstallationer har tyvärr flyttats i tid p.g.a. kundens egna interna prioriteringar. Samtidigt har vi haft en del utmaningar i vår tekniska lösning. Detta är nu löst och vi kan offensivt marknadsföra våra tjänster och produkter.

Tidigare aviserad vidareutveckling av systemplattformen har exekverats under kvartalet och den nya lösningen finns nu i betaversion. Den nya arkitekturen gör att vårt erbjudande blir än mer skalbart och öppet vilket gör att kunder på ett enkelt och effektivt sätt kan integrera 2Connect™ i ledande Cloud baserade IT-lösningar.

Partneravtal tecknat med IBM som ger bra möjlighet till samarbete kring lösningar och tjänster baserat på IBMs Cloudlösning Bluemix, där IoT plattformen Watson ingår som viktig del. Vi har för avsikt att gemensamt få vår plattform 2Connect certifierad hos IBM och påbörja detta arbete under hösten.

Under kvartal 2 har vi som tidigare annonserat stärkt organisationen. Vi har anställt en senior lösningsarkitekt inom mjukvarudesign och en rutinerad kommersiell projektledare som kommer att driva våra större kundåtaganden. Vi har även rekryterat en ekonomichef på deltid. Under kvartalet har vi även påbörjat rekrytering av en säljare/key account manager. Tidigare har vi även säkrat en ny säljresurs som hanterar södra Sverige. Dessa rekryteringar är helt i linje med offensiv satsning för att ta nästa steg både inom produktutveckling och försäljning av bolagets lösningar.

Vi har etablerat samarbete med nya partners i både Thailand och Norge. Båda företagen är väl etablerade på sin hemmamarknad och vi ser med tillförsikt fram emot att de börjar marknadsföra och sälja 2Connect. Under kvartalet har ett flertal nya kunder bearbetats. Dessa är både privata företag och myndigheter som utryckt behov av digitalisering.

Helt klart är att vi ser ett ökat intresse av att digitalisera. Drivkraften bakom detta är att kunderna, med hjälp av vår lösning, ser möjligheter till effektivisering och besparingar. Detta i kombination med att vi nu börjar få ett antal partnersamarbeten på plats gör att vi är övertygade om att vi kommer att ta nya affärer under resten av året som då ger oss en positiv utveckling för Free2move.

Med vänlig hälsning
Anders Due-Boje
Verkställande Direktör

Rapporten i sin helhet bifogas.

För ytterligare information, vänligen kontakta Anders Due-Boje, VD Free2move,
tel: +46 70 526 03 00, e-post: anders.dueboje@free2move.se

Om Free2move

Free2move erbjuder produkter och tjänster inom Industriell IoT (Internet of Things) i form av intelligenta sensornätverk som trådlöst samlar in, analyserar, kontrollerar och styr olika enheter. Lösningarna möjliggör att företag kan driva sin verksamhet mer effektivt och sänka sina kostnader samtidigt som man har kontroll och kan säkra sina tillgångar. Typiska användningsområden är inom industri - och fastighetsautomation.
www.free2move.se

Filer för nedladdning
<<
1
...
7
8
9
10
>>
2017-12-22
Regulatorisk

Free2Move Holding AB (publ) höll den 22 december 2017 en extra bolagsstämma. Vid stämman beslutades att ändra bolagsordningen enligt styrelsens förslag och därigenom ändra gränserna för aktiekapitalet till lägst 14 000 000 kronor och högst 56 000 000 kronor samt att ändra gränserna för antalet aktier till som lägst 2 800 000 000 och högst 11 200 000 000 st.

2017-11-24
Regulatorisk

Med den aviserade emissionen ser vi nu möjlighet till en offensiv satsning mot prioriterade branscher vilket ska nås via fokusering på försäljning, marknadsföring samt rekrytering av ytterligare kompetens. Emissionen är garanterad via teckningsförbindelser och ett garantikonsortium syndikerat av G&W Fondkommission upp till ca 80 %.

2017-11-24
Regulatorisk

Aktieägarna i Free2Move Holding AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 22 december 2017, kl 13.00 på G&W Kapitalförvaltning, Kungsgatan 3 i Stockholm. Emissionen enl B. 10. nedan är garanterad via teckningsförbindelser och ett garantikonsortium syndikerat av G&W Fondkommission upp till ca 80 %.

2017-11-17
Regulatorisk
 • Nettointäkter under Q1-Q3 MSEK 1,2 (3,4)
 • Periodens rörelseresultat MSEK - 7,7 (-7,6)
 • Periodens Resultat MSEK - 6,2 (-6,3)
 • Orderstock vid periodens slut 0 (3,5) MKR
 • Disponibla likvida medel 766 TSEK
 • Antalet aktier vid rapporttillfället aktier: 2 991 548 614
2017-09-08
Regulatorisk

Tidigare aviserad vidareutveckling av systemplattformen har under första halvåret exekverats. Försäljningsutvecklingen motsvarar dock inte förväntningarna. Anders Due-Boje lämnar på egen begäran den tjänst han innehaft som konsult.

2017-08-25
Regulatorisk
 • Periodens nettointäkter 1,1 MSEK (1,1)
 • Periodens rörelseresultat -5,4 MSEK (-5,2)
 • Periodens resultat -4,4 MSEK (-4,5)
 • Orderstocken vid periodens slut ca 75 TSEK
 • Disponibla likvida medel 3,579 MSEK
 • Antalet aktier vid rapporttillfället 2 991 548 614 aktier
 • Vinst/förlust efter skatt per aktie -0,0015 kr/aktie (-0,0019)

Nästa rapporttillfälle: 2017-11-17, Delårsrapport för kvartal 1-3, 2017.

2017-05-23
Regulatorisk

Free2move Holding AB höll under tisdagen den 23 maj 2017 årsstämma för verksamhetsåret 2016 i Stockholm varvid följande huvudsakliga beslut fattades. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman. Kallelse till årsstämma samt fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt nedan finns tillgängliga på Free2move Holding AB:s hemsida, www.free2move.se

2017-05-19
Regulatorisk
 • Periodens nettointäkter 1,1 MSEK (0,6)
 • Periodens rörelseresultat -2,5 MSEK (-2,2)
 • Periodens resultat -2,0 MSEK (-2,1)
 • Orderstocken vid periodens slut ca 75 TSEK
 • Disponibla likvida medel 7,528 MSEK
 • Antalet aktier vid rapporttillfället 2 982 046 354 aktier
 • Vinst/förlust efter skatt per aktie -0,00068 kr/aktie (-0,001 öre)

Nästa rapporttillfälle: 2017-08-25 - Delårsrapport för kvartal 1-2, 2017. 

2017-04-25
Regulatorisk

Aktieägarna i Free2move Holding AB ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma ("Årsstämman") tisdagen den 23 maj 2017 klockan kl 13.00 hos G & W Kapitalförvaltning AB med adress Kungsgatan 3, 114 43 Stockholm.

<<
1
...
7
8
9
10
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Den garanterade metoden som förbättrar ditt driftnetto på bara 3 månader
Ladda ner vår guide
Eliminera onödiga kostnader och förbättra din fastighets driftnetto på 3 månader med den här guiden