Nyheter

Bokslutskommuniké Januari - december 2020 Free2Move Holding AB

Fjärde Kvartalet: 1 oktober - 31 december

 • Nettoomsättning MSEK 0,5 ( 0,5)
 • Rörelseresultat MSEK -2,4 (-2,4)
 • Resultat efter finansiella poster MSEK -2,6 (-2,6)
 • Kassaflöde löpande verksamhet MSEK -1,9 (-0,8)

Helår: 1 Januari - 31 December

 • Nettoomsättning MSEK 3,4 ( 1,2)
 • Rörelseresultat MSEK -7,8 (-7,6)
 • Resultat efter finansiella poster MSEK -8,9 (-8,0)
 • Kassaflöde löpande verksamhet MSEK -6,2 (-4,5)

Orderstock vid periodens slut 413 TSEK
Antalet aktier vid rapportdatum aktier: 10 608 268
Vinst/förlust januari - december efter skatt per aktie -1,30 SEK (-1,25 SEK)

Styrelsen föreslår att utdelningen sätts till 0 kr per aktie

VD-kommentar bokslutskommuniké 2020

De senaste åren har Free2Move genomfört stora förändringar, såväl gällande inriktning, teknik som kunderbjudande! Marknaden börjar mogna och intresset för att digitalisera fastigheter ökar. Bolaget är väl förberett för framtiden. Utmaningen framöver handlar om att välja rätt och fokusera. Hållbar utveckling står idag högt på agendan där digitalisering är ett hjälpmedel för att åstadkomma detta genom ökad kunskap och effektivitet.

Som tidigare meddelats satte bolaget under året ned aktiekapitalet från 32 054 986 SEK till
6 000 000 SEK med samma antal aktier i samband att bolaget upprättade en kontroll-balansräkning.

Vid en extra bolagstämma (som också utgjorde andra kontrollstämman) i november beslutades formellt om att bedriva verksamheten vidare. Extrastämman beslutade också om riktad kvittningsemission om 4 197 271 aktier till Soffloch Advice AB, av de fordringar som Soffloch Advice AB hade på Bolaget stärkte 6 000 000 SEK upp det egna kapitalet i balans-räkningen. Det egna kapitalet stärktes ytterligare vid den extra bolagstämman i december. Som det då meddelades konverterades 2 374 000 SEK i fordringar till 1 651 474 st nya aktier. Totalt innebär detta en förstärkning av det egna kapitalet med 8 374 000 SEK.

Free2Move har under året lanserat en utvecklad version av den digitala plattformen 2Connect, med tre abonnemangstjänster. Den utvecklade lösningen innebär den andra generationens 2Connect plattform och drar ännu mer nytta av digital teknik för att leverera ökad effektivitet, tillförlitlighet och utökad säkerhet för att säkerställa ett optimerat driftnetto för fastighetsägare. Plattformen säkerställer att fastighetsägarens samtliga tekniska installationer korrelerar med driftorganisationens utförande och redan befintliga IT-lösningar.

Vidare har Free2Move ökat insatserna inom försäljning och marknadsföring med en betydligt snabbare säljcykel än vad som är normalt för branschen. Denna marknadssatsning är skalbar och flexibel för att snabbt kunna justera riktningen på säljteamet och tonaliteten i marknads-föringen. Vår säljmodell som innebär att vi hjälper kunden genom hela processen är unik för Proptechbolag i branschen.

Genom ökad digital närvaro möter vi i ett tidigt skede kunder med ett behov av en skräddarsydd lösning för sin optimering och digitaliseringsresa. En ny hemsida anpassad till digital marknadsföring har presenterats.

Under kvartal 4 kan vi konstatera att vår inriktning givit en positiv effekt och en högre ingång av uteliggande offerter. Noterat är att dessa offerter sker mot en betydligt bredare kundgrupp än tidigare. Vi fortsätter samarbetet med Toyota Sweden och här har viktiga steg tagits i bearbetningen av de lokala "Toyota" anläggningarna. Ett resultat av det är vår tidigare annonserade affär med Bilhörnan i Sandviken. Vi fortsätter nu bearbeta den lokala åter-försäljaren genom att bevisa effekterna med plattformen 2Connect.

Coronapandemin har ökat intresset för digital uppkoppling och viljan att driva förändringar hos våra kunder, men vi noterar fortsatt en viss förskjutning i beslutsprocessen. Därför blir vårt redan påbörjade arbete gällande Marknadsnärvaro än viktigare där vi gör allt för att minimera den något långsammare beslutsprocess bland våra köpare. Ett led att snabba upp vår försäljning är vår satsning med säljpartner i södra Sverige men också att finnas i digitala "säljforum" som är relevanta för vår affär.

Under perioden har vi knutit fler partners till oss. Bland annat kan SallyR nämnas som en viktig part att vidareutveckla vår automatiska drift i plattformen.

Efter rapportperiodens slut har vi signerat ett nytt avtal med kunden My Eden. Avtalet är på ett år, och uppdelad i två faser. Värde på avtalet är delvis rörligt, utan övre tak, med ett beräknat avtalsvärde innevarande år på 530 TSEK. Avtalet börjar gälla när utvecklingsprojektet är slutfört under Q2 2021. Detta är något som ytterligare bevisar att vår sälj- och leveransförmåga fungerar.

Leif Syrstad
verkställande direktör och CEO

Kommande rapporttillfällen:
Q1-2020 publiceras 6 maj 2020.
Q2 2020 publiceras 13 augusti 2020.
Q3 2020 publiceras 19 november 2020.
Årsstämma hålls den 6 maj 2020.

Denna rapport avser bolagets verksamhet under perioden 1 januari till och med den 31 december 2020.

Väsentliga händelser efter rapportperioden slut
Free2Move Holding AB tog under februari upp ett lån på 310 000 SEK med löptid till 30 juni 2020 och 10 % årsränta. Långivare är Didrik Hamilton som är ordförande i Free2Move Holding AB och via bolag är den största aktieägaren.

Granskning
Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor

Anställda
Per den 31 december 2020 hade koncernen 4 anställda i Sverige samt 5 anställda i Malaysia.

Redovisningsprinciper
Delårsrapporten för koncernen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de har antagits av EU. Delårsrapporten följer IAS 34. Delårsrapportering samt tillämpliga delar i årsredovisningslagen. Koncernens redovisningsprinciper och beräkningsgrunder för rapporten är oförändrade jämfört med senaste årsredovisning för räkenskapsåret som slutade den 31 december 2019. Koncernredovisningen redovisas i svenska kronor, avrundade till närmaste tusental (TSEK) om inget annat anges och har upprättats enligt antagandet om fortlevnad (going-concern). Avrundningar till tusentals kronor kan innebära att beloppen inte stämmer om de summeras. Belopp och siffror som anges inom parentes avser jämförelsesiffror för motsvarande period föregående år. Koncernen delar inte upp verksamheten i olika segment utan ser hela koncernens verksamhet som ett segment.

Offentliggörande
Denna information är sådan information som Free2Move Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nämnd kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2021 kl 08:30.

För ytterligare information om ovanstående, vänligen kontakta

Leif Syrstad,
VD Free2Move Holding AB,
tel: +46 708 660 703,
e-post: leif.syrstad@free2move.se

Om Free2Move

Free2Move är en kunskapsparter och IT-konsult inom Proptech (Property Technologies). Bolagets kärnkompetens och erbjudande ligger i att stärka fastighetsägarens driftnetto via uppkoppling och smart styrning finansierat genom en väl beprövad optimeringsmodell. Free2Move förenar människa och teknik som tillsammans genom noggrann drift sparar pengar och minskar miljöpåverkan åt kunderna.

1
2
...
26
>>
2021-05-06
Regulatorisk

Free2move Holding AB höll under torsdagen den 6 maj 2021 årsstämma för verksamhetsåret 2020 varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

2021-05-06
Regulatorisk

Första Kvartalet: 1 Januari - 31 mars

 • Nettoomsättning MSEK 1,0 ( 1,6)
 • Rörelseresultat MSEK -2,4 ( -1,3)
 • Resultat MSEK -2,5 ( -1,5)
 • Kassaflöde löpande verksamhet MSEK -2,4 ( -1,9)
 • Orderstock vid periodens slut 135 TSEK
 • Antalet aktier vid rapportdatum aktier: 38 822 512
 • Vinst/förlust januari - mars efter skatt per aktie - 0,064 kr ( -0,239 kr)
2021-05-04
Regulatorisk
2021-04-22
Regulatorisk

Free2move Holding AB (publ) offentliggör härmed årsredovisning avseende 2020.

2021-04-08
Regulatorisk

Aktieägarna i Free2move Holding AB (publ), org. nr. 556705-0157, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma ("Årsstämman") torsdag den 6 maj 2021 klockan kl. 13.00. Med anledning av coronaviruset ska Årsstämman hållas genom förhandsröstning (poströstning) enligt lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Detta innebär att aktieägare inte kommer att kunna delta fysiskt och att utövande av rösträtt endast kan ske genom att aktieägare förhandsröstar enligt vad som föreskrivs nedan. Information om de av Årsstämman fattade besluten offentliggörs den 6 maj 2021, så snart utfallet av poströstningen har slutligt sammanställts. Bolaget avser även att erbjuda en direktsänd webbsändning av Årsstämman för de aktieägare som vill delta på detta sätt. Frågor kommer att kunna ställas och svar ges genom denna webbsändning. Deltagare som önskar följa Årsstämman digitalt ska anmäla sitt intresse för detta senast dagen innan Årsstämman.

2021-04-06
Regulatorisk

Ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz, Singapore, USA eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution av detta pressmeddelande skulle vara föremål för legala restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om några värdepapper från Free2Move Holding AB (publ). Se avsnittet "Viktig information" nedan.

Free2Move Holding AB (publ), ("Free2Move" eller "Bolaget") har med anledning av överteckningen i den företrädesemissionen, vars teckningsperiod avslutades den 17 februari 2021 ("Företrädesemissionen"), tidigare beslutat att utnyttja möjligheten till en kompletterande riktad emission om totalt 2 650 000 units, motsvarande cirka 2,5 MSEK, i ett första steg ("Utökade Emissionen"). Styrelsen har nu beslutat att utnyttja resterande del av den Utökade Emissionen om totalt 2 613 158 units, motsvarande cirka 2,5 MSEK. Bolaget har nu, genom den övertecknade företrädesemissionen och de kompletterande riktade emissionerna med anledning av överteckningen, säkrat sådant rörelsekapital som erfordras för att bedriva Bolagets verksamhet enligt gällande affärsplan för en period om minst tolv (12) månader från dagens datum.

1
2
...
26
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Den garanterade metoden som förbättrar ditt driftnetto på bara 3 månader
Ladda ner vår guide
Eliminera onödiga kostnader och förbättra din fastighets driftnetto på 3 månader med den här guiden