Nyheter

Bokslutskommuniké 2019 - Free2move Holding AB

- Nettoomsättning MSEK 1,2 (0,0)

- Periodens rörelseresultat MSEK -7,6 (-9,3)

- Periodens Resultat MSEK -8,0 (-10,2)

- Orderstock vid periodens slut 1 090 TSEK

- Likvida medel 1 464 TSEK (131 TSEK)

-Antalet aktier vid rapportdatum aktier: 6 410 997

-Vinst/förlust efter skatt per aktie -1,2493 kr (-1,591) kr

Styrelsen föreslår att utdelningen sätts till 0 kr per aktie.

Rapporten har inte granskats av revisor.

Kommande rapporttillfällen:

Q1-2020 publiceras 7 maj 2020.

Q2 2020 publiceras 21 augusti

Q3 2020 publiceras 20 november

Årsstämma hålls den 7 maj 2020

VD-kommentar bokslutskommuniké 2019

Free2Move har de senaste åren genomgått stora förändringar, gällande såväl inriktning, teknik som kunderbjudande! Bolaget är väl förberett för framtiden. Behovet och besparingarna av att koppla upp fastigheter är uppenbart, marknaden börjar mogna och vi har hur mycket som helst att göra! Utmaningen framöver handlar om att välja rätt och fokusera.

Free2move gick in i 2019 med en ekonomisk situation där kassan var slut och där vi under perioden tagit upp lån från en av bolagets större aktieägare Soffloch Advice AB, vilket kontrolleras av Didrik Hamilton, tillika bolagets styrelseordförande och största ägare. Det är ett bevis på att det fortfarande finns en stark tro på att marknaden håller på att utvecklas och många företag börjar förstå hur digitalisering kan stärka deras verksamheter. Hållbar utveckling står idag högt på agendan där digitalisering är ett hjälpmedel för att åstadkomma detta genom ökad kunskap och effektivitet.

I början av 2019 har vi ytterligare stärkt vårt samarbete med IBM och i februari genomförde Free2move ett välbesökt kundseminarium tillsammans med IBM på ämnet "Smarta fastigheter med AI och IoT" där vi visade hur vi tillsammans kan erbjuda starka och prisvärda lösningar.

Under 2019 har vi fyllt på med fastighetskunskap i bolaget, detta har skett via egen rekrytering men också samarbeten i produktionskapacitet genom lyckade partnerskap.

Den 1 oktober började Jan Ström, som har sälj- och marknadserfarenhet från fastighets-branschen och facilitymanagement, som VD för det operativa bolaget Free2Move AB.

Som tidigare kommuniceras gällande vårt fokus på digitala tjänster till fastighetsägare har ytterligare steg tagits under 2019 med ett tydligt fokus på kunden. Tillväxtstrategin och marknaden är tydlig där vi tar rollen som en oberoende leverantör inom Software as a Service i fastighetssegmentet med en stark kunskap att fånga, förmedla och styra data.

Under 2019 har Free2move utvecklat en innovativ tjänsteportfölj i verklig framkant som differentierar oss från våra konkurrenter genom devisen "oknepig datafångst till fastighetsägare på flexibel plattform". Under samma period har utveckling skett av en digital och öppen plattform där vår kärnkompetens och erbjudande ligger i att stärka fastighetsägarens driftnetto via uppkoppling och smart styrning finansierat genom det resultat som nås. Resultatet blir en kombination av människa och teknik som tillsammans genom noggrann drift sparar pengar och minskar fastigheternas miljöpåverkan.

Vidare har Free2Move ökat insatserna inom försäljning och marknadsföring med en betydligt snabbare säljcykel än vad som är normalt för branschen. Denna marknadssatsning är skalbar och flexibel för att snabbt kunna justera riktningen på säljteamet och tonaliteten i marknadsföringen. Vår säljmodell som innebär att vi hjälper kunden genom hela processen är unik för Proptechbolag i branschen. Genom ökad digital närvaro möter vi i ett tidigt skede kunder med ett behov av en skräddarsydd lösning för sin optimering och digitaliseringsresa.

Den sammantagna utvecklingen av strategin och det arbete som genomförts har bidragit till att Free2moves exponering mot fastighetssegmentet väsentligt har ökat där också intresset har visat sig stort för vår servicelösning. På projektsidan har vi haft framgång då en av våra befintliga kunder meddelat att vi gått vidare till slutfasen i ett redan påbörjat projekt, ordervärdet uppgår till 1,1 mkr.

Intresset är stort för det tjänsteutbud som har mejslats fram under 2019. Idag är Free2move ett tillväxtföretag med en tydlig tillväxtstrategi.

Stockholm 2020-02-21

Leif Syrstad

Verkställande Direktör

Väsentliga händelser efter rapportperioden slut

Free2Move Holding AB tog under januari upp ett lån på 250 000 SEK med löptid till 30 september 2020 och 10 % årsränta. Långivare är en av bolagets större aktieägare Soffloch Advice AB vilket kontrolleras av Didrik Hamilton. Bolagets totala låneskuld till Soffloch Advice AB uppgår nu till 7 750 tkr.

Offentliggörande

Denna information är sådan information som Free2move Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nämnd kontakt-persons försorg, för offentliggörande den 21 februari 2020 kl 08:30.

För ytterligare information om ovanstående, vänligen kontakta
Leif Syrstad, VD Free2move Holding AB
tel: +46 708 660 703,
e-post: leif.syrstad@free2move.se

Om Free2move
Free2move är en IT-konsult och kunskapspartner inom IoT (Internet of Things). Bolagets kärnkompetens och erbjudande ligger i att skapa kundanpassad lösningsarkitektur och utveckling för digitalisering av funktioner och verksamheter inom fastighetsautomation och infrastruktur. Utifrån förstudier tar bolaget fram den för kunden bästa lösningen med pris- och kvalitetsmässigt konkurrenskraftiga standardkomponenter och molntjänster. Därefter utför vi anpassningsprogrammering och visualisering av funktioner såsom mätning, analys, styrning, reglering och AI för att optimera kundens system.

<<
1
...
4
5
6
7
...
10
>>
2020-03-24
Regulatorisk
2020-03-09
Regulatorisk

Proptechbolaget Free2Move har tecknat ett nytt avtal med Kronprinsesse Märthas Kirke, Sjømannskirken i Sverige. Nu integreras den nya lösningen Lugn som mäter och styr kyrkobyggnadens alla tekniska driftinstallationer samt delvis automatiserar driften.

2020-02-21
Regulatorisk

- Nettoomsättning MSEK 1,2 (0,0)

- Periodens rörelseresultat MSEK -7,6 (-9,3)

- Periodens Resultat MSEK -8,0 (-10,2)

- Orderstock vid periodens slut 1 090 TSEK

- Likvida medel 1 464 TSEK (131 TSEK)

-Antalet aktier vid rapportdatum aktier: 6 410 997

-Vinst/förlust efter skatt per aktie -1,2493 kr (-1,591) kr

2020-02-07
Regulatorisk
2020-01-02
Regulatorisk
2019-12-23
Regulatorisk
2019-11-22
Regulatorisk

Delårsrapport kvartal 3 2019 - Free2move Holding AB

· Nettoomsättning MSEK 0,7 (0,0)

· Periodens rörelseresultat MSEK-5,2 (-6,9)

· Periodens Resultat MSEK-5,5 (-7,0)

· Orderstock vid periodens slut 1 560 TSEK

· Antalet aktier vid rapportdatum aktier: 6 410 997

· Vinst/förlust efter skatt per aktie -0,8515 kr (-1,0917) kr

Rapporten har inte granskats av revisor. Kommande rapporttillfälle är bokslutsrapport i februari 2020.

2019-11-14
Regulatorisk
2019-10-23
Regulatorisk
<<
1
...
4
5
6
7
...
10
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Den garanterade metoden som förbättrar ditt driftnetto på bara 3 månader
Ladda ner vår guide
Eliminera onödiga kostnader och förbättra din fastighets driftnetto på 3 månader med den här guiden