Nyheter

Bokslutskommuniké 2017
  • Nettoomsättning MSEK 1,2 (6,3)
  • Periodens rörelseresultat MSEK-9,1 (-12,0)
  • Periodens Resultat MSEK-9,2 (-9,8)
  • Orderstock vid periodens slut 0 MKR
  • Likvida medel TSEK 753 (4 767)
  • Antalet aktier vid rapportdatum aktier: 2 991 548 614 (2 399 932 657)
  • Vinst/förlust efter skatt per aktie -0,0031 kr (-0,004 kr)
  • Styrelsen föreslår att utdelningen behålls till 0,00 kr/aktie

VD kommentar:
2017 präglat av ompositionering, vidareutveckling och kvalitetssäkring

Free2move har under de gångna åren utvecklat vår produktportfölj för att på bästa möjliga sätt positionera företaget som en Industrial IoT-leverantör av helhetslösningar inom smarta sensornätverk.

Under våren 2017 rekryterades en delvis ny styrelse samt personal inom affärsutveckling och teknisk kompetens för att stärka fokus på en kommersialisering av 2ConnectTM. I september utsåg styrelsen undertecknad att gå in som operativ VD med ansvar över Free2move Holding AB med dotterbolag.

2017 har medfört ansträngningar i att kvalitetssäkra utveckling och produktion. Även då detta tog längre tid än vad vi initialt räknade med har målet uppnåtts och Free2moves 2ConnectTM produkter är nu tillgängliga som noder i Node-RED, ett visuellt programmeringsverktyg för att anordna dataflöden, som snabbt ökar i popularitet inom IoT (Internet of Things).

Free2move har genomfört förflyttningen från komponent till lösningsleverantör och är idag ett bolag med en IoT-plattform som hjälper företag att arbeta mer effektivt, reducera kostnader, förbättra sin kundleverans och få bättre kontroll på miljöpåverkan och värdefulla tillgångar.

Även om digitalisering och effektivisering står högt upp på företags agendor finns fortfarande en viss omogenhet i marknaden. Kunder tenderar att utvärdera enskilda lösningar, sk pilotinstallationer, men att nå fullskalig implementering har visat sig vara svårt. Detta beror främst på att kunderna är måna om kostnadsbesparingar, ofta genom att prioritera optimering av service och underhåll. Detta kan å andra sidan hjälpa företag att marknadsföra IIoT, då ökad produktivitet ofta både kan minska företags kostnader och samtidigt öka intäkter.

Vi är självklart inte nöjda med försäljningsutvecklingen och att inte kunnat leva upp till tidigare uppsatta mål, främst på grund av utmaningar kring våra tekniska lösningar. Detta är nu åtgärdat och vi avser att framgent satsa offensivt på att marknadsföra våra tjänster och produkter.

Free2move har under 2017 gjort 2ConnectTM produkterna tillgängliga som noder i Node- RED. Node-RED är ett visuellt programmeringsverktyg för att anordna dataflöden, som snabbt ökar i popularitet inom IoT (Internet of Things). Ursprungligen utvecklat av IBM används NodeRED till att ansluta IoT enheter såsom sensorer, aktörer, gateway och kontrollenheter till molnapplikationer för analys, visualisering och automatiserade beslut.

Partneravtal tecknat med IBM ger bra möjlighet till samarbete kring lösningar och tjänster baserat på IBMs Cloudlösning Bluemix där Iot-plattformen Watson ingår. Vi har under 2017 inlett ett arbete med att få vår plattform 2ConnectTM certifierad och beräknar att lösningen är certifierad av IBM under våren 2018.

Marknadsföring och försäljning är aktuella områden med potential men som kräver ökat tryck. Målgruppsanpassning av erbjudanden att möta kunders behov, intensifierad kundbearbetning och offensiv satsning på att marknadsföra tjänster och produkter ligger nu framför oss. Detta för att positionera sig inom Industriell IoT. En framtida tillväxt bygger på att vi kan kombinera våra produkter och tjänster med partners passande produkter. Kombinationen av produkter och tjänster ger ett starkare och attraktivare erbjudande till marknaden.

Styrelsen har beslutat återlägga avskrivningar om 0,6 MSEK tidigare presenterade i kvartalsrapporterna. Anledningen till detta är produkten inte var färdig 2017 och försäljning beräknas komma igång 2018.

Med vänlig hälsning

Leif Syrstad
Verkställande Direktör 

Kommande rapporttillfällen 

Q2-2018 presenteras 24 augusti,
Q3-2018 den 22 november 2018.

Stockholm 2018-02-22

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.