Nyheter

Bokslutskommuniké 2016
 • Nettoomsättning 6 300 TKR (4 744)
 • Periodens rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -9 640 TKR (-13 460)
 • Av- och nedskrivningar uppgår till 2 399 TKR (4 543)
 • Resultat efter skatt -9 781 TKR (-15 227)
 • Kassa/Bank 4 767 TKR (959)
 • Vinst/Förlust efter skatt per aktie -0,005 kr (-0,034)
 • Styrelsen föreslår att utdelningen behålls till 0,00 kr/aktie
 • Antalet aktier vid rapporttillfället 2 951 588 454

VD har ordet

Ompositionering av bolaget genomförd och första volymorder på nya IoT- plattformen 2Connect™ mottagen

2016 var året då bolaget slutförde det stora ompositioneringsarbete som påbörjades 2015. Free2move har genomfört förflyttningen från komponent till lösningsleverantör och är idag ett bolag med en IoT-plattform som hjälper företag att arbeta mer effektivt, reducera kostnader, förbättra sin kundleverans samtidigt som företagen får bättre kontroll på miljöpåverkan och värdefulla tillgångar.

Nettoomsättning i kvartal 4 var 2,9 MSEK (0,9). Enligt plan har bolaget under 2016 avslutat hela portföljen blåtandsmoduler, och därmed gjort slutavskrivningar under kvartal 4 på balanserade kostnader för utvecklingsarbete till ett värde på ca 1,7 MSEK, samtidigt som utveckling och certifiering gjorts av nya systemplattformen 2Connect™. Utvecklingen av den nya plattformen har på imponerande kort tid gjorts på ett modernt och kostnadseffektivt sätt. 2Connect™ är en komplett E2E (end-to-end) lösning där Free2move levererar hårdvara i form av sensorer och gateways tillsammans med RFID- eller Blåtandsprotokoll och en Cloud/Fog mjukvara som både kan analysera och visualisera data som i förlängningen ger affärsvärde för våra kunder.

Verksamheten i Halmstad är avvecklad och det nya Free2move har etablerats i Stockholm där bolaget successivt byggt en organisation med resurser och den kompetens som behövs för att leverera kompletta IoT-lösningar.

En kapitalisering av bolaget genomfördes i början av året och som ett resultat av säkerställd drift har handeln av aktierna i Free2move Holding AB återförts från observationsavdelningen Nordic MTF.

Tillväxten på IoT-marknaden kommer primärt att drivas av företag vars lönsamhet kan förbättras med IoT genom att sänka kostnader, öka produktivitet, underlätta expansion till nya marknader samt introduktion av nya produkter/tjänster. De nordiska länderna utgör en av världens mognaste IoT- marknader, med 4 gånger fler uppkopplade enheter per person jämfört med resten av världen.

2015 omsatte bara fastighetssegmentet ca 18 000 MSEK i Norden och i Sverige ca 6 000 MSEK. Segmentet fastigheter inkluderar lösningar för säkerhet, automation, optimering av HVAC och lösningar med uppkopplade kontors- och bostadsenheter. Det är här Free2move fokuserar med sitt erbjudande av 2Connect™.

Under året har Free2move vänt sig till ett antal nyckelkunder inom fastighetssegmentet och lyckosamt genomfört ett 10-tal provinstallationer med 2Connect™ för applikationerna drift, underhåll, e-hälsa och infrastruktur. Ett större fastighetsbolag har efter provinstallationer lagt en första volymorder för installation i 25 fastigheter där inomhusmiljö övervakas och data används för bl.a. optimering av energiförbrukning. Kunden har aviserat en potential om i ytterligare hundratalet fastigheter som påbörjas under 2017. Driftbolaget Veolia har genomfört en större provinstallation vid ett av Sveriges betydande sjukhus där man i realtid övervakar större ventilationssystem (HVAC) för sjukhusets operationssalar. I förlängningen ger detta en effektivisering av kundens operativa processer (Drift, Underhåll och Statistik/Trendanalys) med betydande kostnadsbesparingar. Veolia är verksamma inom områdena Fastighet, Hälsa & Sjukvård och Industri. En provinstallation genomfördes för övervakning och logistikhantering av bagagevagnar vid den internationella flygplatsen i Kuala Lumpor Malaysia (KLiA). Installationen uppfyllde alla utvärderingskriterier men kunden har för tillfället valt att inte gå vidare med en upphandling.

I kvartal 4 fick bolaget även tilldelningsbeslut om deltagande i ett större europeiskt e-hälsoprojekt. Bolagets medverkan i projektet ger möjlighet att utveckla affärer inom ett nytt marknadssegment samtidigt som mervärde skapas för samhället. Att Free2move deltar i detta prestigefyllda projekt är ett ytterligare kvitto på att bolagets IoT-lösning 2Connect™ är marknadsanpassad och tekniskt kompetent.

Under resans gång har vi upptäckt att Free2moves typiska affär inom industriell IoT har en betydligt större inverkan på kundens verksamhet än vad vi initialt uppskattat. Kombinationen av en förhållandevis låg mognadsgrad hos kunder, större förändringar i kundens processer som måste harmonisera med deras egen strategi påverkar tiden fram till ett volyminförande. Som en konsekvens av detta tar säljprocessen längre tid men ger samtidigt nya möjligheter till tjänsteförsäljning för bolaget.

I slutet på året genomfördes en nyemission som glädjande blev övertecknad med ca 70%. Total nyemission inklusive övertilldelning motsvarade 17,3 MSEK och 14,9 MSEK tillfördes bolaget efter emissionskostnader och garanters kvittningar. 5,3 MSEK av likviden används till kvittning av ägarlån och brygglån vilket därmed innebär att 9,6 MSEK återstår för kommunicerade offensiva satsningar. Emissionen var pågående vid helårsskiftet.

Tillväxtmålen skall nås dels genom provinstallationer, och dels genom volymleveranser, till såväl befintliga som nya kunder i Norden. Även om målen för 2017 är utmanande, så har Free2move ett gynnsamt läge då bolaget under 2016 lyckats etablera 2ConnectTM som en tillförlitlig och skalbar industriell IoT-plattform. Det är inte utan stolthet vi konstaterar att bolaget har flera kunder som vittnar om detta.

Rapporten har inte granskats av revisor.

Nästa rapporttillfälle: 19 maj - Delårsrapport för kvartal 1 2017

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång

 •  En separat emission har genomförts under januari 2017 om kvittning av kostnader för rådgivning vid kapitalanskaffning. Emissionen har beslutats utifrån det bemyndigande som gavs vid bolagsstämman i maj 2016.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm 2017-02-22

Med vänliga hälsningar,

Anders Due-Boje VD

För ytterligare information, vänligen kontakta Anders Due-Boje, VD Free2move, tel: +4686422555, e- post: anders.dueboje@free2move.se.

Filer för nedladdning
<<
1
...
10
11
12
13
>>
2017-12-22
Regulatorisk

Free2Move Holding AB (publ) höll den 22 december 2017 en extra bolagsstämma. Vid stämman beslutades att ändra bolagsordningen enligt styrelsens förslag och därigenom ändra gränserna för aktiekapitalet till lägst 14 000 000 kronor och högst 56 000 000 kronor samt att ändra gränserna för antalet aktier till som lägst 2 800 000 000 och högst 11 200 000 000 st.

2017-11-24
Regulatorisk

Med den aviserade emissionen ser vi nu möjlighet till en offensiv satsning mot prioriterade branscher vilket ska nås via fokusering på försäljning, marknadsföring samt rekrytering av ytterligare kompetens. Emissionen är garanterad via teckningsförbindelser och ett garantikonsortium syndikerat av G&W Fondkommission upp till ca 80 %.

2017-11-24
Regulatorisk

Aktieägarna i Free2Move Holding AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 22 december 2017, kl 13.00 på G&W Kapitalförvaltning, Kungsgatan 3 i Stockholm. Emissionen enl B. 10. nedan är garanterad via teckningsförbindelser och ett garantikonsortium syndikerat av G&W Fondkommission upp till ca 80 %.

2017-11-17
Regulatorisk
 • Nettointäkter under Q1-Q3 MSEK 1,2 (3,4)
 • Periodens rörelseresultat MSEK - 7,7 (-7,6)
 • Periodens Resultat MSEK - 6,2 (-6,3)
 • Orderstock vid periodens slut 0 (3,5) MKR
 • Disponibla likvida medel 766 TSEK
 • Antalet aktier vid rapporttillfället aktier: 2 991 548 614
2017-09-08
Regulatorisk

Tidigare aviserad vidareutveckling av systemplattformen har under första halvåret exekverats. Försäljningsutvecklingen motsvarar dock inte förväntningarna. Anders Due-Boje lämnar på egen begäran den tjänst han innehaft som konsult.

2017-08-25
Regulatorisk
 • Periodens nettointäkter 1,1 MSEK (1,1)
 • Periodens rörelseresultat -5,4 MSEK (-5,2)
 • Periodens resultat -4,4 MSEK (-4,5)
 • Orderstocken vid periodens slut ca 75 TSEK
 • Disponibla likvida medel 3,579 MSEK
 • Antalet aktier vid rapporttillfället 2 991 548 614 aktier
 • Vinst/förlust efter skatt per aktie -0,0015 kr/aktie (-0,0019)

Nästa rapporttillfälle: 2017-11-17, Delårsrapport för kvartal 1-3, 2017.

2017-05-23
Regulatorisk

Free2move Holding AB höll under tisdagen den 23 maj 2017 årsstämma för verksamhetsåret 2016 i Stockholm varvid följande huvudsakliga beslut fattades. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman. Kallelse till årsstämma samt fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt nedan finns tillgängliga på Free2move Holding AB:s hemsida, www.free2move.se

2017-05-19
Regulatorisk
 • Periodens nettointäkter 1,1 MSEK (0,6)
 • Periodens rörelseresultat -2,5 MSEK (-2,2)
 • Periodens resultat -2,0 MSEK (-2,1)
 • Orderstocken vid periodens slut ca 75 TSEK
 • Disponibla likvida medel 7,528 MSEK
 • Antalet aktier vid rapporttillfället 2 982 046 354 aktier
 • Vinst/förlust efter skatt per aktie -0,00068 kr/aktie (-0,001 öre)

Nästa rapporttillfälle: 2017-08-25 - Delårsrapport för kvartal 1-2, 2017. 

2017-04-25
Regulatorisk

Aktieägarna i Free2move Holding AB ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma ("Årsstämman") tisdagen den 23 maj 2017 klockan kl 13.00 hos G & W Kapitalförvaltning AB med adress Kungsgatan 3, 114 43 Stockholm.

<<
1
...
10
11
12
13
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Den garanterade metoden som förbättrar ditt driftnetto på bara 3 månader
Ladda ner vår guide
Klicka på "Läs mer" under för att få mera information