Nyheter

Årsstämma i Free2move Holding AB

Vid årsstämma i Free2move Holding AB, 2012-05-07, antogs valberedningens och styrelsens samtliga förslag

Årsstämman som hölls i företagets lokaler i Halmstad samlade ett mindre antal aktieägare. Vid årsstämman beslutades om följande:

  • Att välja Bertil Josefsson som stämmans ordförande.
  • Att fastställa koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
  • Att bolagets resurser ska disponeras enligt styrelsens förslag i årsredovisningen och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2011.
  • Att styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet.
  • Att godkänna styrelsens förslag att paragraf 4 och 5 i Bolagsordningen ändras enligt: Aktiekapital ska utgöra lägst 6 000 000 kr och högst 24 000 000 kr. Antalet aktier ska vara lägst 15 000 000 och högst 60 000 000 aktier.
  • Att godkänna styrelsens förslag att med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma utge maximalt 1 300 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar till tecknande av en aktie i bolaget. Rätten att teckna teckningsoptionerna tillfaller anställda och styrelse i koncernen. Optionspremien och teckningskursen beräknas enligt Black & Schools-metoden.
  • Att godkänna styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner, innebärande att bolagets aktiekapital kan ökas till sammanlagt högst 15 000 000 kr. Nyemissionen skall kunna ske med eller utan företrädesrätt för aktieägarna att delta i emissionen och med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5§ första stycket i aktiebolagslagen. Bemyndigandet avser att möjliggöra kapitalanskaffning och/eller företagsförvärv där betalning helt eller delvis skall utgöras av aktier, konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner. Bemyndigandet avser att möjliggöra kapitalanskaffning och/eller företagsförvärv där betalning helt eller delvis skall utgöras av aktier, konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner.
  • Att till styrelseledamöter välja Bertil Josefsson, Per-Arne Wiberg, Rolf Rising, Mats Lindoff, Magnus Karnsund och Peter Martinson (samtliga genom omval). Att till revisor välja Jan Carlsson (omval).
  • Att Bertil Josefsson, Rolf Rising, Mats Lindoff och Magnus Karnsund ska erhålla 5000 kr per styrelsemöte samt resekostnader. I övrigt ska ingen ersättning utgå till styrelsen. Revisor ska erhålla ersättning enligt löpande räkning.
  • Att ersättning till verkställande direktör och andra befattningshavare skall vara individuell och marknadsmässig.

Utöver dessa beslutspunkter informerade Bolagets verkställande direktör om verksamhetsåret 2011 samt väsentliga händelser under inledningen av 2012 i enlighet med vad som tidigare kommunicerats till marknaden.

Beslut vid konstituerande styrelsesammanträde
På konstituerande styrelsemöte direkt efter Årsstämman omvaldes Bertil Josefsson till styrelseordförande.

Mer information
För ytterligare information, se www.free2move.se  eller kontakta: Per-Arne Wiberg, VD Free2move Holding AB, 0702-203382 per-arne.wiberg@free2move.se

Om Free2move Holding AB
Free2move Holding har ett helägt dotterbolag (Free2move AB) med verksamhetsinriktning trådlös kommunikation.

Free2move AB är en global leverantör av produkter för trådlös audiokommunikation inom sportkommunikation och utsatta miljöer.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.