Nyemission 2021

Utfallet i den fullt garanterade nyemission av units om cirka 25,2 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen") i Free2Move Holding AB:s (publ), ("Free2Move" eller "Bolaget"), vars teckningsperiod avslutades den 17 februari 2021, visar att 21 879 832 units tecknats i Företrädesemissionen med stöd av uniträtter, vilket motsvarar cirka 82,4 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har Bolaget mottagit anmälningar om att teckna 9 946 096 units utan stöd av uniträtter, vilket motsvarar cirka 37,4 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen tecknades därmed till cirka 120 procent. Således kommer inga garantiåtaganden behöva tas i anspråk.

Free2Move Holding AB:s företrädesemission tecknades till cirka 120 procent

Nyemissionen i sammandrag

  • Aktieägare i Bolaget har företrädesrätt att för varje befintlig en (1) aktie erhålla en (1) uniträtt. Varje sex (6) uniträtter ger härvid rätt att teckna tretton (13) nya Units, var och en bestående av en (1) ny aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO6.
  • Teckningskursen i Nyemissionen är 0,95 SEK per Unit, vilket motsvarar en emissionslikvid om cirka 25,2 MSEK före emissionskostnader.
  • Två (2) teckningsoptioner av serie TO6 ger rätt att under perioden 2 - 31 maj 2022 teckna en (1) nyemitterad aktie i Free2Move till en kurs om 1,35 SEK/aktie, motsvarande cirka 142 procent av den fastställda emissionskursen.
  • Varje ny aktie skall ha samma rättigheter som befintliga aktier av samma aktieslag i Bolaget.
  • Nyemissionen är till 100 procent garanterad genom garanti- och teckningsförbindelser, dock har Bolaget varken begärt eller erhållit bankmässig säkerhet för beloppen.
  • Vid stort intresse kan Bolagets styrelse vid övertecknad emission komma att besluta om en kompletterande riktad emission av Units på motsvarande villkor, upp till cirka 5 MSEK.

Tidplan för Nyemissionen

28 januari 2021 Sista dagen för handel i aktien inklusive rätt till uniträtter
29 januari 2021 Första dagen för handel i aktien exklusive rätt till uniträtter
1 februari 2021 Avstämningsdag för rätt att teckna aktier med stöd av uniträtter
2 februari 2021 Beräknad dag för offentliggörande av memorandum
3 februari 17 februari 2021 - Teckningsperiod
3 februari 15 februari 2021 - Handel i uniträtter
3 februari 2021 tills dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket Handel i betalda tecknade Units (BTU)
22 februari 2021 Beräknad dag för offentliggörande av utfallet

Memorandum

Anmälningssedel för teckning av units utan företräde

Teckning över 15 000 EUR - Blankett kundkännedom

Särskild anmälningssedel för teckning av units med stöd av uniträtter

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER SERIE TO6, 2021/2022 UTGIVNA AV FREE2MOVE HOLDING AB (PUBL)

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.