Företrädesemission oktober 2023

Free2Move offentliggör utfallet i företrädesemissionen

Motiv för emissionen

Motivet till Företrädesemissionen följer styrelsens inriktning med målet att göra Bolaget till en ledande aktör inom hållbar fastighetsförvaltning. Free2Move fortsätter att bredda kunderbjudandet till privata, kommersiella och offentliga fastighetsägare. Dotterbolagens affärer står för sig själva redan i dag, och kombinationen av deras tjänster och produkter förbättrar väsentligt möjligheten att påverka fastighetsägares ekonomi. 

Indikativ tidplan för Företrädesemissionen

  • 29 september 2023: Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter och rätt till deltagande i Företrädesemissionen med företrädesrätt, det vill säga aktieägare som var registrerade i den av Euroclear förda aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i Företrädesemissionen med företrädesrätt
  • 3 oktober - 12 oktober 2023: Handel med teckningsrätter på NGM Nordic SME
  • 3 oktober - 17 oktober 2023: Teckningsperiod i Företrädesemissionen
  • Omkring den 18 oktober 2023: Offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen
  • Omkring den 25 oktober 2023: Företrädesemissionen registreras hos Bolagsverket

Så som anges i rubriken är tidplanen indikativ och kan således komma att justeras om så krävs

Erbjudandet i sammandrag

Emission

Företrädesemission av aktier om cirka 15,2 MSEK.

Villkor

Aktieägare på avstämningsdagen den 29 september 2023 erhåller för en (1) innehavd aktie fem (5) teckningsrätter. Det krävs tre (3) teckningsrätter för att teckna en (1) nyemitterad aktie till kursen 0,086 SEK per aktie.

Teckningskurs

0,086 SEK per aktie, motsvarande det volymvägda genomsnittspriset per aktie under perioden 9–22 augusti 2023 minus cirka 59,0 procent rabatt.

Teckningstid

3 oktober – 17 oktober 2023

Avstämningsdag

29 september 2023

Handel med teckningsrätter

3 oktober – 12 oktober 2023

Handel med BTA

Handel med BTA kommer att äga rum på Nordic SME mellan den 2 oktober 2023 och till dess att Bolagsverket registrerat Företrädesemissionen och BTA omvandlats till aktier.

Antal aktier i Erbjudandet

176 576 076 nyemitterade aktier

Antal aktier innan emissionen

105 945 946 aktier

ISIN-koder

Aktien: SE0011414283

Teckningsrätt: SE0020995959

BTA: SE0020995967

Aktiens kortnamn: F2M

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Teckningsförbindelser i samband med Företrädesemissionen uppgår till cirka 3,0 MSEK, motsvarande cirka 19,8 procent av Företrädesemissionen, där betalning sker

genom kvittning mot fordran.Utöver det har Bolaget erhållit garantiåtaganden om cirka 8,5 MSEK, motsvarande cirka 56,0 procent av Företrädesemissionen. Således är totalt cirka 75,8

procent av Företrädesemissionen säkerställd genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Utspädning

De nyemitterade aktierna kommer vid full teckning att motsvara cirka 62,5 procent av Bolagets kapital och röster. Den aktieägare som inte tecknar i föreliggande nyemission kommer således att få sitt ägande utspätt i motsvarande grad.

Värdering pre-money

Cirka 9,1 MSEK

Dokument

Lathund för teckning i Företrädesemissionen

Memorandum

Äger du inte aktier sedan tidigare?

Är man inte aktieägare i bolaget så erhåller man inte teckningsrätter, då behöver man antingen köpa teckningsrätter på marknaden och sedan nyttja dem för teckning eller teckna aktier utan stöd av rätter. Det finns två alternativ för att teckna aktier utan stöd, antingen vänder du dig till din bank och tecknar aktier direkt via dem eller så tecknar du direkt på Nordic Issuings plattform.

Äger du aktier sedan tidigare och därmed har erhållit teckningsrätter?

Läs mer här

Analys

High-growth niches within energy efficiency - Emergers

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.