Företrädesemission februari 2023

Motiv för emissionen

Motivet till Företrädesemissionen följer styrelsens inriktning med målet att göra Bolaget till en ledande aktör inom hållbar fastighetsförvaltning. Free2Move fortsätter att bredda kunderbjudandet till privata, kommersiella och offentliga fastighetsägare. Dotterbolagens affärer står för sig själva redan i dag, och kombinationen av deras tjänster och produkter förbättrar väsentligt möjligheten att påverka fastighetsägares ekonomi. Erbjudandets nettolikvid kommer att användas enligt följande fördelning:

Emissionslikvidens användning

Möjlighet att genomföra strategiska förvärv
Bredda kunderbjudande och kompetens 30 %
Öka förutsättningar för organisk tillväxt
Vidareutveckla organisationen 40 %
Kassaflöde för nuvarande verksamhet 15 %
Stärka balansräkningen 15 %
Summa 100%

Erbjudandet i sammandrag

  • Emissionsvillkor: Företrädesemission av aktier om cirka 21,3 MSEK (”Företrädesemissionen” eller”Erbjudandet”). Varje en (1) befintlig aktie ger rätt att teckna två (2) nya aktier.
  • Teckningskurs: Emissionskursen är fastställd till 0,21 SEK, motsvarande en värdering pre-money om cirka 10,7 MSEK.
  • Emissionsperiod: Teckningstiden pågår från och med den 14 februari 2023 och till och med den 1 mars 2023.
  • Garantiersättning: Ersättningen uppgår till sexton (16) procent av garanterat belopp och utges i form av kontant betalning och fyra (4) procent genom kvittning mot aktier till samma villkor som i Erbjudandet.
  • Garantins storlek: Cirka 80 procent, inklusive teckningsförbindelser. Emissionen kan komma att kompletteras med en eventuell toppgaranti upp till cirka 100 procent av emissionsbeloppet. Teckningsförbindelser Cirka 8 MSEK i form av kvittning

Dokument för nedladdning

Memorandum

Anmälningssedel för teckning utan företräde

Anmälningssedel för teckning utan företräde (ifyllbar)

Teckna via Aqurat

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Analys

Emergers: Targets profitable growth as energy efficiency is rising on the agenda

Dagens PS: Lönsam tillväxt ger uppsida i grönt teknikbolag

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.