Företrädesemission december 2016

Free2move tillförs 15,8 MSEK

Totalt tecknades aktier till emissionskursen 0,03 kr per aktie för motsvarande cirka 16,4 MSEK. Detta innebär en överteckning om cirka 60 procent av företrädesemissionen om cirka 10,3 MSEK.

Emissionen innebär att Free2move aktiekapital ökar från 23 999 326,57 SEK till 29 524 400 SEK samt att antalet aktier ökar från 2 399 932 657 till 2 952 440 000 stycken, vilket motsvarar en utspädning på 19 procent.

Läs mer

Emissionen i korthet

Free2move genomför en emission med företrädesrätt för aktieägarna. Teckningstid 2 december – 16 december 2016.

  • Teckningstid 2 december – 16 december 2016.
  • Handel med teckningsrätter 2 december – 14 december 2016.
  • Teckningskursen är 0,03 kronor per aktie.
  • Nyemissionen sker med företrädesrätt för befintliga aktieägare. 7 befintliga aktier ger rätt att teckna 1 ny aktie.
  • Nyemissionen uppgår till 10,3 miljoner kronor.
  • Högst 342 847 522 nya aktier emitteras genom nyemissionen.
  • Nyemissionen är genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier säkerställd till 100 procent.
  • De nya aktierna motsvarar 12,5 procent av företaget.

Emissionshandlingar för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.