Bolagsstämmor

 Aktieägares rätt att få ärende behandlat på årsstämma

Enligt aktiebolagslagen har en aktieägare rätt att under vissa förutsättningar få ett ärende behandlat vid en årsstämma. Förutsättningen är att aktieägare anmält det skriftligen till styrelsen inom vissa tidsramar. 

Ett ärende är en för bolaget relevant fråga som ligger inom ramen för årsstämmans kompetens och som kan bli föremål för ett beslut av stämman. En begäran om en upplysning är inte ett ärende och lagen ger inte heller en aktieägare rätt att göra endast allmänna uttalanden på årsstämman. 

En begäran om att ett ärende ska tas upp på årsstämman ska ha inkommit till styrelsen senast en vecka före den planerade kallelsen. 

Anmälan ska ställas till: 
Styrelsen, Free2move Holding AB, Upplandsgatan 7, 111 23 Stockholm

Årsstämma 2017

Kommuniké från stämman

Kallelse till årsstämman

Fullmakt

Årsredovisning 2016

Styrelsens redogörelse och Revisorns yttrande enl kap 13, 8 par

Valberedningens förslag inför årsstämman

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.