Bolagsstämmor

 Aktieägares rätt att få ärende behandlat på årsstämma

Enligt aktiebolagslagen har en aktieägare rätt att under vissa förutsättningar få ett ärende behandlat vid en årsstämma. Förutsättningen är att aktieägare anmält det skriftligen till styrelsen inom vissa tidsramar. 

Ett ärende är en för bolaget relevant fråga som ligger inom ramen för årsstämmans kompetens och som kan bli föremål för ett beslut av stämman. En begäran om en upplysning är inte ett ärende och lagen ger inte heller en aktieägare rätt att göra endast allmänna uttalanden på årsstämman. 

En begäran om att ett ärende ska tas upp på årsstämman ska ha inkommit till styrelsen senast en vecka före den planerade kallelsen. 

Free2move Holding AB planerar att den 24 april offentliggöra kallelsen till årsstämman 2017. En begäran från en aktieägare om att få ett ärende behandlat på årsstämman 2017 ska därmed anmälas till styrelsen senast den 17april 2017. 

Anmälan ska ställas till: 
Styrelsen, Free2move Holding AB, Upplandsgatan 7, 111 23 Stockholm

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.